در مطالعه ای که پهلوان زاده، مقصودی، قضاوی و حبیب پور (۱۳۸۱) تحت عنوان رضایت از تصویر ذهنی بدن و شاخص توده بدن در نوجوانان انجام شد، نمونه ها ۴۰۰ نفر دانش آموز دختر و پسر دبیرستانی شهر اصفهان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که BMI 39.5 درصد نوجوانان پسر و ۳۹ درصد نوجوانان دختر غیر طبیعی بود و ارتباط معنی داری بین رضایت از تصویر ذهنی و شاخص توده بدن در دانش آموزان وجود داشت. بنابراین نتایج مطالعه انجام شده مراقبت و کنترل وزن و نیر تغذیه صحیح نوجوانان را الزامی می داند.
در پژوهشی که گلستان، اخوان کرباسی، فلاح تفتی و شرف الدینی (۱۳۸۶) با هدف بررسی شیوع چاقی، اضافه وزن و لاغری در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر یزد انجام گرفت، نمونه ها ۷۹۴ نفر بودند که به روش تصادفی انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که شیوع لاغری ۱۳٫۹ درصد، اضافه وزن ۱۲٫۹ درصد و چاقی ۶٫۵ درصد بود و در هر سه مورد بین دختران و پسران اختلاف معنی داری وجود داشت. و در مجموع می توان گفت که شیوع چاقی، اضافه وزن و لاغری در نوجوانان یزدی قابل توجه است و شیوع لاغری در دختران به طور قابل توجهی زیادتر می باشد.
در پژوهشی که جهانی، منتظرالفرج، امیری، علی نژاد، نیکخواه و عباسی نژاد (۱۳۹۰) با هدف تأثیر تغذیه بر شاخص توده بدن دانش آموزان مقاطع راهنمایی و د دبیرستان شهرستان قایم شهر انجام شد، حجم نمونه طبق جدول کرجسی و مورگان ۳۰۵ نفر بود. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد ۵۷% از افراد مورد پژوهش دچار کمبود وزن بودند، بیش از ۱۳٫۸% نیز چاق و خیلی چاق، تنها ۲۹٫۲% از نمونه وزنی نرمال داشتند. بین شاخص توده بدن بالا و مصرف غذاهای سرخ کردنی، سرعت غذا خوردن، تماشای تلویزیون و مطالعه حین غذا خوردن، رژیم سخت و کم کالری، مصرف روغن، تعداد افراد چاق در خانواده، تحصیلات خانواده اختلاف معناداری وجود داشت و بین شاخص توده بدن و مصرف ساندویچ و چیپس و پفک، مصرف شیر، آب، میوه، سالاد و سبزی، مصرف انرژی، پروتئین و کربوهیدرات، لقمه های خانگی، انواع رژیم، بعد خانوار و شغل والدین ارتباطی وجود نداشته است. نتایج این پژوهش تأثیر مثبت سطح تحصیلات والدین و آگاهی خانواده ها را بر تغذیه و شاخص توده بدن نشان می دهد. لذا توجه به افزایش آگاهی خانواده بر تغذیه دانش آموزان ضروری است.
در پژوهشی که آگاه هریس، موسوی، جان بزرگی و برقی ایرانی (۱۳۸۹) با هدف بررسی اعتبار و روایی مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن (ESS) و رابطه آن با سبک زندگی کارآمد وزن و شاخص توده بدنی در افراد چاق و دارای اضافه وزن انجام دادند، نمونه شامل ۳۴۳ دانشجوی دانشگاه پیام نور استان سمنان با شاخص توده بدنی (BMI)بالاتر از ۲۵ بود. نتایج پژوهش نشان داد که ESS از پایایی و روایی کافی برای ارزیابی خوداثربخشی ورزش کردن در افراد دارای اضافه وزن و چاق برخوردار است.
در پژوهشی که آقایاری، هنری و بابایی مبارکه (۱۳۹۰) به منظور ارزیابی شاخص های پیکر سنجی شامل WC, WHR, BMI و درصد چربی بدن در بانوان متقاضی تحصیل در رشته پیام نور دانشگاه تهران انجام دادند، جامعه آماری این پژوهش را ۱۸۰۰ نفر از بانوان متقاضی ورود به مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور تشکیل می دادند که از این تعداد ۶۶۴ نفر به صورت تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، ۴ شهر کشور یعنی تهران، مشهد، رشت، شیراز که امکانات برگزاری آزمون را داشتند، انتخاب شدند. میانگین BMI برای رده های سنیپنج گانه ۲۴-۱۹، ۲۹-۲۵، ۳۴-۳۰، ۳۹-۳۵ و چهل سال به بالای بانوان متقاضی تحصیل در رشته تربیت بدنی به ترتیب ۳٫۰۹±۲۱٫۴۹، ۳٫۵۹±۲۲٫۸۶، ۲٫۷۴±۲۴٫۵۹، ۲٫۹۶±۲۳٫۶۳، ۳٫۸۱±۲۴٫۶۵ کیلوگرم بر متر مربع به دست آمد که مقادیر به دست آمده بر اساس طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی در محدوده افراد با وزن طبیعی قرار می گیرد.
در تحقیقی که عبدالملکی، بهرام، صالح صدق پور و عبدالملکی (۱۳۸۸) با هدف آزمودن یک مدل از ارتباطات بین وضعیت اجتماعی-اقتصادی، شاخص توده بدنی، فعالیت بدنی و خود پنداره بدنی دختران نوجوانان انجام دادند، از میان دانش آموزان دختر ۸-۱۸ ساله منطقه ۱۱ شهر تهران ۶۵۲ نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. نتایج تحقیق در مورد ارتباط بین شاخص توده بدنی و خود پنداره بدنی دانش آموزان نشان داده است که رابطه مستقیم معنادار وجود دارد یعنی هرچه شاخص توده بدنی آزمودنی ها بیش تر بوده است نگرش منفی تری نسبت به وضعیت بدنی خود داشته اند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داده است که شاخص توده بدنی بیش ترین ارتباط را با خودپنداره بدنی مرتبط با ظاهر بدنی داشته است بدین معنا که شاخص توده بدنی و اندازه های بدنی بیش تر توانسته است نگرش ذهنی آزمودنی ها را در مورد ظاهر بدنی خود تحت تأثیر قرار دهد.
در پژوهشی که گایینی، کفراشی، نظری کتولی، کاظمی و شفیعی نیک (۱۳۸۸) با هدف تعیین تأثیر وضعیت متفاوت بر BF%، BMI، WHR دختران نوجوان غیر ورزشکار در مناطق گرمسیر و سردسیر انجام دادند، بر اساس این هدف، ۶۰۰ دانش آموز دختر غیرورزشکار شهرستان نهاوند با دامنه سنی ۱۱ تا ۱۸ سال و ۳۹۰ دانش آموز دختر غیر ورزشکار شهرستان کرمان با دامنه سنی ۱۱ تا ۱۸ سال در این پژوهش شرکت کردند. بر اساس متوسط سن شروع قاعدگی، ۱۲۰ نفر از دانش آموزان ۱۴ ساله نهاوند و ۳۶ نفر از دانش آموزان ۱۴ ساله کرمان به صورت هدفدار به عنوان نمونه انتخاب و در سه گروه زودرس، میان رس، دیررس ط

