توسعه در زمینههای انتخاب شده

توسعه محدود فعالیتها/ عقب
نشینی

بهره برداری محدود از امکانات

بهره برداری همه جانبه از امکانات/ عقب نشینی

کاهش زیانها

توانمندی شرکت
پایین
متوسط
بالا
نمایشگر ۲-۲ مدل GE
منبع: علی احمدی، ۱۳۸۲، ۲۹۴
۳-۵-۳-۲ مدل SWOT
این مدل دربرارنده فهرستی از نقاط قوت و ضعف سازمان است که از راه تجزیه و تحلیل منابع و تواناییهای سازمان تعیین میشود، همچنین فهرستی از فرصتها و عملیاتی که بر اساس یک تجزیه و تحلیل محیطی مشخص میشود. (استیسی، ۱۳۸۱) تجزیه و تحلیل SWOTیکی از ابزارهای مهم مدیریت استراتژیک جهت تطابق نقاط ضعف و قوت درونی با فرصتها و تهدیدات بیرونی است. تجزیه و تحلیل SWOT روش تحلیلی نظامیافته‌ای را برای شناسایی این عوامل و انتخاب استراتژی‌ای که بهترین تطابق را بین آنها ایجاد کند، ارائه مینماید.(فیشر، ۱۹۸۹) از دیدگاه این مدلیک استراتژی مناسب، قوت‌ها و فرصت‌ها را به حداکثر و ضعف‌ها و تهدیدها را به حداقل ممکن می‌رساند. برای این منظور نقاط قوت و ضعف درونی و فرصت‌ها و تهدیدهای بیرونی در چهار حالت کلی SO، WO، ST، WT به هم پیوند داده شده، گزینه‌های استراتژی خلق و انتخاب می‌شوند.(هریسون و همکاران، ۱۳۸۲) این مدل درنمایشگر ۳-۲ نشان داده شده است.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

نقاط ضعف– W نقاط قوت-S  
استراتژیهای WO استراتژیهای SO فرصتها– O
استراتژیهای WT استراتژیهای ST تهدیدات – T

نمایشگر ۳-۲