۶۲-عیاشی،محمدبن مسعود. تفسیرالعیاشی. به کوشش: هاشم رسولی محلاتی.تهران:المطبعه العلمیه. اول: ۱۳۸۰ش.
۶۳-فتال نیشابوری،محمد ابن احمد. روضه الواعظین و بصیره المتعظین(ط – القدیم). قم: انتشارات رضی. اول: ۱۳۷۵ ش.
۶۴-فخرالدین رازی،ابوعبدالله. محمدبن عمر.مفاتیح الغیب. بیروت: دارالاحیاءالتراث العربی. سوم: ۱۴۲۰ق.
۶۵-فیض کاشانی،محمد محسن بن شاه مرتضی. تفسیر الصافی. به کوشش: حسین اعلمی.تهران: مکتبه الصدر.دوم:۱۴۱۵ق.
۶۶———،——————–.الوافی.اصفهان:کتابخانهامام امیرالمومنین علیه السلام. اول:۱۴۰۶ق.
۶۷-فیومى، احمد بن محمد. المصباح المنیرفی غریب الشرح الکبیر.قم:موسسه دارالهجره. دوم‏:۱۴۱۴ ق‏.
۶۸-قطب الدین راوندی،سعید بن هبه الله.الخرائج و الجرائح.به کوشش: موسسه امام مهدی علیهم السلام. قم: موسسه امام مهدی علیهم السلام.اول: ۱۴۰۹ ق.
۶۹————–،————-. الدعوات( للراوندی)/ سلوه الحزین. قم: انتشارات مدرسه امام مهدى (عجل الله تعالی فرجه الشریف).اول:۱۴۰۷ق.
۷۰————-،————–.فقه القرآن. به کوشش: احمدحسینی ومحمود مرعشی.قم: مکتبه آیه اللهالمرعشی النجفی.دوم:۱۴۰۵ق.
۷۱-قمى، عباس. سفینه البحار. قم: اسوه. اول:۱۴۱۴ق.
۷۲-قمی،عباس.محمد هادی امینی. الکنی والقاب.قم: ایران.جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه قم.موسسه النشرالاسلامی.بی چا.
۷۳-قمی،علی بن ابراهیم.تفسیرالقمی. بهکوشش:طیب.موسوی جزایری.قم:دار الکتاب. سوم:۱۴۰۴ ق.
۷۴-قمی مشهدی،محمد بن محمدرضا. تفسیرکنزالدقائق و بحرالغرائب‏.به کوشش:حسین‏ در گاهی.تهران: وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى، سازمان چاپ وانتشارات.‏ اول‏:۱۳۶۸ش.
۷۵-ﮐﻮﻓﻰ، ﻓﺮات ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ. ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﺮات اﻟﮑﻮﻓﯽ.ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ:ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ.ﺗﻬﺮان:ﻣوسسه اﻟﻄﺒﻊ و اﻟﻨﺸﺮﻓﯽ وزاره الارﺷﺎدالاﺳﻼﻣﯽ.اول: ۱۴۱۰ق.
۷۶-کبیر مدنی شیرازی، على خان بن احمد. الطراز الاول و الکناز لما علیه من لغه العرب المعول‏. به کوشش: مؤسسه آل البیت لإحیاءالتراث‏[شعبه مشهد].مشهد: موسسه آلالبیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث.‏اول‏:۱۳۸۴ش.
۷۷-کفعمى،ابراهیم بن على عاملى.المصباح للکفعمی(جنه الأمان الواقیه)قم: دار الرضی. دوم:۱۴۰۵ق.
۷۸-کلینى،محمدبن یعقوب‏.الکافی( ط- الإسلامیه). به کوشش:على اکبرغفاری و محمد آخوندى.تهران:دارالکتب الاسلامیه.چهارم:۱۴۰۷ق.
۷۹-گلستانه،علاءالدین محمد.منهج الیقین.مجتبی صحفی وعلی صدرایی خویی.قم:دار الحدیث.دوم:۱۴۲۹ق.
