۲۶-ثقفی،ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال. الغارات(ط – القدیمه). به کوشش: عبد الزهرا حسینی.قم: دارالکتاب الاسلامی.اول: ۱۴۱۰ ق.
۲۶-جزائرى، نعمت الله بن عبدالله‏.النورالمبین فی قصص الانبیاء و المرسلین( للجزائری). قم‏: مکتبه آیه الله المرعشی النجفی‏. اول‏:۱۴۰۴ ق‏.
۲۷-جمعی از پژوهشگران. گلشن ابرار. قم: نشرمعروف. ۱۳۷۹ش.
۲۸-حرعاملى،محمد بنحسن. وسایل الشیعه. به کوشش:موسسه آل البیت علیهم السلام‏.قم :موسسه آل البیت علیهم السلام .اول: ۱۴۰۹ق‏.
۲۹——– ،———–. هدایه الامه الى احکام الائمه علیهم السلام. به کوشش:آستان قدس رضوی،بنیاد پژوهش های اسلامی:گروه حدیث. مشهد: آستانه الرضویه المقدسه، مجمع البحوث الاسلامیه.اول: ۱۴۱۴ق.
۳۰-حرزالدین،محمد حسین،ومحمد حرز الدین.مراقد المعارف فی تعیین مراقد العلویین والصحابه والتابعین والرواه والعلما والادبا والشعرا. قم : منشورات سعید بن جبیر.۱۳۷۱ش.
۳۱-حسینی شیرازی،محمد. تبیین القرآن. بیروت . دارالعلوم . دوم : ۱۴۲۳ق.
۳۲-حسینی اشکوری،احمد،محمود بن شهاب الدین مرعشی وعبدالله بن عیسی بیگ افندی.تعلیقه امل الآمال. قم: کتاب فروشی آیه الله نجفی مرعشی. بی چا.
۳۳—————،———————————–،–ریاض العلما و حیاض الفضلا. قم : مطبعه الخیام. بی چا.
۳۴-حسینی زبیدی،محمد مرتضی. به کوشش: علی هلالی وعلی سیری. تاج العروس من جواهر القاموس. بیروت: دار الفکر. اول: ۱۴۱۴ق.
۳۵-حقی بروسوی،اسماعیل. تفسیر روح البیان. بیروت: دارالفکر. بی تا.
۳۶-حمیری، عبدالله بن جعفر. قرب الاسناد(ط-الحدیثه). به کوشش: موسسه آل البیت علیهم السلام. قم : موسسه آل الیت علیهم السلام. اول: ۱۴۱۳ق.
۳۶-خصیبى، حسین بن حمدان‏.الهدایه الکبرى‏. بیروت: البلاغ.۱۴۱۹ ق‏.
۳۷-دخیل، علی بن محمد علی. الوجیزفی الکتاب العزیز. بیروت: دار التعارف للمطبوعات .دوم:۱۴۲۲ق.
۳۸-دهخدا،علی اکبر. فر هنگ متوسط دهحدا. به کوشش: غلام رضا ستوده،ایرج مهرکی،اکرم سلطانی. زیر نظر:جعفر شهیدی.تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران. دوم: ۱۳۹۰ش.
۳۹-دیلمى،حسن بن محمد.ارشاد القلوب الى الصواب (للدیلمی). قم: الشریف الرضی. اول: ۱۴۱۲ق.
۴۰-راغب اصفهانى، حسین بن محمد. مفردات الفاظ القرآن‏. به کوشش: صفوان عدنان‏ داوودی. بیروت/ دمشق‏: دار القلم/ الدار الشامیه.اول‏: ۱۴۱۲ ق.
۴۱-زمخشری،محمود.الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. بیروت: دار الکتب العربی. دوم:۱۴۰۷ق.
۴۱-سمرقندی، نصربن محمد بن احمد.بی جا: بحر العلوم. بی تا.
۴۳-شبر، عبدالله.تفسیرالقرآن العظیم . بیروت: دار البلاغه للطباعه والنشر.اول: ۱۴۱۲ق.
۴۴-شریف الرضی، محمد بن حسین‏. نهج البلاغه( للصبحی صالح). به کوشش:صبحی‏ صالح.قم: هجرت‏. اول:۱۴۱۴ق.
۴۵-صدری افشار، غلام حسین، نسرین حکمی و نسترن حکمی. فرهنگ فارسی امروز.تهران: موسسه نشر کلمه. سوم: ۱۳۷۷ش.
۴۶-صفار،محمد بن حسن‏. بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صلّى الله علیهم‏. به کوشش: محسن بن عباس على‏، کوچه باغى. قم: مکتبه آیه الله المرعشی النجفی.دوم‏: ۱۴۰۴ ق‏.
۴۷-طباطبایی،محمدحسین. المیزان فی تفسیرالقرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. پنجم:۱۴۱۷ق.
۴۸-طبرسی،احمد بن علی. الا حتجاج علی اهل اللجاج (للطبرسی). به کوشش: محمد باقر خرسان.مشهد: نشر مرتضی.اول:۱۴۰۳ق.
۴۹-طبرسی، حسن بن فضل. مکارم الاخلاق. قم: شریف الرضی. چهارم : ۱۴۱۲ق/۱۳۷۰ش.
۵۰-طبرسی،فضل بن حسن. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن. تهران: انتشارات ناصرخسرو. سوم: ۱۳۷۳ش.
۵۱——- ،——–. تفسیر جوامع الجامع. تهران: انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم.اول:۱۳۷۷ش.
۵۲-طریحی،فخرالدین بن محمد. مجمع البحرین. به کوشش:احمد حسینی. بیروت /لبنان: الامسیره.۱۴۳۱ه/۲۰۱۰م.
۵۳-طوسی،محمد بن حسن. الامالی (للطوسی). به کوشش: موسسه البعثه.قم: دار الثقافه.اول: ۱۴۱۴ق.
۵۴—— ، ———-.الاستبصار فیما اختلف من الاخبار. به کوشش:حسن موسوی خرسان.تهران: دار الکتب الاسلامیه.اول: ۱۳۹۰ق.
۵۵——- ،———- .تهذیب الاحکام(تحقیق خرسان). به کوشش:حسن الموسوی خرسان.تهران: دارالکتب الاسلامیه. چهارم:۱۴۰۷ق.
۵۶-طهرانی، بزرگ. طبقات اعلام الشیعه. بی جا: اسماعیلیان. دوم: بی تا.
۵۷-طیب،عبد الحسین. اطیب البیان فی تفسیر القرآن.تهران: انتشارات اسلام.دوم:۱۳۷۸ق.
۵۸-عدهاى ازعلماء الاصول السته عشر( ط- دار الحدیث). به کوشش:ضیاء الدین محمودى، نعمت الله جلیلى و مهدى‏ غلامعلى. قم‏: موسسه دار الحدیث الثقافیه.اول‏:۱۴۲۳ ق. ‏
۵۹-عروسى الحویزى، عبدعلى بن جمعه. تفسیر نور الثقلین. به کوشش: هاشم رسولی محلاتی.قم: اسماعیلیان.چهارم: ۱۴۱۵ق.
۶۰-علوی مهر،حسین. روش ها وگرایش های تفسیری. قم: انتشارات اسوه.اول: ۱۳۸۱ش.
۶۱-علی بن الحسین،امام چهارم علیه السلام. الصحیفه السجادیه. قم: دفترنشرالهادی.اول: ۱۳۷۶ش.

این را هم حتما بخوانید :
سایت مقالات فارسی - بررسی سرمایه اجتماعی درون برون گروهی در فضای مجازی با ...