مقالات و پایان نامه ها

سطوح تجزیه و تحلیل اعتماد سازمانی از منظر اندیشمندان

دانلود پایان نامه

10 سطوح تجزیه و تحلیل اعتماد سازمانی از منظر اندیشمندان

در سیر مطالعات رفتار سازمانی، محققان و اندیشمندان بیشماری، سعی نموده اند تا هر یک، از زوایای گوناگونی به بسط سازه ی اعتماد سازمانی بپردازند و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. در ادامه به تعدادی از این تحقیقات اشاره می کنیم.

  • تحقیقات مک نایت و وِبستر[1] (2001)

مک نایت و وبستر در سال 2001، اعتماد را در سه سطح مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند: اعتماد فردی، بین فردی/ بین گروهی، و نهادی/ فرهنگی.

  • اعتماد میان فردی؛ که در آن افراد سازمان الف به افراد سازمان ب اعتماد می کنند.
  • اعتماد سازمانی؛ که فردی در سازمان الف به سازمان ب به عنوان یک کلیت اعتماد می کنند.
  • و اعتماد درون سازمانی؛ که اعضای سازمان الف دارای اعتماد جمعی نگه داشته شده در سازمان ب هستند (ولز[2] و همکاران، 2008: 970).

 

  • تحقیقات سالو و کارژالوتو[3] (2007)

سالو و کارژالوتو معتقدند که اعتماد می تواند به دو نوع اصلی به نام های اعتماد مستقیم[4] و اعتماد شخص سوم[5] تقسیم شود. اعتماد مستقیم، رابطه ی اعتمادی است که به وسیله ی دو گروه توسط خودشان ایجاد می شود. در حالی که اعتماد شخص ثالث، اعتمادی است که میان دو گروه که ممکن است یکدیگر را از قبل نشناسند ولی مایل به اعتماد به یکدیگر هستند به وجود آید اما با مشارکت شخص سومی که قابل اعتماد باشد، صورت می پذیرد (بوئی ین و موسز[6]، 2003).

  • تحقیقات ِالونن و همکاران (2008)

الونن و همکارانش (2008)، همانند (کاستیگن، ایلتر و برمان، 1998) اعتماد سازمانی را به دو بعد اعتماد بین شخصی[7] (ارتباطی) و غیر شخصی[8](نهادی[9])، تفکیک کردند (الونن، بلومکُویست و پومالاینِن[10] ، 2008: 162).

  • اعتماد بین شخصی، مبتنی بر تعاملات است و از طریق ارتباطات خاص ایجاد می شود. این نوع اعتماد، می تواند به دو بُعد شکسته شود: اعتماد افقی[11] که به اعتماد بین کارکنان مربوط می شود و اعتماد عمودی که به اعتماد بین کارکنان و مدیرانشان بر می گردد. این اعتمادها براساس صلاحیّت، خیرخواهی و یا اعتبار هستند.
  • نوع غیر شخصی اعتماد سازمانی، اعتماد نهادی نام گرفته است. اعتماد نهادی، اعتماد اعضای سازمان به راهبردها و شایستگی های تجاری و فنّی سازمان، و اعتماد به ساختارها و فرآیندهای سازمانی، مانند سیاست های منابع انسانی است (الونن و همکاران، 2008: 164).

الونن و همکاران او معتقدند اعتماد نهادی به دو صورت است: بهنجاری موقعیتی[12] و اطمینان بنیادی[13]. بهنجاری موقعیتی، حاصل ظهور چیزهای معمول و مرسوم یا قرار گرفتن هر چیز در جای مناسب است. در این تعریف، موفقیت محتمل است، زیرا موقعیت بهنجار است. در تعریف اطمینان ساختاری (بنیادی) نیز اعتقاد به محتمل بودن موفقیت بیان شده است و شرایط ضمنی همانند انتظارات، قراردادها، آیین نامه ها و ضمانت نامه ها (تأمین ساختاری) به درستی ایجاد شده اند. بنابراین، در یک نتیجه گیری کلی می توان بیان کرد که اعتماد نهادی، فعالیت ها و فرآیندهای سازمانی (همانند شایستگی های فنی و تجاری، راهبردها و خط مشیء ها، عملکرد و ارتباطات منابع انسانی) را شامل می شود که برای اعضای سازمان به صورت شخصی نیست و مدیریت ارشد از آن مستثنی می گردد (الونن و همکاران، 2008: 162)

  • تحقیقات مایر و همکاران (1995) و (1999)
اعتماد نهادی                  (بهنجاری، موقعیتی و اطمینان ساختاری مانند: اعتماد نسبت به استراتژی سازمانی، سیاست های منابع انسانی و فناوری)

 

مایر، داویس و اسکورمن[14] (1995) با طرح الگوی تلفیقی اعتماد سازمانی[15] به ارائه ی تعریف جامعی از اعتماد و پیشایندها و پیامدهای آن می پردازند (ارشدی و پیریایی، 1391: 86). به زعم آن ها اعتماد سازمانی، انتظارات مثبت افراد درباره ی لیاقت، قابلیت اطمینان و خیرخواهی اعضای سازمان و نیز اعتماد نهادی در درون سازمان است (مایر و داویس، 1999: 124؛ مک نایت، کامینگس و چروانی[16]، 1998: 474). آنها اعتماد بین فردی را تمایل فرد اعتماد کننده برای تأثیر پذیری از اعمال فرد مورد اعتماد براساس این انتظار که وی عمل معینی را انجام خواهد داد تعریف کرده اند.  به عقیده ی آنها اعتماد به همکاران به تمایل فرد برای پذیرش فعالیت ها و رفتارهای همکار هم رتبه ی خود اشاره دارد (مایر و همکاران، 1995).

[1] سطوح تجزیه و تحلیل اعتماد سازمانی از منظر اندیشمندان McKnight & Webster

[2]

Velez

[3]– Salo & Karjaluoto

[4]– direct trust

[5]– third-party trust

[6]– Boeyen & Moses

[7]– Interpersonal Trust

[8]– Impersonal Trust

[9]– Institutional Trust

[10]– Ellonen, Blomqvist & Puumalainen

[11]– Lateral Trust

[12]– Situational Normality

[13]– Structural Assurance

[14]– Mayer, Davis & Schoorman

[15]– Integrative model of organizational trust

[16]– McKnight, Cummings & Chervany

دانلود پایان نامه
92