۳-۴-۳-۱ اعتبار و ورایی شیوه های فرزند پروری بامریند
آزمون بوری (۱۹۹۱) میزان پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش بازآزمایی در بین گروه مادران به شرح زیر گزارش داده است:
۸۱/۰ شیوه سهلگیرانه، ۸۶/۰ برای شیوه مستبدانه و ۷۸/۰ برای آزاد منشانه، که در هر شیوه نشانگر پایایی آزمون بوده است. بوری برای بررسی بیشترین میزان اعتبار پرسشنامه از روش افتراقی استفاده نمود و نشان داد که مستبد بودن مادر رابطه عکس با سهلگیری (۳۸/۰-) و رفتار دموکراسی (۴۸/۰-) دارد.
۳-۵ شیوه اجرا
در ابتدا مجوزات لازم جهت اجرای پرسشنامهها در بین نمونههای مد نظر، از سازمان آموزش و پرورش استان لرستان دریافت شد. سپس ابزارهای پژوهشی که به صورت پرسشنامه تنظیم گردیده بود؛ متناسب با اهداف تحقیق در بین دانش آموزان توزیع گردید و پس از تکمیل، پرسشنامهها جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
۳-۶ شیوه آماری تجزیه و تحلیل دادهها
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و پاسخگویی به فرضیههای پژوهش از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل نتایج از روش همبستگی و رگرسیون استفاده شد و برای انجام این عملیات آماری نرم افزار spss مورد استفاده قرار گرفت.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
۴-۱ مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده ها خواهیم پرداخت. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی خواهد بود. در سطح توصیفی ما برای آزمودنی ها شاخصهای توصیفی، فراوانی، درصد فراوانی، نمودار ستونی، میانگین، میانه، واریانس و …. را به دست خواهیم آورد؛ و در بخش استنباطی هم به آزمون فرضیهها خواهیم پرداخت. برای آزمون فرضیهها از مدل آماری و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده کردیم و پس از تجزیه و تحلیل دادهها نتایج به صورت جدول نشان داده شدند.
۴-۱-۱ تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها
در این بخش به تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها در سطح آمار توصیفی پرداخته شده است. در سطح توصیفی ما برای آزمودنی ها شاخصهای توصیفی، فراوانی، درصد فراوانی، نمودار ستونی، میانگین، میانه، واریانس و …. را به دست خواهیم آورد و پس از تجزیه و تحلیل، نتایج را به صورت جدول های زیر ارائه دادهایم.
جدول۴-۱) جدول فراوانی آزمودنیها در متغییر نوع سن آزمودنیها

سن آزمودنی ها فراوانی درصد
۱۳ ۱
۱۴ ۲۰ ۱۸٫۷
۱۵ ۲۱ ۱۹٫۶
۱۶ ۳۰
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است