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

بقه بندی و BF%، BMI، WHR آن ها اندازه گیریشد. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد، بین BF%، BMI، WHR سه گروه در نهاند تفاوت معنی داری وجود داشت در حالی که بین BF%، BMI، WHR سه گروه در کرمان تفاوت معنی داری وجود نداشت. با توجه به داده های حاصل از پژوهش می توان نتیجه گرفت که شرایط آب وهوایی مناطق گرمسیر بر وضعیت بالیدگی و در نتیجه میزان BF%، BMI، WHRدختران نوجوان غیر ورزشکار تأثیر متفاوتی دارد.
در یک تحقیق که واندروال (۲۰۱۲) انجام داد، هدف بررسی ارتباط ما بین اضافه وزن و چاقی نوجوان، شاخص های دریافت حمایت اجتماعی خانواده و همتایان، تعامل استفاده از رفتارهای کنترل وزن ناسالم بود. آزمودنی ها شامل ۴۵۹۸ نوجوان دختر و پسر پایه نهم و دهم بود. یافته های حاصل از رگرسیون نشان داد که پسران و دختران چاق نسبت به همتایان با وزن طبیعی بیش تر تمایل به استفاده از رفتارهای کنترل وزن ناسالم دارند. نتایج نشان داد که نوجوانان ریسک بیش تری در استفاده از رفتارهای کنترل وزن ناسالم دارند و از مداخلات افزایش دانش و حمایت اجتماعی برای دستیابی به وزن طبیعی و حفظ آن استفاده می کنند.
در تحقیقی که گروپر، آرسیوالا، لرد، هوگینز، سیمونز و الریچ (۲۰۱۳) با عنوان ارتباط ما بین مقررات خوردن و شاخص توده بدن، وزن و درصد چربی بدن در دانش آموزان کالج با میانجی گری نقش جنسیت انجام شد، آزمودنی ها شامل ۳۲۸ دانش آموز کالج (۲۱۵ دختر و ۱۱۳ پسر) بود. در زنان بیش تر ارتباط معنی داری ما بین مقررات خوردن و شاخص توده بدنی، وزن و یا درصد چربی بدن نشان داده شد. رابطه منفی معنی داری ما بین شاخص توده بدن و مقررات خودمختار خوردن ، انگیزش درونی و مقررات مشخص خوردن در دختران یافت شد در حالی که هیچ یک از این رابطه ها در پسران یافت نشد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق

