نحوه انجام پژوهش

پس از تعیین موضوع و تهیه پرسشنامهها، با مسئولین مربوطه دانشگاه هماهنگی ها صورت پذیرفت و مجوزهای لازم برای انجام پژوهش تهیه گردید. در اقدام بعدی از لیستی از دانشکده های دانشگاه تهیه گردید و از بین دانشکده ها، ۴ دانشکده بطور تصادفی انتخاب شد و از بین ۴ دانشکده انتخابی از هر کدام از رشته های آن دانشکده سه رشته بطور تصادفی انتخاب شد و سپس بطور تصادفی یکی از ورودی ها به دانشگاه انتخاب شد و بطور تصادفی به ۲۲۵ نفر از دانشجویان آن ورودی ها پرسشنامه تحویل داده شد. بعد از اطمینان از اینکه آزمودنی ها، داوطلب پاسخگویی به سؤالهاست، پژوهشگر با توضیح مختصری از روند پژوهش سعی در توجیه گروهی افراد نمونه داشت تا آزمودنیها با اطمینان و صداقت بیشتری پاسخ دهند و آزمودنی پس از پاسخگویی آن را به پژوهشگر برگرداند. بعد از جمع آوری پرسشنامهها و نمره گذاری آنها، دادهها تجزیه و تحلیل گردید. همچنین جهت تبیین مبانی نظری پژوهش از مطالعات کتابخانهای استفاده شده است.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

جهت تجزیه و تحلیل دادها از نرم افزار کامپیوتر (SPSS) نسخه هفدهم استفاده خواهد شد و همچنین، جهت تایید کل فرضیه های از سطح ۰۵/۰ استفاده می گردد. در تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از روشهای آماری زیر استفاده خواهد شد:
۱- استفاده از روش های آمار توصیفی فروانی، فراوانی نسبی و درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار برای توصیف جمعیت شناختی و متغیرهای پژوهش؛
۲- استفاده از روش همبستگی ساده پیرسون برای محاسبه فرضیه های اول و دوم پژوهش؛
۳- استفاده از روش رگرسیون چندگانه برای محاسبه فرضیه سوم پژوهش؛
۴- استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره مانوا برای بررسی اهداف جزیی پژوهش؛
۵- استفاده از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی پرسشنامه های پژوهش.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

در این فصل با استفاده از روش های آماری مناسب، داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافتـه های پژوهش در سه قسمت زیر ارائه می شوند:

الف) یافته های توصیفی؛

ب) یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش؛
ج) یافته های جانبی.

الف) یافته های توصیفی: یافته های توصیفی این پژوهش شامل شاخص های آماری میانگین، انحراف معیار و تعداد آزمودنی های نمونه برای کلیه متغیرهای مورد مطالعه می باشد که در جداول ۴-۱، ۴-۲ و ۴-۳ ارائه شده است.

جدول۴-۱: میانگین و انحراف معیار تاب آوری، هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان

شاخص های آماری
متغیر
میانگین انحراف معیار تعداد
تاب آوری ۰۹/۸۸ ۸۷/۱ ۲۲۵
هوش معنوی ۴۸/۹۴ ۶۵/۱ ۲۲۵
سلامت روان ۱۹/۱۰۵ ۰۶/۱ ۲۲۵
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است