متاهل

۱۰۹

۴۸/۰

۴۸

مجرد

۱۱۶

۵۲/۰

۵۲

کل

۲۲۵

۱۰۰

همان طور که در جدول ۳-۲ مشاهده شود در نمونه مورد مطالعه دانشجویان متاهل و مجرد به ترتیب ۴۸ و ۵۲ درصد نمونه پژوهش را تشکیل می دهند.

طرح پژوهش

طرح این پژوهش از نوع طرح همبستگی بود. تحقیقات همبستگی شامل کلیه ی تحقیقاتی است که در آنها سعی می شود رابطه ی بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی، کشف یا تعیین شود. هدف روش تحقیق همبستگی مطالعه ی حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود و تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است.

ابزار پژوهش

الف) پرسشنامه تاب آوری
کونور و دیویدسون[۱۱۹] (۲۰۰۳) این پرسشنامه را به منظور سنجش تاب آوری تهیه نمودند. سازندگان این پرسشنامه بر این باورند که این پرسشنامه به خوبی می تواند افراد تاب آور را از غیر تاب آور در گروه های بالینی و غیر بالینی جدا کند و می تواند در موقعیت های پژوهشی و بالینی بکار برده شود. این پرسشنامه دارای ۲۶ گویه است که در یک مقیاس لیکرت بین صفر (کاملاً نادرست) و پنج (همیشه درست) نمره گذاری می شود (حسینی،۱۳۹۱).
روایی و پایایی پرسشنامه تاب آوری
محمدی (۱۳۸۴) در پژوهشی ضریب پایایی این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ ۸۹/۰ بدست آورد. شاکری نیا و محمدپور (۱۳۸۹) در پژوهشی ضریب پایایی این پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ ۹۰/۰ بدست آوردند.
مشعل پور(۱۳۸۹، به نقل از حسینی،۱۳۹۱) در پژوهشی از طریق همبسته نمودن آن با مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز با محاسبه ضریب همبستگی ۶۴/۰ در سطح معنی داری (۰۰۰۱/۰p<) نشان دادند که این سازه از روایی نسبتا بالایی برخوردار است. در پژوهشی دیگر حسینی (۱۳۹۱) نیز ضریب پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ ۸۷/۰ محاسبه نمود.
در پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ ۸۸/۰ بدست آمد.
ب) پرسشنامه‌ی هوش معنوی
پرسشنامه هوش معنوی توسط امرام و درایر[۱۲۰] (۲۰۰۷) طراحی شده است که دارای دو فرم کوتاه با ۴۴ عبارت و فرم بلند با ۸۳ عبارت است. که در این پرسشنامه از فرم ۴۴ سوالی استفاده می گردد. این پرسشنامه در ایران توسط حسینی ترجمه و هنجاریابی شده است و در یک مقیاس ۵ لیکرتی از ۱ (نظری ندارم) تا ۵ (کاملاً درست) نمره‌گذاری می‌شود. که هرچه نمره‌ی کل فرد بیشتر باشد فرد از هوش معنوی بیشتری برخوردار است (مرعشی،۱۳۹۰).
روایی و پایایی پرسشنامه هوش معنوی
مرعشی (۱۳۹۰) پایایی این پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ ۸۵/۰ به ‌دست آورد. همچنین، جهت تعیین روایی پرسشنامه هوش معنوی، نمره آن با نمره پرسشنامه تفکر دینی همبسته شده ۵۶/۰ بدست آمد که مشخص گردید که رابطه معنی داری بین پرسشنامه در سطح ۰۰۶/۰ وجود دارد و پرسشنامه از روایی بالای برخوردار است.
همچنین، سعیدی(۱۳۹۱) پایایی پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ ۸۹/۰ بدست آورد.
در پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ ۸۳/۰ بدست آمد.
ج) پرسشنامه سلامت روان ۲۵ـSCL
این مقیاس فرم کوتاه شده نسخه تجدید نظرشده فهرست نود نشانهای[۱۲۱] معین R90ـSCL میباشد که توسط نجاریان و داوودی (۱۳۸۰) تهیه گردید. یک ابزار خود گزارشی رایج برای سنجش آسیبشناسی روانی است. این ابزار اختصاصاً برای سنجش آن دسته ناراحتیهای جسمی و روانی ساخته شده که آزمودنیها اخیراً تجربه نمودهاند. نسخه اولیه فهرست ۹۰ نشانهای یعنی ۹۰ـSCL با استفاده از مادههای اصلی فهرست نشانهها پکینز[۱۲۲] و اضافه کردن مادههای جدید به مقیاس مذکور و همچنین ایجاد تغییرات در شیوه درجهبندی و روش اجزاء توسط دراگاتیس، لیپمن و کاوی[۱۲۳] (۱۹۷۳)ساخته شد. نجاریان و داوودی (۱۳۸۰) براساس مقیاس R90ـSCL مقیاس ۲۵ـSCL را که یک مقیاس تکعاملی میباشد تهیه کردند این مقیاس نیز یک ابزار خودگزارشی برای سنجش آسیبشناسی روانی عمومی میباشد این مقیاس شامل ۲۵ ماده میباشد که نمرهگذاری هر سئوال بر روی یک پیوستاز از ۱ (برای هیچ) تا ۵ (برای اکثر اوقات) می باشد (ساعتچی و همکاران،۱۳۹۰).
پایایی و روایی پرسشنامه ۲۵-SCL
در مطالعه نجاریان و سودانی (۱۳۷۸، به نقل از داوودی و نجاریان۱۳۸۰) پایایی ۲۵ـSCL از طریق محاسبه همسانی درونی و ضرایب آماری برروی دانشجوایان دانشگاه شهید چمران اهواز بررسی گردید. ضریب اعتبار به شیوه بازآزمایی در برابر ۷۸/۰ و از طریق محاسبه همسانی درونی ۷۹/۰=x گزارش شده است.
در پژوهشی توسط داوودی و نجاریان سال ۱۳۸۰ نیز ضرایب پایایی این مقیاس به روش های آلفای کرونباخ، اسپیرمن براون و گاتمن به ترتیب برابر ۹۲/۰، ۸۸/۰، ۸۷/۰ بودند که نمایانگر پایایی نسبتاً خوب آزمون میباشد. جهت بررسی اعتبار این آزمون نیز مطالعاتی صورت گرفته است. در این مطالعات همبستگی ۲۵ـSCL با مقیاس اضطراب عمومی ANQ برابر ۶۹/۰ با پرسشنامه افسردگی یک برابر ۴۹/۰ با مقیاس کمالگرایی اهواز برابر ۶۶/۰ و با مقیاس سرسختی برابر ۵۶/۰ گزارش شده است که همگی در سطح ۰۰۱/۰ معنیدار بودند. همچنین همبستگی بین این مقیاس با ۹۰ـ SCL برابر ۹۷/۰ گزارش شده است.
این مقیاس توسط میرزایی برای اولین بار، به منظور هنجاریابی پرسشنامه مذکور در تحقیق که بر روی ۲۲۴۱ نفر در کل کشور انجام داد نتیجه گرفت که پرسشنامه فوق از اعتبار بالینی بالایی برخوردار است (برنا و سواری،۱۳۸۷).
در پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ ۸۶/۰ بدست آمد.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.