• – محمدرضا ضیائی بیگدلی،پیشین، ص ۹۵٫ ↑

 

 • – Year book International Law Commission., 190, 1966. ↑

 

 • – رضا موسیزاده،پیشین، ص ۱۵۵٫ ↑

 

 • – محمدرضا ضیائی بیگدلی ،پیشین، ص ۹۶٫ ↑

 

 • – P.M. Dupuy: Droit International public, Dalloz, 4e ed, 1998, p. 247 ↑

 

 • – محمدرضا ضیائی بیگدلی، پیشین. ↑

 

 • -یان، براون لی،« نظری اجمالی بر حقوق معاهدات»، ترجمه احمد قطینه، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوق بینالمللی، ج.ا.ا،شماره۵ ، ۱۳۶۷، ص ۷٫ ↑

 

 • -همان،، ص ۷٫ ↑

 

 • – رضا موسی زاده، پیشین، ص ۱۵۷٫ ↑

 

 • – همان، ص ۱۵۸٫ ↑

 

 • – توکل، حبیب زاده، پیشین، ص۲٫ ↑

 

 • – همان، ص ۳٫ ↑

 

 • – ، مصفا،نسرین. کنوانسیون حقوق کودک و بهرهوری از آن در حقوق داخل ایران ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۳، ص ۸۰٫ ↑

 

 • – همان، ص ۸۱٫ ↑

 

 • -همان، ص ۸۲٫ ↑

 

 • – توکل حبیب زاده، پیشین، ص ۴٫ ↑

 

 • – POMME DE MIRIMONDE, ALBERT: “Les traits impaefaits- Les reserves dans Les. Traits internationaux” These, paris 1920 p.17.
  به نقل از محمدکاظم عمادزاده، پیشین، ص ۲۰۶٫ ↑

 

 • – محمدرضا ضیائی بیگدلی، پیشین، ص ۹۸٫ ↑

 

 • – همان، ص ۹۹٫ ↑

 

 • -عنایت، سید حسین .« تنظیم معاهدات بینالمللی در حقوق کنونی ایران»، دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ج.ا.ا، ۱۳۷۰، ص۱۲۷٫ ↑

 

 • – محمدرضا ضیائی بیگدلی، پیشین، ص ۹۹٫ ↑

 

 • – همان. ↑

 

 • – آقایی، بهمن. فرهنگ حقوقی بهمن، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۵، ص ۱۰۵۱٫ ↑

 

 • – ضیائی بیگدلی، محمدرضا. حقوق بینالملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ بیست و نهم، ۱۳۸۶، ص ۹۶٫ ↑

 

 • – همان، ص ۹۷٫ ↑

 

 • – عسکری، پوریا. حق شرط بر معاهدات حقوق بشری، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۴۴٫ ↑

 

 • – روسو،شارل.حقوق بینالملل عمومی، ، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۷، ص ۳۹٫
  به نقل از پوریا عسگری، همان منبع، ص ۴۵ ↑

 

 • – موسی زاده، رضا.حقوق معاهدات بینالمللی، ، نشر دادگستر، ۱۳۷۷، ص ۵۱٫ ↑

 

 • – ربهکا والاس .حقوق بینالملل عمومی ، ترجمه محمد شریف، نشر نی، ۱۳۷۸، ص ۳۱۷٫
  به نقل از پوریا عسگری، همان، ص ۴۵٫ ↑

 

 • – تقیزاده انصاری ، مصطفی.ترمینولوژی حقوق بینالملل، انتشارات دادگر، ۱۳۸۳، ص ۱۴۷٫ ↑

 

 • – Jake Donnely ,ibid,. P 25. ↑

 

 • – آنتونیو کسسه.حقوق بینالملل در جهانی نامتحد، ترجمۀ مرتضی کلانتریان، نشر آگه، ۱۳۷۰، ص ۳۲۶٫
  به نقل از پوریا عسکری، پیشین، ص ۴۶٫ ↑

 

 • – ساعد وکیل، امیر. عسکری ، پوریا.نسل سوم حقوق بشر، حقوق همبستگی، انتشارات مجد، ۱۳۸۳، ص ۳۸٫ ↑

 

 • – “The Effect of Reservation on the Entry into force of the American Convention on Human Rights (Arts 74 and 75”. Advisory Opinion Doc. 2/82 of 24 September 1982, Inter American Conrt of Human Right, (1982) Series A, No. 2, Para 30;
  به نقل از پوریا عسکری، پیشین، ص ۴۸٫ ↑

 

 • – General comment No 24 (52), Un Doc .ccPR/C/21/Rev,1/1996,para.17. ↑

 

 • – General comment No 24 (52), Ibid ↑

 

 • – Judge Weeramantry ↑

 

 • – سید فاطمی،سید محمد قاری.« معاهدات حقوق بشری فضایی متفاوت»،.مجله حقوقی،دفتر خدمات حقوقی بین امللی ج.ا.ا، شماره ۲۸، ۱۳۸۲،ص ۱۲٫ ↑

 

 • – “Succession of states in Respect of International Human Rights Treaties” ↑

 

 • – IcJ Reports (1996). Vol.II,P.653. ↑

 

 • – Genocide ↑

 

 • – Ibid.,p.655. ↑

 

 • – Mattew Craven ↑

 

 • – سید محمد قاری سید فاطمی، پیشین، ص ۱۵٫ ↑

 

 • – همان، ص ۱۸٫ ↑

 

 • – ناصر زاده، هوشنگ. اعلامیه های حقوق بشر. نشر مجد، ۱۳۷۲، ص ۴٫ ↑

 

 • – Vienna Declaration and programme of Action (1993). ↑

 

 • – سید محمد قاری سید فاطمی، پیشین، ص ۲۱٫ ↑

 

 • – همان، ص ۲۴٫ ↑

 

 • – سید فاطمی،سید محمد قاری .«دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر»، مجله حقوقی ، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، ج.ا.ا، شماره ۲۵،ص ۱۲۹٫ ↑

 

 • – سید محمد قاری سید فاطمی، مجله حقوقی، شماره ۲۸، ص ۳۱٫ ↑

 

 • – همان ، ص ۴۴٫ ↑

 

 • – مهرپور، حسین. نظام بینالمللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۷، ص ۵۹٫ ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *