نمایشگر ۳-۲ ماتریس SWOT
منبع: دیوید، ۱۳۸۴، ص۳۶۷
برای ساختنیک ماتریس SWOT، ۸ مرحله به شرح زیر طی می شود:
فهرستی از فرصتهای محیطی تهیه می‌شود.
فهرستی از تهدیدات عمده‌ی موجود در محیط تهیه می‌گردد.
فهرستی از نقاط قوت درونی تهیه می‌شود.
فهرستی از نقاط ضعف درونی تهیه می‌گردد.
نقاط قوت درونی و فرصتهای محیطی با هم مقایسه وراهکارهای خلق شده‌ در خانه‌ی SO نوشته می‌شوند.
نقاط ضعف درونی با فرصتهای محیطی مقایسه و راهکارهای خلق شده درخانه‌ی WO نوشته می‌شوند.
نقاط قوت داخلی با تهدیدات محیطی مقایسه و راهکارهای خلق شده درخانه‌ی ST نوشته میشوند.
نقاط ضعف داخلی با تهدیدات محیطی مقایسه و راهکارهای خلق شده در خانه‌ی WT نوشته می‌شوند.
در هر مرحله دو عامل باهم مقایسه میشوند و هدف این نیست که بهترین استراتژی را مشخص نمود، بلکه هدف تعیین استراتژیهای قابل اجرا میباشد. بنابراین همه استراتژیهایی که دراین ماتریس ارائه میگردند، انتخاب و اجرا نخواهند شد.(دیوید، ۱۳۸۴)
۴-۵-۳-۲ مدل تجزیه و تحلیل هوفر   
مدل تحلیل هوفر تحت عنوان ماتریس ارزشیابی بازار/کالا روش توسعهیافتهی مدلهای GE و BCG میباشد. روش BCG فقط برای ترسیم نقشه اولیه SBUها میتواند کاربرد داشته باشد، در حالی که در تکنیک پیشنهادی هوفر، معلومات اضافی نیز در نظر گرفته شده است. (هچ، ۱۳۸۵)
در این روش وضعیت رقابت و مراحل عمر کالا بعنوان عوامل اصلی مورد بررسی قرار می‏گیرند. در محور افقی این ماتریس مراحل عمر محصول را که بنابر نظریه هوفر در پنج مرحله معرفی، رشد، لرزش(تکان خوردن)، بلوغ(رشدیافتگی)و پیری و زوال خلاصه شده، نشان داده می‏شود. در محور عمودی نیز وضعیت رقابت در سه سطح قوی، متوسط و ضعیف قرار میگیرد. این مدل مبتنی بر پارادیم پیش تدبیری(تجویزی)و رویکرد محتوایی مبتنی بر چرخه عمر محصول، در سطح صنعت، شرکتهای چند محصولی و برای محیط رقابتی کاربرد دارد. عمدتاً هدف محور بوده و در راستای تحقق رسالت و اهداف سازمان در افق بلندمدت طراحی شده‏اند. لذا بیشتر به مدلهای برنامهریزی بلند مدت شباهت دارند، لیکن در محیطهای پایدار با تغییرات محیطی قابل کنترل بعنوان مدل برنامه‏ریزی استراتژیک قابلیت‏ بکارگیری دارند. (علی احمدی، ۱۳۸۸)
۵-۵-۳-۲ مدل ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE)  
ماتریس ارزیابی اقدام و موقعیت استراتژیک یا ماتریس تحلیل SPACE یک تکنیک ویژه جهت ارزیابی میزان دانش و ادراکات دریک برنامه استراتژیک خاص است. این تکنیک توسط افرادی چون آلن رو[۴۶]، ریچارد میسون[۴۷]، کری دیکل[۴۸]، ریچارد من[۴۹] و رابرت موکلر[۵۰] توسعهیافته است. چارچوب تحلیل ارزیابی اقدام و موقعیت استراتژیک بسیار موثر است اما ابزاری شناخته شده برای توسعه و بازبینی استراتژی سازمانها نیست. از آن میتوان در موارد زیر استفاده کرد. (رو و همکاران، ۱۳۸۲)
از این ماتریس برای ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک استفاده میشود. محورهای ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک نشان دهنده دو بعد درونی و بیرونی صنعت میباشد.
FS: (قوت و توان مالی ) شامل نرخ بازگشت سرمایه، میزان سرمایه، میزان سرمایه در گردش، نسبتهای مالی، سهولت خروج از بازار، میزان ریسک پذیری تجارت و…
CA: (مزیت رقابتی) شامل سهم بازار، کیفیت تولیدات، دوره عمر محصول، میزان وفاداری مشتریان، ظرفیت رقابتی، دانش فنی و میزان کنترل بر منابع و توزیع کنندگان
:ES (ثبات محیط ) شامل تغییرات تکنولوژیک، روند تغییر تقاضا، نرخ تورم، قیمت محصولات رقبا، موانع ورود به بازار، فشارهای رقابتی و… .
IS: (استحکام و توان صنعت) شامل پتانسیل رشد و سود آوری، ثبات مالی، آگاهی تکنولوژیکی، سرمایه و منابع مورد استفاده و … .
از بین عواملیاد شده FS و CA از شاخصهای اصلی داخلی و ES و IS از شاخصهای خارجی میباشند. پس از ارزیابی هریک از عوامل فوق آنها را به صورت کمیتبدیل و ارزش متوسط هر گروه را محاسبه میشود. سپس مقادیر بدست آمده را به نمایشگر منتقل نموده و در نتیجه موقعیت استراتژیک شرکت مشخص میشود. بر حسب موقعیت شرکت ۴ استراتژی متصور است:
تهاجمی
۲- رقابتی
۳- محافظه کار
۴- تدافعی (اعرابی، ۱۳۸۷)
نمایشگر ۴-۲
تهاجمی
محافظه کار
رقابتی
تدافعی
توان صنعت
IS
مزیت رقابتی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.