۲۰۰

۲۰۰

۲۰۰

نتایج به دست آمده در جدول ۴-۹ رابطهی بین شیوههای فرزندپروری را با ویژگیهای شخصیت با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد و نتایج در زیر گزارش شدهاند.
هیچ ارتباط مثبت یا منفی بین روان آزردگی و شیوهی فرزندپروری مقتدرانه وجود ندارد.
رابطهی بین ویژگی شخصیت در شاخص برون گرایی و شیوهی فرزندپروری مقتدرانه مثبت میباشد؛ یعنی با شیوه فرزندپروری مقتدرانه، میزان برون گرایی افزایش مییابد. اما میزان این رابطهی از نظر آماری معنادار نمیباشد؛ چون در میزان ضریب همبستگی۰٫۰۷۸ سطح معناداری مشاهده
شدهی ۰٫۲۷ بزرگتر از ۰٫۰۵ صدم می باشد.
رابطهی بین گشودگی و شیوهی فرزندپروری مقتدرانه مثبت میباشد؛ یعنی با شیوهی فرزندپروری مقتدرانه، میزان گشودگی افزایش مییابد. همچنین میزان این رابطه از نظر آماری معنادار میباشد. چون در میزان ضریب همبستگی ۰٫۱۸۴ سطح معناداری مشاهده شدهی ۰٫۰۰۹ کوچکتر از ۰٫۰۱ صدم میباشد. بنابراین فرضیهی محقق مبنی بر معناداری رابطهی بین دو متغیر با میزان اطمینان ۰٫۹۹ صدم و میزان احتمال خطای ۰٫۰۱ صدم تایید میگردد.
رابطهی بین ویژگی شخصیت در شاخص توافق و شیوهی فرزندپروری مقتدرانه مثبت
میباشد. یعنی با شیوه فرزندپروری مقتدرانه، میزان توافق افزایش مییابد. اما میزان این رابطه از نظر آماری معنادار نمیباشد. چون در میزان ضریب همبستگی۰٫۰۸۱ سطح معناداری مشاهده شدهی ۰٫۲۵ بزرگتر از ۰٫۰۵ صدم میباشد.
رابطهی بین ویژگی شخصیت در شاخص با وجدان بودن و شیوهی فرزندپروری مقتدرانه مثبت میباشد؛ یعنی با شیوهی فرزندپروری مقتدرانه، میزان با وجدان بودن افزایش مییابد. اما میزان این رابطه از نظر آماری معنادار نمیباشد. چون در میزان ضریب همبستگی۰٫۰۲۱ سطح معناداری مشاهده شدهی ۰٫۷۷ بزرگتر از ۰٫۰۵ صدم میباشد.
رابطهی بین ویژگی شخصیت در شاخص روان آزردگی و شیوهی فرزند پروری مستبدانه مثبت میباشد؛ یعنی با شیوه فرزند پروری مستبدانه، میزان روان آزردگی افزایش مییابد. اما میزان این رابطه از نظر آماری معنادار نمیباشد؛ چون در میزان ضریب همبستگی.۰۰۱۰سطح معناداری مشاهده شدهی ۰٫۹۸۵ بزرگتر از ۰٫۰۵ صدم میباشد.
رابطهی بین ویژگی شخصیتی در شاخص برون گرایی و شیوهی فرزندپروری مستبدانه مثبت می باشد؛ یعنی با شیوهی فرزندپروری مستبدانه، میزان برون گرایی افزایش مییابد. اما میزان این رابطه از نظر آماری معنادار نمیباشد؛ چون در میزان ضریب همبستگی.۰۸۹۰سطح معناداری مشاهده شدهی ۰٫۲۰۹ بزرگتر از ۰٫۰۵ صدم میباشد.
رابطهی بین ویژگی شخصیتی در شاخص گشودگی و شیوهی فرزندپروری مستبدانه منفی میباشد؛ یعنی با شیوهی فرزندپروری مستبدانه، میزان گشودگی افزایش مییابد. همچنین میزان این رابطه از نظر آماری معنادار میباشد؛ چون در میزان ضریب همبستگی .۱۸**۰ – سطح معناداری مشاهده شدهی ۰٫۰۰۹ کوچکتر از ۰٫۰۱ صدم میباشد.بنابراین فرضیهی محقق مبنی بر معناداری رابطهی بین دو متغیر با میزان اطمینان ۰٫۹۹ صدم و میزان احتمال خطای ۰٫۰۱ صدم تایید میگردد.
رابطهی بین ویژگی شخصیت در شاخص توافق و شیوهی فرزندپروری مستبدانه منفی
میباشد؛ یعنی با شیوهی فرزندپروری مستبدانه، میزان توافق افزایش مییابد. اما میزان این رابطه از نظر آماری معنادار نمیباشد؛ چون در میزان ضریب همبستگی.۰۰۹۰-سطح معناداری مشاهده شدهی ۰٫۸۹۵ بزرگتر از ۰٫۰۵ صدم میباشد.
رابطهی بین ویژگی شخصیتی با وجدان بودن و شیوه فرزند پروری مستبدانه مثبت می باشد.یعنی با شیوه فرزند پروری مستبدانه ، میزان با وجدان بودن افزایش می یابد. اما میزان این رابطه از نظر آماری معنادار نمی باشد. چون در میزان ضریب همبستگی.۱۱۶۰ سطح معناداری مشاهده شده ی ۰٫۲ بزرگتر از ۰٫۰۵ صدم می باشد.
رابطهی بین ویژگی شخصیت در شاخص روان آزردگی و شیوهی فرزندپروری سهلگیرانه مثبت میباشد؛ یعنی با شیوهی فرزندپروری سهلگیرانه، میزان روان آزردگی افزایش مییابد. اما میزان این رابطه از نظر آماری معنادار نمیباشد؛ چون در میزان ضریب همبستگی.۰۹۸۰ سطح معناداری مشاهده شدهی ۰٫۱۸۹ بزرگتر از ۰٫۰۵ صدم میباشد.
رابطهی بین ویژگی شخصیت در شاخص برون گرایی و شیوهی فرزندپروری سهلگیرانه مثبت میباشد؛ یعنی با شیوهی فرزندپروری سهلگیرانه، میزان برون گرایی افزایش مییابد. اما میزان این رابطه از نظر آماری معنادار نمیباشد. چون در میزان ضریب همبستگی.۰۶۷۰ سطح معناداری مشاهده شدهی ۰٫۸۹ بزرگتر از ۰٫۰۵ صدم میباشد.
رابطهی بین ویژگی شخصیت در شاخص گشودگی و شیوهی فرزندپروری سهلگیرانه مثبت میباشد؛ یعنی با شیوه فرزندپروری سهلگیرانه، میزان گشودگی افزایش مییابد. همچنین میزان این رابطه از نظر آماری معنادار میباشد. چون در میزان ضریب همبستگی .۱۴۳*۰سطح معناداری مشاهده شدهی ۰٫۰۴۳ کوچکتر از ۰٫۰۵ صدم میباشد.
رابطهی بین ویژگی شخصیت در شاخص توافق و شیوهی فرزندپروری سهلگیرانه منفی
میباشد؛ یعنی با شیوهی فرزندپروری سهلگیرانه، میزان توافق کاهش مییابد. اما میزان این رابطه از نظر آماری معنادار نمیباشد. چون در میزان ضریب همبستگی.۱۳۱۰- سطح معناداری مشاهده شدهی ۰٫۰۶۴ بز

