آزمون بزرگترین ریشه روی

۱۰/۰

۴

۲۱۸

۰۳/۵

۲۶/۰

همانگونه که در جدول ۴-۸ مشخص است، سطوح معنی داری همه آزمون ها، بیانگر آن هستند که بین دانشجویان مجرد و متاهل از لحاظ هیچ یک از متغیرهای وابسته (هوش معنوی، تاب آوری و سلامت روان) تفاوت معنی داری وجود ندارد (۲۶/۰>p و ۰۳/۵=F). به عبارت دیگر بین هوش معنوی، تاب آوری و سلامت روان دانشجویان از لحاظ وضعیت تاهل تفاوتی وجود ندارد.

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

همانگونه که در فصل اول بیان شد هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد بود و فصل دوم، دیدگاه های نظری و سوابق پژوهشی متغیرهای تاب آوری، هوش معنوی و سلامت روان بررسی گردید. همچنین، در فصل سوم بیان شد جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد در سال تحصیلی ۹۲-۹۳ بود و نمونه پژوهش شامل ۲۲۵ دانشجو از جامعه مذکور بود که بصورت تصادفی خوشه ایی چند مرحله ایی انتخاب شدند و برای جمع آوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (۲۰۰۳)، پرسشنامه هوش معنوی امرام و درایر (۲۰۰۷) و پرسشنامه سلامت روان ۲۵-SCL استفاده شد. داده ها در فصل چهار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج بدست آمده در این فصل مورد بحث و نتیجه گیری قرار خواهد گرفت.

بحث و نتیجه گیری

فرضیه اول: بین تاب آوری با سلامت روان دانشجویان رابطه وجود دارد.