۳- ۱ مقدمه

نقطه شروع هر تحقیقی سوألی است که در ذهن محقق حاصل میشود و سعی میکند تا راهحلی برای سوأل مورد نظر پیداکند. ممکن است سوأل چندان مشکل نباشد و با کمی جستجو در منابع علمی و یا انجام آزمایش ساده و یا رجوع به متخصصین فن، حل شود. اما اگر پاسخ به آسانی یافت نشود و یا نیاز به تفحص بیشتری داشته باشد، اینجاست که کار برای یافتن پاسخ باید منسجمتر و سازمانیافتهتر دنبال شود و مناسبترین طرح تحقیق برای حل مسئله انتخاب گردد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه شاخص توده بدنی با توانایی چرخش ذهنی در بین دانش آموزان دختر دبیرستانی است.
در این فصل در ارتباط با روشتحقیق، جامعه آماری و نمونه ، مراحل انجام پژوهش، ابزاراندازهگیری، روشهای آماری تحقیق و توضیحاتی ارائه میشود.

۳-۲ روش تحقیق

در این پژوهش به بررسی رابطه شاخص توده بدنی با چرخش ذهنی پرداخته شد. با توجه به ماهیت پژوهش، تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود.

۳جامعه و نمونه آماری

در این تحقیق جامعه آماری را کلیه دانشآموزان دختر دوره متوسطه شهر ارومیه که در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ تشکیل دادند که از بین آن ها ۲۰۰ نفر به صورت هدفمند۱۰۰ نفر فعال و ۱۰۰ نفر غیرفعال انتخاب شدند.

۳-۴ ابزار اندازه گیری

ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق شامل آزمون چرخش ذهنی، ترازوی دیجیتال، قدسنج،چربی سنج

۳-۴-۱آزمون چرخش ذهنی (MRT)[156]