۸۰-مجلسی،محمدتقی بن مقصود علی. رو ضهالمتقین فی شرح من لایحضرالفقیه. به کوشش: حسین موسویکرمانی و علی پناه اشتهاردی. قم:موسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور. دوم:۱۴۰۶ق.
۸۱-مجلسی،محمد باقربن محمد تقی. بحارالا نوار(ط-بیروت).به کوشش:جمعی از محققان.بیروت: دار الاحیاء التراث العربی. دوم:۱۴۰۳ق.
۸۲—— ،———- .ملاذ الا خیار فی فهم تهذیب الا خبار. به کوشش:مهدی رجایی. قم: کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی‏. اول‏:۱۴۰۶ق.
۸۳-مدرس،محمد علی. ریحانه الادب فی التراجم المعروفین بالکنیه واللقب.تهران:کتاب فروشی خیام.۱۳۶۹ش.
۸۴-معین،محمد. فرهنگ فارسی.تهران: انتشارات امیر کبیر. دهم: ۱۳۷۵ش.
۸۵-مفید، محمد بن محمد. الارشاد فی معرفه حجج الله على العباد. به کوشش:موسسه آل البیت علیهم السلام.قم: کنگره شیخ مفید. اول: ۱۴۱۳ ق.
۸۶-منسوب به علی بن موسی،امام هشتم علیه السلام.الفقه منسوبالی امام الرضا علیه السلام. به کوشش:موسسه آل البیت علیهم السلام.مشهد: موسسه آل البیت علیه السلام. اول :۱۴۰۶ق.
۸۷-موسوی خوانساری اصفهانی، محمد باقر. روضات الجنات فی احوال العلما وسادات. بیروت:دار الاسلامیه. اول:۱۴۱۱ه/۱۹۹۱م.
۸۸-نورى،حسین بن محمد تقى. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. به کوشش: موسسه آل البیت علیهم السلام‏.قم: موسسه آل البیت علیهم السلام.اول‏: ۱۴۰۸ق.
۸۹-هاشمی بک،احمد.جواهر البلاغه.قم: انتشارات مصطفوی. هشتم:۱۳۷۳ش.
Abstract
Charib –AlQuran is a knowledge which explain and specify the meaning of Quran words that is strange and un Familiar to omnibus of people who thought about. The book of Majma Al bahrain is considerable turn to been gharib Al Quran and turn to Qurans words and Cabalas which for ghather togheter . Fakhr Al dine Toraihi is a Eminent Person in cabala knowledge and Rejal knowledge and Quran research. he is a Jurisconsult ،cabalamon and also eleven centurys erudite .This research is about manner of him and his approach of interaction with news and ،narratives in majma Al bahrains Book. Some strong points in Toraihis manner is inclouding:to say ،narratives contans elaborate and specify and annotate on Quran .he pay attention to literaly wellnesses of Quran. Generally in cabala his attempt is to mention between differ ،narratives verities under the verses turn to his galance to literally wellnesses of Quran and cabala .Such points of place of interaction can mention type of his galence to cabala eighter construable or imconstruable and ،narratives which are without resourses. Such cases that can be named as criticism of this book is not mention the resourse of cabalas that be used in specifys Qurans words .this research ratherly revise this mistake as saying resourse of that cabalas. Sometiom he brings some cabalas under the verse that exepct literally pon can not mention a relation about that.
Key words: methodology، Fakhr Al dine Toraihi، Majma Al bahrain، narratives
University of Qurani sciences and knowledge
Faculty of Quran Sciences.Kermanshah
An Ma Thesis on:
Methodology of Majma Al Bahrain Toraihi in utilize of narratives
Presented By:
Maria Khodadosti
Supervisor:

این را هم حتما بخوانید :
سامانه پژوهشی - روش شناسی مجمع البحرین طریحی در بکارگیری روایات- قسمت ۱۸