با توجه به نتایج جدول ۴-۴ مشخص شد، ضریب همبستگی تاب آوری با سلامت روان دانشجویان ۶۴/۰ =r می باشد که در سطح ۰۰۰۱/۰ بود. به عبارت دیگر، بین تاب آوری با سلامت روان دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. در نتیجه فرضیه اول تحقیق تایید می گرد.
نتیجه این فرضیه با تحقیقات سقائیان و سمیع (۱۳۹۲)، خزل (۱۳۹۰)، فقیهی(۱۳۹۱)، نصیر(۱۳۸۹)، پونده نژادان و درخش (۱۳۸۸)، لازارو، کاپونز و آنتونت (۲۰۱۳)، وایت و ریچاردسون (۲۰۱۲)، گملیک و همکاران (۲۰۱۰) و باسول و بودریو (۲۰۰۰) همسو می باشد.
در تبیین فرضیه اول تحقیق که مشخص گردید بین تاب آوری با سلامت روان دانشجویان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد می توان بیان نمود که، تاب آوری به دلیل خصیصه ایی که در دانشجویان که از افراد بالقوه پویا در جامعه پر چالش آموزشی هستند، ایجاد می کند می توانند منجر به تقویت سلامت روان و عملکرد اجتماعی- شغلی افراد شده و آسیب های روان شناختی در آن ها را کاهش دهد. داشتن چنین خصیصه ای در محیط آموزشی به خصوص دانشگاه که در آن دانشجویان به دلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی فشارهای متعددی را ادراک می کنند، باعث انعطاف پذیری کنشی بالا می شود، چرا که فرد، خود را با عوامل فشارزای محیط با وجود شرایط سخت وفق می دهد. اینگونه انعطاف پذیری و تاب آوری به افراد کمک می کند که در تعدیل کردن، تنظیم کردن و تغییر دادن سطح کنترل خود برای روبرو شدن با تغییرات در محیط مقابله نماید و سازگار شوند. همانگونه که ماستن در نظریه خود (۲۰۰۵) بیان نمود، تاب آوری اشاره بر فرایندی پویا دارد که به افراد کمک می کند در زمان مواجهه با شرایط ناگوار یا ضربه های روحی به صورت مفیدی عمل کنند و رفتار انطباقی مثبت از خود نشان دهند و سطح سلامت روان خود را حفظ و ارتقا بخشند. بنابراین با بالا بودن سطح تاب آوری دانشجویان سازوکارشان در محیط آموزشی دانشگاه تقویت می شود و باعث می گردد متمرکز بر حل چالش های شخصی و تحصیلی باشند و اینگونه عملکرد نشان بر این مسئله دارد که ویژگی های شخصی و تحصیلی خود را تعالی می بخشند و اضطراب کمتری را تجربه کنند و همچنین دچار مشکلات روان شناختی همچون افسردگی در طول تحصیل نشوند و تعملات اجتماعی بالاتری را نشان دهند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تاب آوری با سلامت روان دانشجویان در تعامل متقابل است و میزان تاب آوری دانشجویان در محیط دانشگاه سبب می گردد تا دانشجویان به مسئولیت های فردی و اجتماعی خود توجه نموده، در برابر پیشامدها تسلیم نشوند و با ضعف اراده مواجهه نشوند. بنابراین تاب آوری در دانشجویان که قشر زیر بنایی رشد و تعالی علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور هستند می تواند انسجام روانی و در کل سلامت روانی را فراهم نماید.
فرضیه دوم: بین هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان رابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج جدول ۴-۵ مشخص شد، ضریب همبستگی هوش معنوی با سلامت روان برابر ۷۱/۰ =r می باشد که در سطح ۰۰۰۱/۰ معنادار بود. به عبارت دیگر، بین هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. در نتیجه فرضیه دوم تحقیق تایید گردید.
نتیجه این فرضیه با تحقیقات سمیع پور (۱۳۹۰)، علیپور و همکاران (۱۳۸۹)، باقری و همکاران (۱۳۸۹)، جمالی و همکاران (۱۳۸۸)، رئیسی (۱۳۸۷)، ترج و موربرگ (۲۰۱۰)، واین رانگ تای (۲۰۰۹) و مریل (۲۰۰۸) همسو می باشد.
در تبیین نتیجه فرضیه دوم تحقیق می توان گفت معنویت و گرایش های معنوی در زندگی انسان ها موجب افزایش انطباق‌پذیری و ارتقای سلامت روان می‌شود. معنویت به دلیل اینکه فرد را از بحران معنا و احساس پوچی رها می سازد و موجب استحکام در برابر مشکلات، چالش ها، رویدادها و حوادث زندگی می شود می تواند با میزان کاهش اضطراب و افسردگی و افزایش تعاملات اجتماعی بیشتر به افزایش سطح سلامت روان در زندگی دانشجویان که از ارکان اساسی یک جامعه آموزشی می باشد کمک کند.. هوش معنوی در دانشجویان با توجه به اهمیت کارکردی که در متعادل ساختن ابعاد فردی و اجتماعی افراد دارد، ارتباط تنگاتنگی با کاهش اختلالات روان شناختی در سطح خانواده و زندگی تحصیلی داشته باشد. هوش معنوی در دانشجویان سبب می گردد که در زمینه های گوناگون سازگار باشند و شناخت خود را در موقعیتهای خاص زندگی درونی ذهن و نفس و ارتباط آن با جهان را ارتقا بخشند و ظرفیت فهم عمیق سؤالات وجودی و بینش نسبت به هوشیاریشان را افزایش دهند. لذا می توان گفت که، هوش معنوی در دانشجویان در محیط های آموزشی دانشگاه که رقابت و انسجام روانی- جسمی و پویایی در آن نقش اساسی دارد، می تواند سبب شود که دانشجویان از نفس یا نیروی زندگی تکاملی خلاق بهره جوید و ادراک آرامش و تعادل روانی را بیشتر احساس کنند. بنابراین باید بیان داشت در دانشجویان هوش معنوی زمینه افزایش سلامت روان را فراهم می نماید و در نتیجه، هوش معنوی با سلامت روان در دانشجویان در ارتباط مستقیم است.
فرضیه سوم: بین تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان رابطه چندگانه وجود دارد.
با توجه به نتایج جدول ۴-۶ مشخص شد، بین هوش معنوی و تاب آوری با سلامت روان ضریب همبستگی چندگانه وجود دارد (۶۸/۰MR=، ۵۷/۶۷=F،۰۰۰۱/۰>P) وجود دارد. همچنین مشخص گردید، از میان متغیرهای هوش معنوی و تاب آوری، هوش معنوی به دلیل اینکه بتای بزرگتری نسبت به تاب آوری دارد، بهترین پیش بین برای سلامت روان دانشجویان است.
نتیجه فرضیه آخر تحقیق با تحقیقات سقائیان و
سمیع (۱۳۹۲)، خزل (۱۳۹۰)، سمیع پور (۱۳۹۰)، علیپور و همکاران (۱۳۸۹)، رئیسی (۱۳۸۷)، لازارو، کاپونز و آنتونت (۲۰۱۳) همسو می باشد.
در تبیین نتیجه فرضیه آخر تحقیق می توان اظهار داشت که تاب آوری در دانشجویان باعث می شود که افراد در شرایط دشوار و با وجود عوامل خطرزا، از ظرفیت های موجود خود در دستیابی به موفقیت و رشد زندگی استفاده کند و از چالش ها و آزمون ها به عنوان فرصتی برای توانمند کردن خود بهره جویند و از آن ها سربلند بیرون آیند. از طرفی معنویت به ‌عنوان یک هوش در دانشجویان بیانگر مجموعه‌ای از توانایی‌ها و ظرفیت‌ها و منابع معنوی است و نیاز فرا رفتن از خود در زندگی روزمره و یکپارچه شدن با کسی غیر از خود فرد را ارضا می کند. بنابرین می توان گفت بین تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان رابطه چندگانه وجود دارد. در خصوص اینکه مشخص گردید بهترین پیش بین سلامت روان دانشجویان، هوش معنوی است می توان گفت، هوش معنوی مسبب زندگی هدفمندی تری می شود و احساس پوچی که مانع تعالی افراد می شود را کاهش می دهد و در کل هوش معنوی ابعاد زندگی دانشجویی را از لحاظ احساسی (عاطفی)، خلق صمیمیت و ارتباط احساسی و نهایتا آرامش در زندگی دانشجویی که زندگی پر چالشی است، تسهیل می نماید و می توان نتیچه گرفت که هوش معنوی، سلامت روان را برای دانشجویان در محیط پویا و علمی و رقابت انگیز دانشگاه که نیازمند آرامش ذهنی در آن هستند را تقویت می کند و انسجام روانی و ذهنی دانشجویان را پیش بینی و موجب تسهیل و افزایش شناخت خود و اراده، بالغی عاطفی، توانایی مقابله، توجه به مسئولیت های فردی – اجتماعی و در نهایت افزایش سلامت روان و جسمی و کیفیت زندگی در سطح دانشگاه و جامعه می شود. در نتیجه هوش معنوی برای دانشجویان بهترین پیش بین سلامت روان آن ها می باشد.

