.۱۱۴۰

.۰۰۱۰

.۰۰۰۰

درجه ی آزادی

۲۰۰

۲۰۰

۲۰۰

۲۰۰

۲۰۰

نتایج به دست آمده در جدول ۴-۷ رابطه ی بین ویژگی شخصیتی را با تاب آوری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد و نتایج به صورت زیر گزارش شدهاند:
رابطهی بین تاب آوری و روان آزردگی منفی می باشد. یعنی با افزایش روان آزردگی میزان تاب آوری کاهش می یابد. همچنین میزان این رابطه از نظر آماری معنادار می باشد؛ چون در میزان ضریب همبستگی ۰٫۴۳ – سطح معناداری مشاهده شده ی ۰٫۰۰۰ کوچکتر از ۰٫۰۱ صدم می باشد. بنابراین فرضیهی محقق مبنی بر معناداری رابطه ی بین دو متغیر با میزان اطمینان ۰٫۹۹ صدم و میزان احتمال خطای ۰٫۰۱ صدم تایید میگردد.
رابطهی بین تاب آوری و برون گرایی مثبت می باشد. یعنی با افزایش برون گرایی، میزان
تاب آوری افزایش مییابد. همچنین میزان این رابطه از نظر آماری معنادار میباشد. چون در میزان ضریب همبستگی ۰٫۴۰۷ سطح معناداری مشاهده شدهی ۰٫۰۰۰ کوچکتر از ۰٫۰۱ صدم میباشد. بنابراین فرضیهی محقق مبنی بر معناداری رابطه ی بین دو متغیر با میزان اطمینان ۰٫۹۹ صدم و میزان احتمال خطای ۰٫۰۱ صدم تایید میگردد.
رابطهی بین تاب آوری و گشودگی مثبت میباشد.یعنی با افزایش گشودگی ، میزان تاب آوری افزایش مییابد؛ اما میزان این رابطه از نظر آماری معنادار نمیباشد. چون در میزان ضریب همبستگی ۰٫۱۱۲ سطح معناداری مشاهده شدهی ۰٫۱۱۴ بزرگتر از ۰٫۰۵ صدم می باشد. بنابراین فرضیهی محقق مبنی بر معناداری رابطهی بین دو متغیر تایید نمیشود.
رابطهی بین تاب آوری و توافق مثبت میباشد. یعنی با افزایش توافق ، میزان تاب آوری افزایش مییابد. همچنین میزان این رابطه از نظر آماری معنادار میباشد. چون در میزان ضریب همبستگی ۰٫۲۳۰ سطح معناداری مشاهده شده ی ۰٫۰۰۱ کوچکتر از ۰٫۰۱ صدم می باشد. بنابراین فرضیهی محقق مبنی بر معناداری رابطهی بین دو متغیر با میزان اطمینان ۰٫۹۹ صدم و میزان احتمال خطای ۰٫۰۱ صدم تایید میگردد.
رابطهی بین تاب آوری و با وجدان بودن مثبت می باشد. یعنی با افزایش با وجدان بودن، میزان تاب آوری افزایش می یابد. همچنین میزان این رابطه از نظر آماری معنادار می باشد؛ چون در میزان ضریب همبستگی ۰٫۴۸۵ سطح معناداری مشاهده شده ی ۰٫۰۰۰ کوچکتر از ۰٫۰۱ صدم
میباشد. بنابراین فرضیه ی محقق مبنی بر معناداری رابطهی بین دو متغیر با میزان اطمینان ۰٫۹۹ صدم و میزان احتمال خطای ۰٫۰۱ صدم تایید میگردد.
فرضیه دوم) بین شیوه های فرزند پروری (مقتدرانه، مستبدانه، سهلگیر) با تاب آوری در دوره ی نوجوانی ارتباط وجود دارد.
جدول۴-۸) جدول ضریب همبستگی بین شیوههای فرزند پروری با تاب آوری

متغیر ها شیوههای
فرزند پروری
شاخص های آماری شیوه فرزندپروری مقتدرانه شیوه فرزندپروری مستبدانه شیوه فرزندپروری سهل گیر
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.