در مطالعه سوم، ملیکی و المرزتبیین دیگری را در خصوص بروز همانندسازی قوی ملی مورد آزمایش قرار دادند، این آزمایش روی دانشجویان لهستانی انجام شد، با این هدف که بررسی کنند آیا دانشجویان دانشجویان لهستانی از جاذبه های منفی صفات متمایز ملی شان می کاهند و یا خصوصیات مثبت را ویژگی گروه ملی شان تلقی می کنند و با بهره گرفتن از این استراتژی یک هویت ملی مثبت برای خود ایجاد می کنند. بر اساس نتایج این مطالعه، به نظر می رسد دانشجویان لهستانی از این فرصت ها برای ایجاد تصور مطلوب ملی امتناع می کردند. برخلاف آنچه انتظار می رفت، دانشجویان لهستانی بر متمایز بودن ملی خود تاکید داشتند، به اضافه ی اینکه جاذبه ی منفی صفت های نوعی لهستانی بودنشان نتیجه ی ادراک های دانشجویان هلندی بود. در ضمن، هر چند دانشجویان لهستانی صفت های بی همتای را ویژگی گروه ملی شان قلمداد می کردند، اما هم دانشجویان لهستانی و هم دانشجویان هلندی به طور یکسان این صفت های مثبت را صفت های نوعی تر(تیپی تر) هلندی ها، می دانستند تا هلندی ها. با وجود اینکه دانشجویان لهستانی تصور قالبی منفی در مورد هویت ملی شان را حفظ می کردند ولی باز هم همانندسازی ملی قوی تری نسبت به دانشجویان هلندی داشتند.
ملیکی و المرز مطالعه چهارم را به منظور بازبینی اینکه: آیا دانشجویان لهستانی صفات (منفی) ملی مربوط به کشورشان را به موقعیت بیرونی نسبت می دهند یا خیر(به طور مثال ناشی از پیشرفت های تاریخی، اقتصادی و سیاسی بدانند) انجام دادند. فرضیه پیش رو این بود که چنین توصیفی از گروه باعث می شود تصور قالبی منفی در مورد ملت با احساس تعلق شدید نسبت به هویت ملی به راحتی با هم تلفیق شود. با این وصف، در نتایج مطالعه چهارم نیز مشاهده نشد که دانشجویان لهستانی برای حمایت از گروه الگوهای اسنادی را به کار ببرند. بر اساس یافته های سه مطالعه نخست، نتایج مهمی که از این مطالعه به دست آمد نشان داد دانشجویان لهستانی صفت ها را با توجه به این صفت های نوعی انتخاب می کردند تا به طور منفی ملیت گروه را ارزیابی کنند. در حالی که دانشجویان هلندی صفت هایی را انتخاب می کردند که مثبت بود و به این وسیله خود- قالبی کردن ملی شان را شرح می دادند. از این گذشته، در مقایسه با دانشجویان هلندی، دانشجویان لهستانی تمایل چندانی نداشتند تا صفت های( منفی) ملی را به موقعیت های بیرونی مرتبط بدانند. علاوه بر این ، همان طور که در مطالعات قبل مشاهده شد، در این مطالعه دانشجویان لهستانی نسبت به دانشجویان هلندی احساس هویت ملی قوی تری داشتند.
عکس مرتبط با اقتصاد
درمجموع ، نتایج هر چهار مطالعه نشان داد که خود – قالبی کردن ملی دانشجویان لهستانی نسبت به دانشجویان هلندی منفی تر است ، اما در عین حال آن ها همانند سازی ملی نسبتا قوی نسبت به گروه خود داشتند. به همین خاطر برای دانشجویان لهستانی ایجاد هویت ملی متمایز، فوق العاده مهم بود و همین امر دلیل حس قوی آن ها نسبت به هویت ملی شان است. ضمنا از قرار معلوم این علاقه سبب شده بود تا آنها خود قالبی کردن منفی را به عنوان امری مطلوب تر ترجیح دهند، در عین حال که هویت ملی آن ها را کمتر متمایز نشان می داد (به نقل از اسپیرز و همکاران، ۱۳۹۱: ۳۸۲-۳۸۳).
