مقالات و پایان نامه ها

دو روش معمول برای اجرای مهندسی مجدّد

دانلود پایان نامه

دو روش معمول برای اجرای مهندسی مجدّد

2-58-1مهندسي مجدّد آزاد

 

در اين روش، مهندسي مجدّد بدون در نظر گرفتن سيستم يا فناوري خاصي و بر اساس نيازهاي سازمان اجرا مي شود و هيچ محدوديت از پيش تعريف شد ه اي براي بازنگري و طراحي فرايندها تعريف نميشود. در روش مهندسي مجدّد آزاد، فرايندهاي بهينه براي سازمان طراحي ميشود. اين روش در مقايسه با روش مهندسي مجدّد مبتني بر يك محصول نرم افزاري خاص ،گرانتر است، ليكن براي پاسخ گويي به نيازهاي سازمان، انعطا ف پذيري بيشتري دارد. اين روش، از روش مهندسي مجدّد برمبناي يك محصول نرم افزاري خاص كندتر و پياده سازي آن نيز مشكل تر است. با بهره گيري از اين روش سازمان ها مي توانند به مزيت رقابتي دست يابند، چون فرايندها تنها براي آن ها ايجاد شده است و رقبا نمي توانند به اين فرايندها دسترسي داشته باشند. اجراي مهندسي مجدّد با اين روش ممكن است تغييرات اساسي و ريشه اي را براي سازمان به همراه داشته باشد. اين روش در صورتي كه با آموزش، فرهنگ سازي و مشاركت كاركنان همراه باشد، در عمل با مشكلات كمتري از لحاظ حمايت كاركنان روبه رو خواهد شد. هرچند كه در اين روش ممكن است فرايندهايي كه كاربران با آن ها درگير هستند، به صورت كامل تغيير كنند. (سجّادی، 1390:ص 268)

 

2-58-2مهندسي مجدّد مبتني بر يك محصول نر م ا فزاري خاص

 

در اين روش ابتدا سيستم برنامه ريزي منابع سازمان انتخاب ميشود و سپس بر اساس اين سيستم، مهندسي مجدّد فرايندها صورت مي گيرد. اُليري از اين روش با عنوان مهندسي مجدّد محدود، ياد ميكند. اين روش نسبت به روش مهندسي مجدّد آزاد ساده تر و ارزانتر است. چون نيازي به تغيير سيستم نيست و تنها فرايندهاي سازمان با توجّه به سيستم تغيير مي كنند.اين روش فرايندهاي سازمان را بر اساس قابليت هاي سيستم طراحي مي كند. روش مهندسي مجدّد بر مبناي يك محصول نرم افزاري خاص ، سازمان را با چالش هايي نيز روبرو مي سازد. طراحي فرايندها براساس يك سيستم جديد بدون در نظر گرفتن

خواسته ها و نيازهاي كاربران، مقاومت و نارضايتي آن ها را برمی انگيزد و هزينه هاي آموزشي قابل توجّهي را متوجّه شركت ها مي كند.(بستانچی،1390،ص14)

Yuh-Shy(2012) نیز در مقاله خود بیان داشته طراحي مجدّد مي تواند به دو روش انجام شود:
1- روش افزايشي   (به صورت رشد يابنده و نمودار).
در اين روش از متدولوژي هاي بهبود و ساده سازي استفاده مي شود و هدف آن حذف فرآيندهاي اضافي موجود به منظور بالا بردن سرعت واستفاده بهينه از منابع موجود مي باشد.
2- روش ريشه اي و بنيادي
در اين روش تغيير بنيادي در چهارچوب كنوني سازماني بدون در نظر گرفتن اثري كه شايد روي رفتار پرسنل و گرايش آن ها داشته باشند، صورت مي گيرد.( Yuh-Shy, 2012,p10)

دانلود پایان نامه
92