۷ کوئسادا و گزا[۱۰] روش شناسی جهت تعین عوامل کلیدی داخلی فرایند کسب کار مبتنی بر مبنای روش CSF (مطالعه موردی صنعت مبلمان) ۲۰۰۷ در این پژوهش عوامل حیاتی موفقیت را به چهار عامل مربوط ساخته است: خدمت به مشتریان، مدیریت تولید، کیفیت و قیمت محصولات. و همچنین عوامل کلیدی داخلی برای فرایند کسب وکار در این مطالعه موردی، تعامل مشتری، عملیات محصول و مدیریت زنجیره تامین شناسایی شده است و در نهایت بیان داشته که اگر در سطح مدیریت عالی به این موارد توجه شود به بهترین نتیجه، مدیران دست خواهند یافت.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

۹

چن[۱۱] و همکاران

شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت بازیهای آنلاین به روش AHP فازی

۲۰۰۶

این پژوهش برای اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت بازیهایی آنلاین صورت پذیرفته است و دو دسته عوامل را به عنوان عوامل حیاتی معرفی کرده است: استراتژیهای عملیاتی و کیفیت بازی

۱۰

هانگ[۱۲] و همکاران

عوامل حیاتی در اتخاذ یک سیستم مدیریت دانش برای صنعت داروسازی

۲۰۰۵

این پژوهش برای صنعت داروسازی انجام شده و الگو گیری، فرهنگ سازمانی، زیرساختهای سیستم اطلاعاتی، درگیری و آموزش کارکنان را به عنوان عوامل حیاتی موفقیت بیان کرده است.

۱۱

لان باتم[۱۳] و همکاران

شناسایی عوامل حیاتی موفقیت و سنجش عملکرد

۲۰۰۳

این پژوهش عوامل حیاتی موفقیت در چهار دسته کلی: استراتژی، مدیریت منابع انسانی، سیستمهای اطلاعاتی معرفی کرده است.

این را هم حتما بخوانید :
سامانه پژوهشی - شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران- قسمت ۱۰

جدول شماره ۲-۱: پژوهشهای صورت گرفته در داخل ایران

سال پژوهشگران عنوان پژوهش