این آزمون از اعداد ارائهشده از سوی شفارد و متزلر[۱۵۷] (۱۹۷۸) تشکیل شده است، و در اصل، از نسخه نقشهکشی اتوکد و آزمون چرخشذهنی وندربرگ و کیوس میباشد . شما در ادبیات، آزمون چرخشذهنی را به دو شکل V و K، یکی ۲۰ سؤالی و دیگری ۲۴ سؤالی پیدا میکنید. آزمون چرخش ذهنی (MRT) مورد استفاده در این تحقیق، مجموعهای ۲۴ سؤالی است. هر مسئله شامل یک شکل هدف در سمت چپ و چهار شکل محرک در سمت راست میباشد. دو شکل از چهار شکل محرک، نسخه چرخیده شده شکل هدف میباشد و دو شکل دیگر نمیتواند با شکل هدف یکسان باشد (شکل۳-۱).
شکل۳-۱ .نمونهای از آزمون چرخشذهنی (پترز وهمکارانش،۱۹۹۵)
آزمون شامل یک چکلیست اطلاعات شخصی محققساخته، مقدمه (صفحه اول و دوم) برای آشنایی با آزمون و صفحات سوم تا ششم که آزمون اصلی را دربرمیگرفت، بود. در دو صفحه مقدمه، روش نمرهدهی و طریقه انجام آزمون به همراه چند نمونه مسئله مشابه با آزمون اصلی آورده شدهبود. آزمون اصلی ۲۴ مسئله داشت که به صورت دو آزمون ۱۲ مسئلهای گرفته شد. مدت زمان برای حل هر آزمون ۴ دقیقه با زمان استراحت ۲ دقیقه بین دو آزمون بود.دو روش برای نمرهگذاری در ادبیات وجود دارد. اولین روش این است که برای هر پاسخ صحیح یک نمره ثبت شود و به ازای هر پاسخ نادرست یک نمره کسر شود. در این صورت حداکثر امتیاز ۴۸ نمره میباشد. یک توصیف مناسب از عملکرد چرخشذهنی و فرایندهای آن را میتوان درکار وویر (وویر و بریدن، ۱۹۹۵) پیدا کرد ، و اطلاعات ویژه برای آزمون V و K تجدید نظر شده، که در اینجا شرح داده شده است، را میتوان در کار پترز، چیشولم و لینگ[۱۵۸] (۱۹۹۵)، یافت.
اینکه آیا آزمون به فرد خاص داده میشود یا به گروه، و روشی که در آن آزمونگر به معرفی آزمون میپردازد بسیار مهم است. در حالت ایده آل، معرفی اولیه به صورت جدی و نسبتاً شخصی انجام میشود، به طوری که افراد در موقعیت آزمونی جدی قرار میگیرند. در این زمان، و بهویژه هنگامیکه آزمون برای یک جمعیت ناآشنا با این نوع آزمون اجرا میشود، میتواند برای جلوگیری از هرگونه تهدیدی مؤثر باشد.
برخی از روشهای اجرایی میتواند نت
ایج غیرمنتظرهای داشته باشد. به عنوان مثال، طراحان آزمون دریافتند آزمون گروهی منجر به عملکرد بهتری نسبت به آزمون انفرادی میشود، چون تا اندازه ای حس رقابتجویی عادلانه در گروههای آزمایشی وجود دارد. البته هنگامیکه گروههای متفاوت با فرایند مشابهی آزمون شوند، مشکلی نیست، اما هنگامیکه فرایندهای متفاوتی استفاده شود، مقایسه بین گروهها بسیار دشوار میشود.
نکته اینکه آزمون چرخشذهنی مورد استفاده، شامل سه نسخه A، B و C‌ است که کاملترین و جامعترین نسخه آن، یعنی نسخه A، نسخهای است که از آن استفاده شد. تفاوت این سه نسخه میزان چرخش اشکال و درجه دشواری آن است که همانطور که اشاره شد این نسخه نسبت به دو نسخه دیگر ارجحتر است.
با توجه به این توضیحات فوق، آزمون به صورت گروهی اجرا شد و نمونهها توجیح شده و همه به صورت هماهنگ آزمون را انجام دادند، بدینصورتکه جزوه آزمون به پشت کنار صندلیها گذاشته شده بود. آزمونگر از آنها خواست تا جزوه را برداشته و تنها صفحه اول یعنی صفحه چک لیست اطلاعاتشخصی را بادقت و صراحت تکمیل نمایند. تا زمانی که تمامی نمونهها صفحه را تکمیل نکرده بودند، به صفحه بعدی نمیرفتند. بعد از بررسی و اطمینان از اینکه تمامی نمونهها اطلاعاتشخصی خود را واردکردند نوبت به صفحه بعدی که مقدمهای برای آشنایی با آزمون بود میرسید. وقت کافی برای مطالعه و توضیحات کافی و مناسب به شرکتکنندگان داده شد و باز هم پس از اطمینان از اینکه نمونهها از این صفحه مشکلی ندارند به صفحه دوم آزمون با سه مسئله مشابه با آزمون رفتند. برای حل این سه مسئله، ۵ دقیقه زمان داده شد که نهایتاً جوابهای درست نیز به شرکتکنندگان گفته شد و آنها به بررسی دلیل اشتباهات خود در انتخاب گزینهها پرداختند. صفحه بعدی شامل آزموناصلی بود که باید انجام میگرفت. به سؤالات و اشکالات شرکتکنندگان رسیدگی شد و آنها نسبت به زمان آزمون، تعداد سؤالات و صفحات که ۴دقیقه برای ۱۲ مسئله در هر دو آزمون بود، توجیح شدند و گفته شد که در طول آزمون اصلی، جای هیچ سؤال و پرسشی نیست و تمامی شرکتکنندگان برای آزمون اصلی اعلام آمادگی کردند. جزوهها بسته و به پشت کنار صندلی قرار گرفت. با گفتن کلمه “شروع” آزمودنیها جزوه را برداشته و به مدت ۴ دقیقه به حل مسئلههای دو صفحهی سه و چهار برای آزمون اول که شامل ۱۲ مسئله بود، پرداختند. پس از اتمام زمان، مجدداً جزوهها به پشت کنار صندلی گذاشته شد. دو دقیقه استراحت و بعد از آن دوباره ۴ دقیقه زمان برای صفحات پنج و شش (آزمون دوم) که شامل ۱۲ مسئله بود، در نظر گرفته شد و با گفتن کلمهی “پایان”، شرکتکنندگان جزوه را بسته و کنار صندلی قراردادند. در یک تحقیق مقدماتی، این آزمون روی گروهی از دانشجویان دانشکده ادبیات به غیر از نمونه تحقیق اصلی انجام و پایایی آزمون با استفاده از روش آزمون مجدد ۷۸٪ محاسبه شد.
چند نکته:
شرایط گفته شده برای هر دو گروه ها یکسان بود.همانطور که گفته شد آزمون چرخشذهنی شامل دو آزمون ۱۲ مسئلهای است. هنگامیکه آزمون اول به پایان میرسید شرکتکنندگان دیگر حق برگشت به آزمون اول را نداشتند و تنها می توانستند به ۱۲ مسئله موجود در آزمون دوم بپردازند، حتی اگر برای پاسخگویی به آنها زمان لازم را در اختیارداشتند.
شرکتکنندگان توجیح شده بودند که با گفتن کلمه پایان حتی اگر در حال حل یک مسئله هستند، جزوه را بسته و از ادامه کار صرف نظر نمایند.
تذکر:آزمونهای چرخشذهنی به دوصورت کلی ارائه شدهاند. همانطور که اشاره شد، اولین آزمون ساخته شده توسط شفارد و متزلر (۱۹۷۱)، به صورت دوبعدی و از اعداد تشکیل شده بود. یعنی یکسری اعداد در جهتها و با زوایای مختلف از هم چرخیدهشدهاند که شرکتکنندگان باید یکسانی یا تفاوت بین آنها را بیابند. در آزمونهای دوبعدی بیشتر از اعداد، حروفانگلیسی، اشکال جذاب برای کودکان (مثل آدمک و اشکال حیوانات) استفاده میشود. نوع دیگر آزمونهای چرخشذهنی، آزمونهای سهبعدی است که به مانند آنچه در این پژوهش مورد استفادهقرارگرفت، از اشکال مکعبی سهبعدی در جهتها و زوایای مختلف استفاده میگردد (برای مشاهده نمونههایی از این آزمونها و اشکال، به پیوست ب و ج نگاه کنید).

