مقالات و پایان نامه ها

رابطه مفاهيم مالياتي با مفاهيم حسابداري.پایان نامه در مورد اجتناب مالیاتی

دانلود پایان نامه

رابطه مفاهيم مالياتي با مفاهيم حسابداري و گزارشگري

2-6-1- اختلاف بين سود حسابداري و سود مشمول ماليات از ديدگاه تئوري

گنتر و همکاران(1977) عنوان کردند که درآمد مشمول ماليات هنوز هم تحت تاثير روش هاي حسابداري است. به سبب اختلاف بين قوانين و مقررات مالياتي و اصول و موازين پذيرفته شده حسابداري ممکن است که آن چه براي مقاصد حسابداري درآمد و هزينه محسوب مي شود، الزاماً از ديدگاه قوانين مالياتي درآمد و هزينه محسوب نگردد. به عبارت ديگر بايد اشاره نمود که هدف از تعيين سود در تهيه صورت هاي مالي از ديدگاه انجمن هاي حرفه اي حسابداري، با هدف تعيين درآمد مشمول ماليات در قوانين مالياتي متفاوت است. همچنين برخي از اقلام درآمد و هزينه که از ديدگاه مقاصد حسابداري در يک دوره مالي شناسايي مي‎شوند، ممکن است از لحاظ مقاصد قوانين و مقررات مالياتي در دوره هاي مالي ديگر شناسايي شوند و يا اينکه اساساً مباني ارزش يابي برخي از اقلام بر طبق قوانين و مقررات مالياتي متفاوت از مباني تشخيص بر طبق اصول و موازين پذيرفته شده حسابداري باشد که هر کدام از موارد فوق موجب بروز اختلاف بين سود حسابداري و درآمد مشمول ماليات مي گردد.

 

2-6-2- اختلافات اساسي بين سود مشمول ماليات و سود حسابداري

اختلافات اساسي بين سود مشمول ماليات و سود حسابداري را مي توان تحت دو سرفصل اصلي زير بيان نمود:

1- اختلاف دائمي: اين اختلافات از قوانين خاص يا محدوديت هاي ايجاد شده و يا بنا به دلايل اقتصادي، سياسي يا اداري غير مرتبط با محاسبه سود خالص حسابداري ناشي مي شوند. از قبيل هزينه هاي غير قابل قبول از نظر محاسبه سود مشمول ماليات توسط سازمان مالياتي و تخفيفات مالياتي خاص (1386تابستان مجله حسابرس).

2- اختلافات موقتي: علت ديگر تفاوت درآمد مشمول ماليات و سود حسابداري، وجود پاره اي از اقلام است که با وجود منظور شدن در تعيين هر دو مبلغ، در محاسبات دوره هاي متفاوت منظور مي شوند. اختلافات موقتي موجب انتقال درآمد مشمول ماليات از دوره اي به دوره ي ديگر مي شوند. اما جمع ماليات بر درآمد پرداختي طي دوره مالي تفاوتي نخواهد داشت. (1385 مرکز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي).

2-6-3- اختلاف درآمد مشمول ماليات ابرازي و قطعي

با جدا شدن مالکيت از مديريت، مديران بعنوان نماينده سهامداران، شرکت را اداره مي کنند(فاماو جنسن2002).

با شکل گيري رابطه نمايندگي، تضاد منافع بين مديران با سهامداران و ساير ذينفعان ايجاد مي گردد و به طور بالقوه اين امکان به وجود مي آيد که مديران اقداماتي انجام دهند که در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتاً در جهت منافع سهامداران و ساير ذينفعان نباشد(ويلسون 2009).

در اين راستا، دولت به عنوان يکي از ذينفعان شرکت ها براي تشخيص ماليات به اظهار نامه هاي مالياتي که توسط موديان مالياتي تنظيم و تسليم مي گردد تکيه مي کنند. از طرفي شرکت ها بايد سود مشمول ماليات خود را طبق قوانين و مقررات مالياتي محاسبه و در اظهارنامه مالياتي ابراز و تحويل سازمان امور مالياتي کشور نمايند. ماموران مالياتي نيز بايد اظهار نامه تسليمي موديان را طبق قوانين و مقررات مالياتي رسيدگي کرده و سود مشمول ماليات را تعيين و در برگ تشخيص مالياتي به مودي ابلاغ نمايند. در صورت درخواست مودي طبق مفاد ماده 237 قانون ماليات هاي مستقيم مباني و مستندات قانوني محاسبه درآمد مشمول ماليات تشخيصي را به مودي اعلام نمايند. انتظار معقول اين است که سود مشمول ماليات ابرازي که طبق قوانين و مقررات مالياتي ابراز مي شود با سود مشمول ماليات تشخيصي و قطعي توسط ماموران مالياتي که آن هم طبق قوانين و مقررات مالياتي تعيين مي شود، تا حدود زيادي منطبق باشد اما عوامل متعددي باعث مغايرت بين سود مشمول ماليات ابرازي و قطعي مي گردند که به ترتيب اهميت در ايجاد اختلاف ياد شده به شرح زير مي باشند(1388 پورزماني و شمسي):

1- فقدان مدارک و مستندات هزينه هاي ابرازي

2- هدف درآمدي ماليات هاي درآمدي

3- برداشت و تفسير نادرست موديان از معافيت هاي مالياتي مقرر در قوانين و مقررات

4- مغايرت هاي استانداردهاي حسابداري با قوانين و مقررات مالياتي

5- عدم رعايت حد نصاب هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور در شناسايي هزينه ها

صفري در مطالعه خود با عنوان “بررسي دلايل اختلاف بين سود ابرازي موديان و سود تشخيصي توسط ماموران مالياتي” به دنبال آن است تا نشان دهد دليل اختلاف ياد شده مربوط به چه رديفي از ماده 148 ق. م. م مي باشد و علت اين اختلاف چيست؟ نتايج تحقيق حاکي از آن است که موارد متعددي از جمله امکان وجود ابهامات در مفاد قانون و دستورالعمل هاي اجرايي و نحوه برخورد با آنها، عدم آگاهي موديان از مفاد قانون ماليات ها و بخش نامه هاي صادره توسط سازمان امور مالياتي کشور، منجر به اختلاف ياد شده مي‎گردد.

 

دانلود پایان نامه
92