تبیین اهداف جانبی

در پژوهش حاضر مشخص شد که بین دانشجویان دختر و پسر و همچنین مجرد و متاهل از لحاظ هوش معنوی، تاب آوری و سلامت روان تفاوت معنی داری وجود نداشت. می توان بیان داشت که دانشجویان به دلیل قرار گرفتن در محیط پویا و علمی دانشگاه در معرض برخورد با پدیده های مختلف علمی و اجتماعی هستند و انسجام روانی و هیجانی مناسبی دارند. لذا سعی می نمایند در زمینه های گوناگون سازگار باشند و شناخت خود را در موقعیتهای خاص زندگی ارتقا بخشند و ارتباطات اجتماعی را ارتقا بخشند و ظرفیت فهم و بینش خود را نسبت به مواجهه با معضلات اجتماعی و روش های رویارویی با مشکلات را افزایش دهند. با توجه به این که دانشجویان در محیط های آموزشی رقابت دارند، انسجام روانی- جسمی و پویایی خود را ایجاد و استمرار می بخشند و در هنگام مواجهه با هیجانات و فشارهای روانی فارغ از هر جنسیتی و وضعیت اجتماعی و فردی که هستند به دلیل نوع محیط آموزشی دانشگاه که بالغی عاطفی، هیجانی، شناختی و اجتماعی – فردی را باعث می گردد، سعی می نمایند بینش معنوی و تاب آوری خود را ارتقا دهند و سطح سلامت روان خود را حفظ و ارتقا بخشند. در نتیجه می توان گفت که از آنجا که در محیط های آموزشی مثل دانشگاه که به دلیل ماهیت و محتوای علمی، بر جنبه های گوناگون افراد توجه شایانی می نماید، موجب می گردد، تفاوت های جنسیتی و وضعیت تاهل به حداقل برسد. لذا می توان انتظار داشت که در محیط های آموزشی هوش معنوی، تاب آوری و سلامت روان در دانشجویان تفاوت چندانی از لحاظ جنسیت و وضعیت تاهل نداشته باشد. بر همین اساس دانشجویان دریافته اند که برای ایجاد و استمرار کیفیت زندگی باید به عوامل گوناگون شناختی- هیجانی و رفتاری در محیط پویای علمی دانشگاه توجه نمایند، که این امر در نهایت می تواند زمینه ساز رقابت در سطوح مختلف علمی را شامل گردد.

محدودیت های پژوهش

۱- دانشجویان در قسمت دموگرافیک پرسشنامه علی رغم تاکید محقق، همه قسمت ها از جمله طبقه سن و وضعیت اقتصادی را کامل نکردند و سبب محدودیت در مقایسه دانشجویان در ابعاد گوناگون شد.
۲- مسئولین دانشگاه و دانشکده ها در ارائه آمار دانشجویان وقت زیادی از محقق را گرفتند و مدت زمان طولانی را انتخاب مرحله ایی تلف شد.

پیشنهادات پژوهش

پیشنهادات پژوهشی
پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی، پژوهشگران به بررسی رابطه هوش معنوی و تاب آوری با سلامت روان افراد دیگر جامعه آموزشی از جمله کارکنان دانشگاه و اساتید بپردازند تا نقش این دو سازه در سلامت روان مشخص تر گردد.
پیشنهاد می گردد تحقیق حاضر در جامعه دانشجویی در گستره وسیع تری و با درنظر گرفتن ابعاد متعدد دموگرافیک صورت پذیرد.
پیشنهاد می گردد که دانشگاه های آزاد در سح کشور با دانشجویان خود برای انجام تحقیق همکاری بیشتری کنند و زمینه ارائه و انجام تحقیق را فراهم نمایند.
پیشنهادات کاربردی
۱- توجه بیشتر متخصصین حوزه سلامت به سطح سلامت دانشجویان به دلیل اهمیتش در رشد و تعالی علمی کشور.
۲- متولیان دانشگاه ها توجه شایانی به روش های آموزشی و برگزاری سمینارهای آموزشی به دانشجویان به جهت افزایش سلامت روان نمایند.
۴- پیشنهاد می گردد مراکز مشاوره، دانشگاه ها و والدین تعامل و همکاری های بیشتری در جهت توجه به معنویات و تاب آوری در محیط های زندگی دانشجویی داشته باشند تا جوانان با ارتقا سطح سلامت روان به موفقیت های مهم تحصیلی دست یابند.

منابع

منابع فارسی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.