۲-۴-۲ فرزندپروری ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
۲-۴-۳ ویژگیهای شخصیت …………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰
۳-۲ طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
۳-۳ جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
۳-۴ روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………. ۵۱
۳-۵ ابزارهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱
۳-۵-۱ مقیاس تاب آوری کونور- دیویدسون ………………………………………………………………………………… ۵۲
۳-۵-۱-۱ اعتبار و روایی پرسشنامه کونور- دیویدسون ………………………………………………………………. ۵۲
۳-۵-۲ ابزار شخصیت نئو ………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳
۳-۵-۲-۱ فرم کوتاه و تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی نئو ………………………………………………….. ۵۴
۳-۵-۲-۲ اعتبار و روایی پرسشنامه نئو …………………………………………………………………………………………. ۵۵
۳-۵-۳ ابزار پژوهش شیوههای فرزندپروری بامریند ………………………………………………………………………. ۵۵
۳-۵-۳-۱ اعتبار و روایی شیوههای فرزندپروری بامریند ……………………………………………………………….. ۵۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
۴-۲ تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ………………………………………………………………………………………………. ۵۷
۴-۳ تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها …………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۴-۳-۱ فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… ۶۴
۴-۳-۲ سوال پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴
۵-۲ بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
۵-۳ محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. ۷۸
۵-۲ پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۰
چکیده لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶
پیوستها ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۲-۱) حیطه ها و جنبه های شخصیت طبق نسخه تجدید نظر شده
نظریه عاملی شخصیتی نئو ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵
جدول ۳-۱) سوالات اختصاص یافته به هر یک از آیتمهای شخصیت در پرسشنامه نئو ……………. ۵۲
جدول ۳-۲) سوالات اختصاص یافته به هر یک از شیوههای فرزندپروری
در پرسشنامه بامریند ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴
جدول۴-۱) جدول فراوانی آزمودنیها در متغیر نوع سن ……………………………………………………………….. ۵۸
جدول۴-۲) جدول فراوانی آزمودنیها در متغیر وضیعت تاهل …………………………………………………….. ۵۹
جدول۴-۳ )جدول فراوانی آزمودنیها در متغیر نوع میزان تحصیلات …………………………………………… ۶۰
جدول ۴-۴) شاخصهای توصیفی ویژگیهای شخصیت ………………………………………………………………. ۶۱
جدول ۴-۵) شاخصهای توصیفی شیوههای فرزندپروری …………………………………………………………….. ۶۲
جدول ۴-۶) شاخصهای توصیفی تاب آوری ……………………………………………………………………………… ۶۳