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

رگتر از ۰٫۰۵ صدم میباشد
رابطهی بین ویژگی شخصیت در شاخص با وجدان بودن و شیوهی فرزندپروری سهلگیرانه مثبت میباشد؛ یعنی با شیوهی فرزندپروری سهلگیرانه، میزان با وجدان بودن افزایش مییابد. اما میزان این رابطه از نظر آماری معنادار نمیباشد. چون در میزان ضریب همبستگی.۰۶۱۰- سطح معناداری مشاهده شدهی ۰٫۳۹ بزرگتر از ۰٫۰۵ صدم میباشد.
۴-۳-۲ سوال پژوهش
سهم شیوههای فرزندپروری و ویژگیهای شخصیت در پیشبینی تاب آوری نوجوانان چقدر است؟
به منظور پاسخگویی به این سوال، از مدل آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. علاوه بر آن از ضریب رگرسیون چند متغییره به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین متغییرهای پیش بین (شیوههای فرزندپروری و ویژگی های شخصیت) با متغییر ملاک (تاب آوری) استفاده شد.
جدول ۴-۱۰) جدول ضرایب همبستگی شیوه های فرزندپروری و ویژگی های شخصیت با تاب آوری در دوره ی نوجوانی با استفاده از روش اینتر (Enter)

شاخصهای آماری همبستگی چندگانه MR ضریب تعیین
RS
نسبت F
احتمال P
ضریب استاندارد
(B)