مقالات و پایان نامه ها

شاخص های سنجش نوآوری.پایان نامه ارتباط ویژگی های فردی با تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان

دانلود پایان نامه

شاخص های سنجش نوآوری

اتحاديه اروپا در سال 2000 ميلادي در پاسخ به جهاني سازي وتغييرات اقتصاد دانش محور و جهت دستيابي به هدف خود )ارتقاي نوآوري بين كشورهاي عضو وتبديل شدن به پوياترين اقتصاد دانش محور دنيا( شاخص هاي سنجش نوآوري را در سطح ملي در چهار گروه اعلام نمود:

منابع انسانی: میزان و کیفیت منابع انسانی تعیین کننده‌های اصلی خلق و انتشار دانش جدید در کل اقتصاد به شمار می‌آیند.

خلق دانش جدید: شاخص‌های مرتبط با خلق دانش، ظرفیت و وضعیت اختراعی کشورها را اندازه‌گیری می‌کنند.

انتقال و کاربرد دانش جدید: این حوزه فعالیت‌های نوآورانه غیر رسمی از قبیل اقتباس تجهیزات جدید برای سیستم‌های خدماتی و تولیدی شرکت، اقتباس نوآوری‌هایی که به وسیله سایر شرکت‌ها و یا سازمان‌ها توسعه یافته اند و اقتباس دانش جدید برای نیاز‌های خاص شرکت را پوشش می‌دهد.

امور مالی و ستاده‌های نوآوری: این طبقه شاخص‌های زیر را در برمی‌گیرد: عرضه سرمایه خطرپذیر تکنولوژی پیشرفته، فروش‌های نوآوری و …(طباطباییان و بناب پاکزاد، 1385).

2-14-فرآیند نوآوری

تغییر ایده های خلاق به نوآوری را به منظور تاثیرگذاری بر سازمان را، فرآیند نوآوری گویند. همچنین فرآیند نوآوری عبارت است از توسعه و اجرای ایده های جدید توسط افرادی که در طول زمان در تراکنش با دیگران در درون یک سازمان هستند. باید توجه داشت که نوآوری یک عمل انتزاعی نیست، بلکه فرآیندی کلی متشکل از فرآیندهای فرعی مرتبط با یکدیگر می‌باشد. توالی فرآیند نوآوری در سازمان را به صورت زیر می‌توان نشان داد: (تولایی، 1387).شاخص های سنجش نوآوری.پایان نامه ارتباط ویژگی های فردی با تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان

دانلود پایان نامه
92