۳-۴-۲ اندازه گیری شاخص توده بدنی

اﻧﺪازهﮔﻴﺮی وزن ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﺒﻚ، ﺑﺪون ﻛﻔﺶ و ﺑﺎ ﺗﺮازوی ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺪل SOEHNLE و دقت ۱۰۰ ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻗﺪ دانش آﻣﻮزان ﺑﺪون ﻛﻔﺶ، در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﭘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﺎﺳﻦ و ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ و ﭘﺲ ﺳﺮ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻪی ﺑﻮد، ﻗﺪﺳﻨﺞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز شاخصتوده ﺑﺪنی به ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ وزن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﺠﺬور ﻗﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ آﻣﺎرﻫـﺎی ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﭼﻬـﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮای وزن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ اﻳن ﺗﺮتیبﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از۱۸٫۵ در گروه لاغر یا کموزن، بین ۱۸٫۵تا۲۴٫۹ در گروه وزن نرمال، بین ۲۴٫۹تا ۲۹ در گروه دارای اضافه وزن و بالاتر از ۳۰در گروه چاق طبقه بندی شدند.

۳ -۴-۲-۱ترازوی دیجیتال

از ترازوی دیجیتال به منظور اندازه گیری وزن دانش آموزان استفاده شد.