در تمام چرخه حیات پروژه احتمال تغییر وجود دارد. همانطور که بیان شد فاز طراحی تفصیلی مستعدترین فاز برای تغییرات است و علت و منشاء اکثر تغییرات مربوط به این فاز است. چرخه عمر پروژه شامل فعالیت های متعددی می باشد که سر فصل فعالیت های آن به صورت زیر می باشد:

 • مطالاعات توجیه فنی و اقتصادی
 • عقد قراردادها
 • طراحی پایه
 • طراحی تفصیلی
 • ساخت و اجرا
 • راه اندازی

در این بخش تغییراتی را که به هر سرفصل مربوط است دسته بندی کرده و علل و منشاء آنها آورده شده است [۴۱].

 • تغییرات مرتبط با مطالعات اولیه

مطالعات اولیه ناکافی می تواند منشاء تغییراتی مانند محصول ،تغییر فرآیند، تغییر ظرفیت، تغییر مکان سایت پروژه و افزایش زمان و هزینه باشد. این نوع تغییرات ناشی از بی تجربگی کادر اجرایی در مطالعات، نداشتن دید جامع به نیازهای اطلاعاتی فاز اولیه، عدم کفایت بررسی بازار و مصارف جهانی، عدم اطلاع از قوانین و مقررات (زیست محیطی، میراث فرهنگی و … ) عدم کفایت مطالعات زمین شناسی ،عدم توجه به منابع و شرایط منطقه (نیروی کار، مواد اولیه، بازار مصرف ) است.

 • تغییرات مرتبط با طراحی پایه

طراحی پایه می تواند منشاء تغییراتی نظیر ظرفیت ،تغییراتی که دارنده لیسانس حین اجرا اعمال می کند و افزایش زمان و هزینه باشد. علل تغییرات شامل بی تجربگی و فقر دانش فنی، شروع زود هنگام طراحی تفصیلی پیش از بازبینی و اصلاح طراحی پایه باشد .در مواردی حذف عامدانه قسمتهایی از کار برای توجیه پذیرشدن طرح رخ می دهد که این بخش ها باید در مراحل بعد اضافه شوند. تصمیم برای تغییر ظرفیت ممکن است به قصد صرفه جویی در هزینه ها و استفاده از تجهیزات موجود بازار باشد، زیرا تجهیزاتی که طبق سفارش ساخته می شوند گران تر هستند. البته در این موارد تغییر ظرفیت کمتر از ۱۰ % ظرفیت اولیه است.

 • تغییرات مرتبط قراردادها

تغییر پیمانکار ،تغییر قرارداد و ادعاهای پیمانکاران و افت کیفیت و افزایش زمان و هزینه منشا قراردادی داشته باشند. علل این گونه تغییرات می توان ناشی از بی تجربگی کارفرما ، سوء مدیریت ،ندیدن امکانات فنی پیمانکار، عدم توجه به سابقه، توانایی و کارایی پیمانکار و انعقاد قرارداد بر اساس پایین ترین قیمت، نداشتن دانش فنی، عدم تبیین کار برای پیمانکار ،عدم کفایت قوانین برای حل اختلافات قراردادی، عدم هماهنگی بین پیمانکاران، تاخیر در حمل و تدارکات، نداشتن شبکه ارتباطی مناسب، تغییرات خاص تفصیلی و اشکالات در نقشه ها (اشتباه، اجرایی نبودن، تناقض، دیر رسیدن ) که باعث دوباره کاری و یا افزایش زمان پیمان میشود ،باشند.

 • تغییرات مرتبط با طراحی تفصیلی

تغییرات نقشه ها، به دلیل اشتباه، اجرایی نبودن، تناقض، دیر رسیدن نقشه و دوباره کاری هایی که ناشی از این مسائل است. تغییرات در ساختمان مانند تغییرات لوله کشی، سازه، تغییر قطعات اسکلت فلزی، فونداسیون، نما و کفپوش، تغییرات در تجهیزات به علت عدم سازگاری با سایر تجهیزات، اضافه یا کم کردن تجهیزات، اضافه یا کمبود مواد، تغییرات کیفیت، زمان و هزینه، از جمله تغییرات مرتبط با طراحی تفصیلی است.

علل این تغییرات می تواند ناشی از بی تجربگی و نداشتن دانش فنی، از قلم افتادگی ها یا کامل نبودن لیستهای WBS[1] و BOM[2] باشد. طراحی اشتباه ،عدم بررسی و بازبینی نقشه ها از نظر تطابق و یا تاخیرات در مهندسی تفصیلی می تواند از دیگر علل تغییرات طراحی تفصیلی باشد.

 • تغییرات مرتبط ساخت و اجرا

در مرحله ساخت و اجرا ،مسائل ،کمبودها و مشکلات مربوط به سه مرحله قبل بارز شده و تغییرات با منشاء مراحل قبلی در این مرحله بروز می کند. تغییر تجهیزات ساخته شده به علت اشتباه در نقشه یا اشتباه در ساخت، تغییرات ساختمان در اثر اشتباه در نقشه ها یا در اثر تغییر نظر کارفرما از جمله این تغییرات است. کمبود مواد ،قطعات ، تجهیزات ،اجرای اشتباه نقشه ها یا اجرای نقشه های اشتباه ،تغییرات کادر سرپرستی کارگاه یا تغییر افراد کلیدی کارفرما ،تغییرات کیفیت ،هزینه و زمان از دیگر تغییرات ممکن در این فاز هستند.

تغییرات فاز اجرا می تواند ناشی از ضعف طراحی پایه و تفصیلی به دلیل بی تجربگی و نداشتن دانش فنی، ضعف در انعقاد قراردادها، بی تجربگی کادر اجرایی و سازندگان، از قلم افتادگی ها، ضعف تدارکات و کنترل مواد، فعال نبودن برنامه ریزی و کنترل پروژه، دیر رسیدن اسناد و مدارک تفصیلی، تداخل کارها، عدم هماهنگی در کارها، کمبود نیروی متخصص و ضعف مدیریت و سرپرستی باشد.

همانطور که مشاهده می شود اثرات مختلط تغییرات و اثرات عوامل تغییر بر همدیگر بسیار پیچیده است و هر تغییر ممکن است چندین منشاء و چندین علت داشته باشد. هر مشکل در هر مرحله همه فازهای پایین دستی خود را تحت الشعاع قرار می دهد [۴۱].