در تحقیقی که توسط پیکرینگ[۳۲] (۲۰۰۱) در دانشگاه استانفورد آمریکا انجام شد برای شناخت تصورات قالبی نژادی و طبقاتی درباره زنان، ۴۴ دانشجو می بایست صفتهای کلیشه ای سنتی را به افراد زنان گروه های مورد نظر در طبقات مختلف مثل سیاهان طبقه متوسط و سفیدهای طبقه متوسط، سیاهان طبقه پایین و سفیدهای طبقه پایین نسبت می دادند. یک آنالیز چندگانه از این تنوع حالات نشان داد که این قالب های کلیشه ای در مورد زنان با توجه به طبقه اجتماعی و نژادآنها، در هر طبقه اجتماعی و نژادی با سایر طبقات به طور چشمگیری تفاوت دارد. قالبهای کلیشه ای زنان سفید پوست از نظر وابستگی، بردباری و احساسی بودن به طور قابل توجهی در طبقه بالاتر از زنان سیاه پوست طبقه بندی می شود و قالبهای کلیشه ای نسبت به زنان طبقه پایین تر از نظر گیجی ،کثیفی، دشمنی، سهل انگاری و بی مسئولیتی به طور چشمگیری از در رده ای بالاتر از زنان طبقه متوسط طبقه بندی می شوند. اگر چه قالبهای کلیشه ای در مورد زنان با توجه به طبقه اجتماعی ونژاد به طور قابل توجهی تغییر می کند، اما همه آنها به طور کلی قالبهای کلیشه ای زنانه هستند. علاوه بر این قالب های کلیشه ای زنان سفید پوست و زنان طبقه متوسط در میان تمام این گروه ها بیشترین شباهت را به هم داشتند، بنابراین نتیجه می گیریم که هر دو عامل یعنی نژاد و طبقه اجتماعی متغیرهای ضمنی در قالبهای کلیشه ای جنسی است که درآنها نقش دارد.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
جدول ۱-۱- خلاصه پیشینه های داخلی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصویر درباره گردشگری

محقق متغیرهای تحقیق نتایج روش تحقیق
اشرف نظری(۱۳۹۱) سن، پایگاه اجتماعی-اقتصادی، هویت ملی، هویت قومی، میزان ارتباط با گروه های دیگر، متغیر وابسته : تصورات قالبی درباره دیگر گروه های هویتی تصورات قالبی بر ادراکات و مناسبات و روابط اجتماعی افراد با اقوام و گروه های دیگر اثر دارد و از میان متغیرها هویت قومی هویت ملی بیشترین تأثیر را تصورات قالبی دارند، هویت قومی منجر به افزایش تصورات قالبی نسبت به گروه های هویتی دیگر می شود در حالیکه تقویت هویت ملی موجب کاهش آن می شود. پیمایش
(دانشجویان دانشگاه یزد در سال تحصیلی ۸۸-۸۹)
اشرف نظری(۱۳۹۲) سن، جنسیت، پایگاه اقتصادی، هویت ملی، هویت قومی، میزان استفاده از رسانه ها متغیر وابسته : تصورات قالبی نسبت به گروه های هویتی با افزایش استفاده از رسانه ها میزان تصورات قالبی درباره گروه های هویتی افزایش خواهد یافت(وسایل ارتباطی جدید؛ تلفن همراه و شبکه های ماهواره ای در شکل گیری و گسترش تفکر قالبی نقش مؤثرتری دارند). پیمایش
(دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۹۰-۹۱)
حسینی(۱۳۹۱) پایگاه اجتماعی- اقتصادی، دینداری، مردسالاری، استفاده از رسانه ها، هویت جنسی، جامعه پذیری جنسی و متغیر وابسته: نگرش به کلیشه های جنسیتی هر چه پذیرش مردسالاری، جامعه پذیری جنسیتی، میزان دینداری و استفاده از رسانه ها توسط زنان بیشتر باشد نگرش آنان سنتی تر و میزان باورپذیری شان به کلیشه های جنسیتی افزایش پیدا می کند. متغیر دینداری
بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته داشته.
پیمایش
(زنان ۲۰ تا ۵۴ ساله شهر نیشابور)
یوسفی(۱۳۸۸) ملیت، طول سفر، تعداد سفر، موانع زبانی، و
متغیر وابسته: روابط معاشرتی(اجتماعی) و روابط آشنایی(فرهنگی)
سفر زیارتی با دو ویژگی طول و تعداد
سفر، تأثیرکاملاً معناداری بر ارتباطات میان فرهنگی (روابط اجتماعی و فرهنگی مهمان – میزبان) دارد و اثرگذاری این دو متغیر، متاثر از موانع زبانی است
پیمایش
(زائرین خارجی که در سال ۲۰۰۸ به مشهد سفر کرده اند)
هزار جریبی و نجفی(۱۳۸۹) اعتماد اجتماعی و تمایل گردشگران به سفر مجدد هرچه میزان اعتماد گردشگران نسبت به مردم ایران بالا رود، تمایل گردشگران به سفر مجدد به ایران و توسعه صنعت گردشگری نیز افزایش می یابد. پیمایش
(گردشگران خارجی که سال ۱۳۸۹ به تهران سفر کردند)
حیدرآبادی(۱۳۸۹) تحصیلات، طبقه اجتماعی، ارتباطات انسانی، جامعه پذیری، اعتقادات دینی و اعتماد اجتماعی تحصیلات و طبقه اجتماعی رابطه منفی با میزان اعتماد دارند وارتباطات انسانی، جامعه پذیری خانوادگی و اعتقادات دینی رابطه مثبت و مستقیم با اعتماد اجتماعی دارند. پیمایش
(جوانان ۲۰ تا ۲۹ ساله شهرهای ساری و بابل)
کتابی و همکاران (۱۳۸۹) احساس امنیت،میزان امنیت،عملکرد دولت،قانونگرایی،احساس عدالت و میزان اعتماد به جز اعتماد بنیادی و بین شخص، میزان اعتماد در بقیه انواع خود در حد متوسط و پایین تر از حد متوسط بوده است و متغیرهای عملکرد دولت و قانونگرایی دارای بیشترین همبستگی با اعتماد اجتماعی بوده است. پیمایش
(مردم بالای ۱۸ سال ۶ شهر، استان چهار محال بختیاری )
شارع پور و همکاران (۱۳۸۸) اعتماد بنیادین،اعتماد بین شخصی، اعتماد نهادی و اعتماد اجتماعی انواع مختلف اعتماد با اعتماد اجتماعی رابطه داشتند. اعتماد نهادی رابطه قوی و معنی داری با اعتماد اجتماعی داشت اما میزان
هردو در سطح پایینی بوده است.
پیمایش 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *