موافق بودن

۴-۹-۱۴-۱۹-۲۴-۲۹-۳۴-۳۹-۴۴-۴۹-۵۴-۵۹

۵

با وجدان بودن

۵-۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰-۳۵-۴۰-۴۵-۵۰-۵۵-۶۰

۳-۴-۲-۲ اعتبار و روایی پرسشنامه نئو
این پرسشنامه توسط مک کری و کاستا در اصل برای جمعیت بهنجار تهیه شد و در طی دهه گذشته بیشترین استفاده در کاربستهای پژوهشی و بالینی داشته است. نسخه اصلی آن در سال ۱۹۹۲ توسط کاستا و مک کری برای سنجش الگوی پنج عاملی شخصیت (روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی، موافق بودن و باوجدان بودن) تنظیم شد (جدول ۳-۱).
در خصوص اعتبار NEO-FFI، نتایج چندین مطالعه حاکی از آن است که زیر مقیاسهای این الگوی ۵ عاملی، همسانی درونی خوبی دارند. به عنوان مثال کاستا و مک کری (۱۹۹۲) ضریب آلفای کرونباخ بین ۶۸/۰ (برای موافق بودن) تا ۸۶/۰ (برای روان رنجور خویی) را گزارش کردند. ضریب آلفای گزارش شده توسط آنان ۷۴/۰ تا ۸۹/۰با میانگین ۸۱/۰ متغییر بوده است. در حالی که در تحقیق بنچارد و همکاران (۱۹۹۹) این ضریب در روان رنجورخویی ۸۵/۰، در برونگرایی ۷۲/۰، در گشودگی ۶۸/۰، برای موافق بودن ۶۹/۰ و برای با وجدان بودن ۷۹/۰ بوده است.
هلدن (۱۹۹۹) نیز ضریب آلفای این ۵ عامل را در دامنه ۷۶/۰ (برای گشودگی) تا ۸۷/۰ (برای روان رنجورخویی) گزارش میکند. نتایج مطالعه مورادیان و نزلک (۱۹۹۵) نیز حاکی از آن است که آلفای کرونباخ روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن به ترتیب عبارت است از ۸۴/۰، ۷۵/۰، ۷۴/۰، ۷۵/۰ و۸۳/۰٫ اخیرا نیز پژوهشی درباره شخصیت و اختلالات خوردن، ثبات درونی ۶۹/۰ تا ۹۰/۰ برای مقیاسهای آزمون گزارش شده است (ایگرت، لندوسکی و کلامپ، ۲۰۰۷).
اعتبار دراز مدت تست NEO-PI نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. یک مطالعه طولی ۶ ساله روی مقیاسهای N، E، O ضریب های۶۸/۰ تا ۸۳/۰ را نشان داده است. ضریبهای اعتبار دو عامل A و C به فاصله ۳ سال ۷۹/۰ تا ۶۳/۰ بوده است (کاستا، مک کری، ۱۹۹۸). در یک مطالعه طولی ۷ ساله از ارزیابی همسالان که در آن کل تست به کار رفته بود ضرایب اعتبار بین ۸۲/۰ تا ۵۱/۰ برای ۱۸ صفت فرعی N، E، O و ۶۳/۰ تا ۸۱/۰ برای عوامل اصلی ۵ گانه در مردان و زنان به دست آمده است (کاستا، مک کری، ۱۹۹۸).
در ایران نیز حقشناس (۱۳۸۷) بر روی نمونه ۵۰۲ نفری جمعیت شیراز به نتایج مشابهی رسیده است. ضرایب آلفای کرونباخ برابر C= 0.83، A= 0.71، O= 0.57، E= 0.71، N= 0.81 و اعتبار آزمون- آزمون مجدد در فاصله ۶ ماه برابر N= 0.53، A= 0.6، O= 0.76 و E= 0.74 به دست آمده است.
بررسیهایی که تا به امروز در مورد نئو به عمل آمده است، مثبت بودهاند (وایدیگر، ۱۹۹۲). بررسی های صورت گرفته این آزمون را بهترین نماینده ابعاد پنج عاملی بزرگ میدانند و مخصوصاّ پژوهشها اعتبار و پایایی آن را مطلوب گزارش کردهاند.
۳-۴-۳ شیوههای فرزندپروری بامریند
دایانا بامریند در دانشگاه کالیفرنیا در سال ۱۹۷۳ مجموعه بررسیهایی را انجام داد که طی آن الگوهایی که از شیوههای فرزندپروری والدین مشخص شد ابتدا برای مطالعات خود پرسشهایی را طراحی کرد که به نام خود او معرفی شد. در این پرسشنامه ۳۰ سوالی، ۱۰ سوال آن به شیوه سهلگیرانه، ۱۰ سوال به شیوه مستبدانه و ۱۰ سوال دیگر آن به شیوه آزاد منشانه اختصاص دارد.
در مقابل هر عبارت پنج ستون با عناوین «کاملأ موافقم»، «موافقم»، «تقریبأ مخالفم»، «مخالفم» و«کاملأ مخالفم» قرار دارد که به ترتیب از صفر تا ۴ نمره گذاری میشود. با جمع نمرات سوالات مربوطه به هر شیوه، سه نمره مجزا به دست میآید، شماره سوالهایی که به هر کدام از شیوهها اختصاص دارند به صورت جدول در زیر آمده است (جدول ۳-۲).
جدول ۳-۲) سوالات اختصاص یافته به هر یک از شیوههای فرزندپروری در پرسشنامه بامریند

ردیف روشهای فرزندپروری شماره سوالات
۱ سهلگیرانه ۱-۶-۱۰-۱۳-۱۴-۱۷-۱۹-۲۱-۲۴-۲۸
۲ مستبدانه ۲-۳-۷-۹-۱۲-۱۶-۱۸-۲۵-۲۶-۲۹
۳ آزاد منشانه ۴-۵-۸-۱۸-۱۵-۲۰-۲۲-۲۳-۲۷-۳۰
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.