آماره t به‌دست آمده با t جدول که با درجه آزادی n – k در سطح اطمینان ۹۰%، ۹۵% و ۹۹% محاسبه شده مقایسه می‌شود، چنانچه قدر مطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگ‌تر باشد، ضریب موردنظر معنی‌دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته است.
۴- آزمون Zوونگ
میزان محتوای اطلاعاتی نسبی با ضریب تعیین یا ضریب تعیین تعدیل‌شده اندازه‌گیری می‌شود. اگر در ضریب تعیین (یا ضریب تعیین تعدیل‌شده) دو مدل از نظر آماری با هم تفاوت معناداری نداشته باشند، محتوای اطلاعات نسبی دو متغیر مورد بررسی یکسان خواهد بود.
در مقابل، در صورت وجود اختلاف معنادار بین ضرایب تعیین (یا ضرایب تعیین تعدیل‌شده) دو مدل، محتوای اطلاعاتی نسبی دو متغیر با هم تفاوت معنادار خواهند داشت و هر مدلی که ضریب تعیین بزرگ‌تر داشته باشد، مدل ارجح خواهد بود و متغیر مستقل آن مدل، محتوای اطلاعاتی نسبی بیشتری خواهد داشت. برای بررسی معناداری اختلاف ضرایب تعیین در چنین مدل‌هایی (که دارای متغیر وابسته یکسان و متغیرهای مستقل متفاوت هستند) از آزمون ارائه شده توسط وونگ[۱۱۷] (۱۹۸۹) استفاده می‌شود.
در این روش یک آزمون نسبت احتمال برای انتخاب مدل‌های رقیب ارایه می‌شود. در این روش برای هر مشاهده i می‌توان نسبت احتمال را به شرح زیر بدست آورد:
(۳-۱۷)
 
با ساده کردن رابطه فوق می توانیم  را برای هر مشاهده بدست آوریم:
(۳-۱۸)
حاصل جمع فوق به آماره نسبت احتمال منتج می‌شود. قدم بعدی برآورد انحراف معیار LR است. وونگ اشاره می‌کند که به جای برآورد انحراف معیار LR به‌نحو مستقیم می‌توانیم آماره z را محاسبه کنیم. در این حالت ساده می‌توانیم آماره z را با برازش  بر یک به‌دست آوریم.
ضریب این رگرسیون  است و میانگین تفاوت بین توان توضیح‌دهندگی بین سود و زیان جامع و سود خالص را بیان می‌کند. اشتباه استاندارد رگرسیون نشان می‌دهد که اختلاف معنی‌دار است. آماره z را می‌توان به وسیله ضرب آماره t این رگرسیون در  به‌دست آورد. اگر آماره z مثبت و معنی‌دار باشد. این آماره نشان می‌دهد که سود و زیان جامع مدل برگزیده است و اگر آماره z منفی و معنی‌دار باشد نتیجه مخالف گرفته می‌شود. (سعیدی ولاشانی و دستگیر، ۱۳۸۴)
۳-۱۰- نتیجه‌گیری
در این فصل به روش‌شناسی و بیان متدولوژی تحقیق پرداخته شد. در ابتدا به بیان توضیحی مختصر درباره تعریف تحقیق و هدف اصلی پژوهش علمی پرداخته شد. سپس روش تحقیق تشریح گردید. در بخش دیگر ابزارها و روش های جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها و جامعه و نمونه آماری تحقیق حاضر شرح داده شد و در ادامه اهداف و فرضیات تحقیق و متغیرها و مدل‌های تحقیق بیان گردید.
در بخش بعدی به بررسی و شرح روش‌های تجزیه و تحلیل داده‏های گردآوری شده و شرح آزمون‌های مختلف مورد استفاده در پژوهش پرداخته شد.
با توجه به مباحث مطروحه در این فصل و شناخت جزییات و روش‌های تحقیق، در فصل بعد به تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده با استفاده از فنون آماری پرداخته‌ایم.
فصل چهارم
نتایج و بحث
۴-۱- مقدمه
در فصل قبل روش تحقیق، نحوه گردآوری داده‌ها، متغیرهای تحقیق، مدل‌های مورد استفاده در تحقیق و آزمون‌های مورد استفاده بیان گردید. پس از آن‌که داده‌ها گردآوری ، استخراج و طبقه‌بندی گردید، مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که مرحله تجزیه و تحلیل داده‌ها نامیده می‌شود آغاز می‌گردد. این مرحله از تحقیق، از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا نشان‌دهنده تلاش‌ها و زحمات گذشته است.
در این مرحله با استفاده از روش‌های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می‌شود اطلاعات و داده‌ها در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد استفاده قرار گیرد. در این مرحله آنچه مهم است این است که باید اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سوالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
۴-۲- تجزیه و تحلیل نتایج
در این تحقیق به بررسی تاثیر تمرکز صنعت و سرمایه‌بری شرکت بر پایداری رشد سود و پایداری رشد جریان‌های نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می‌شود. جهت آزمون فرضیههای تحقیق از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا و برای مقایسه مدل‌ها از آزمون Z وونگ استفاده میشود.
در این پژوهش برای سنجش پایداری رشد سود و پایداری رشد جریان‌های نقدی، از یک معادله رگرسیونی تک‌متغیره استفاده می‌شود که در آن رشد سود دوره جاری تابعی از رشد سود دوره ماقبل و رشد جریان‌های نقدی دوره جاری تابعی از رشد جریان‌های نقدی دوره ماقبل تلقی شده است. به‌عبارتی در این مدل، تداوم رشد سود و تداوم رشد جریان‌های نقدی به عنوان نماینده پایداری رشد سود و پایداری رشد جریان‌های نقدی است. این الگو در سال ۲۰۰۲ توسط دچو و دیچو[۱۱۸] طراحی و ارائه شده است.
(۴-۱) مدل پایداری رشد سود
(۴-۲) مدل پایداری رشد جریان‌های نقدی
این آزمون برای دوره تحقیق از طریق داده‌های شرکت‌های نمونه اجرا می‌شود و (ضریب متغیر مستقل)، درجه پایداری سود در مدل اول و درجه پایداری جریان‌های نقدی در مدل دوم در طول دوره تحقیق است. یعنی اگر مخالف صفر و معنی‌دار باشد، در نتیجه می‌توان گفت سود ش

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

رکت و جریان های نقدی پایدار می باشد.
ابتدا مدل رشد سود و رشد جریان‌های نقدی برآورد و نتایج مربوط به تخمین مدل ارائه می‌شود و سپس با وارد کردن متغیر میزان تمرکز صنعت و سرمایه‌بری شرکت به مدل‌ها و مقایسه نتایج مدل‌ها قبل و بعد از ورود متغیر میزان تمرکز صنعت و سرمایه‌بری شرکت، فرضیه‌های پژوهش بررسی می‌گردد.
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در جدول زیر ارائه شده است.
جدول ۴-۱: آمار توصیفی متغیرها

عنوان EPSG EPSG0 CFPG