۵- رضایت خود بیمار نیز کسب شود.
۶-عدم وجود ضایعات ناشی از انفیلتراسیون سلولهای بدخیم به لثه و استخوان فک
معیارهای خروج نیز عبارتند از:
۱-بیماران مبتلا به دیابت
۲-بیمارانی که بعد از استفاده از روش های فوق دچار عارضه شوند.(در صورت ایجاد تب، لرز، بی حالی و وخیم شدن وضعیت عمومی بیمار و همچنین خونریزی از لثه که با روشهای موضعی قابل کنترل نباشد).
۳-مرگ بیمار
۴-ایجاد موکوزیت ناشی از شیمی درمانی به حدی که لثه ها درگیر شده و امکان استفاده از دستگاه وجود نداشته باشد
۵-بی دندانی کامل یا پارسیل به طوریکه بیمار دندانهای ۱ و ۶ (مورد نیاز جهت بررسی در اندکس بهداشت دهان) و یا دندانهای مجاور آن را نداشته باشد.
پس از تأیید شرایط ، بیماران از ابتدای شروع فاز اینداکشن به مدت۳ هفته در طرح حاضر قرارگرفتند . در ابتدا اندکسOHI-S توسط آینه و سوند برای بیماران ثبت شده و نسج نرم نیز از نظر وجود یا عدم وجود موکوزیت و یا زخم بررسی گردید . سپس تغییرات حاصله در ایندکس بهداشت دهان در آخر هفته های اول ، دوم و سوم ثبت و با روز اول مقایسه شد. این ۳۲بیمار به طور تصادفی)جدول مورد استفاده در روش تصادفی در انتهای پروپوزال ضمیمه گردیده است.) در ۲ گروه ۱۶ نفری قرار گرفته ، در هر دو گروه به بیماران یا همراهی آنها،آموزش استفاده از گاز استریل مرطوب جهت تمیز کردن دندانها داده شد و این امر طبق پروتکل استاندارد رعایت بهداشت دهان در بخش خون و توسط خود بیمار و یا همراهی وی انجام گردید، در این گروه هیچگونه مداخله ای صورت نگرفت.
در گروه کنترل روزانه دو بار گاز استریل ودر گروه مورد علاوه بر گاز استریل روزانه از ابفشان فوق لثه ای حاوی کلرهگزیدین جهت تمیز کردن دندانها استفاده شد.
در طی دوره طرح، استفاده از آبفشان به صورت روزانه به مدت ۳ هفته و توسط دانشجوی طرح و یا دانشجوی همکار طرح برای بیماران انجام شد.شستشو به مدت تقریبی ۳۰-۴۰ثانیه برای هر کوادرانت انجام گردید و در کل ۲-۳ دقیقه زمان برای شستشوی کل دهان اختصاص داده شد.در این طرح از کلر هگزیدین ۰٫ ۲% شرکت “ایران ناژو” که به میزان ۱ به ۲ با آب رقیق شده بود استفاده شد .(۲ قسمت آب و ۱ قسمت کلر هگزیدین)
دستگاه مورد استفاده در این طرح آبفشان دهانی مدل Oral B Braun Oxyjet می باشد که در تصویر به همراه سر مخصوص آبفشان مشاهده می فرمایید.
شکل ۱-۲ دستگاه آبفشان Oral B Braun Oxyjet
مورد استفاده در طرح حاضر به همراه سرهای
فوق لثه ای مخصوص
در هر نوبت استفاده، برای هر بیمار مخزن آبفشان به میزان مورد نیاز با کلر هگزیدین پر می شد. در مورد بیمارانی که به هر دلیل در طی این مدت توانایی ایستادن و انجام این عمل را نداشتند از پیشبند یکبار مصرف و یک ظرف مخصوص جهت انجام شستشوی دهان در حالت نشسته روی تخت و گاها ساکشن استفاده گردید.
در انتهای هفته های اول،دوم و سوم میزان OHI-S بررسی شده و در نهایت با هم مقایسه گردید.علت استفاده از OHI-S اینست که در این بیماران به جهت خطر باکتریمی و خونریزی،قادر به استفاده از روشهای موثر حذف پلاک نمی باشیم(مانند مسواک برقی،مسواک دستی و…)و باید تنها با روشی که قادر به حذف دبری باشد دهان را تمیز نمائیم.طبعا وقتی هدف،حذف دبری و بهبود بهداشت دهان است بایستی معیار نیزدر جهت حذف دبریها،اندازه گیری را انجام دهد.ضمن اینکه OHI-S این حسن را دارد که بدون خطر باکتریمی قادر به انجام بررسی می باشد.(زیرا نیاز به پرابینگ پریودنتال ندارد)
اندکس بهداشت دهان یا OHI-S (Simplified-oral Hygiene Index) از دو جزء شاخص دبری یا DI-S‌ (Simplified Debris Index) و شاخص جرم یا CI-S (Simplified Calculus Index) تشکیل شده است.
به طور کلی OHI سطوح دندانها را از نظر تجمع دبری یا جرم بررسی می کند که در نهایت مجموع این دو، وضعیت بهداشت دهان فرد را نشان می دهد. (۴۴)
در DI-S‌ سطوح لبیال دندانهای ۶ ۱ ۱ ۶ و سطوح لینگوال دندانهای ۶ ۶
به عنوان نماینده کل دندانها بررسی می کنیم. اگر بیمار فاقد دندانهای مذکور باشد،از دندانهای مجاور مثل ۷ به جای ۶ یا ۲ به جای ۱ استفاده میشود.
سطوح تاج کلینیکی دندانها به طور افقی به صورت چشمی ۳ قسمت تقسیم شده (  انسیزالی،  میانی،  جینجیوالی) پس اکسپلورر را روی  انسیزالی قرار داده و آن را به سمت  جینجیوالی دندان حرکت می دهیم و میزان تجمع دبری را به وسیلهی درجه بندی مشخص شده، تعیین می کنیم:
۲-۲ Score
عدم وجود دبری و یا Stain (رنگهای خارجی روی سطوح دندانی)
سطح دندان توسط دبری نرم پوشانده شده و یا وجود Stain روی دندان بدون در نظر گرفتن میزان آن
بین  تا  سطح دندان توسط دبری پوشانده شده
بیش از  سطح دندان توسط دبری پوشانده شده
در CI-S نیز به همین ترتیب میزان تجمع جرم را به وسیلهی درجه بندی مشخص شده، تعیین می کنیم:
عدم وجود جرم
جرمهای فوق لثه ای کمتر از ۳/۱ سطح تاج دندان را پوشانده است.
جرمهای فوق لثه ای بین ۳/۱ تا ۳/۲ سطح تاج دندان را پوشانده است و یا مشاهده ی جرمهای زیر لثه ای محدود در اطراف طوق دندان یا هر دو
جرمهای فوق لثه ای بیشتر از ۳/۲ سطح تاج دندان را پوشانده است و یا مشاهده ی جرمهای سنگین زیر لثه ای دراطراف طوق دندان یا هر دو در نهایت Scoreهای مربوط به همهی سطوح را با هم جمع کرده و بر تعداد سطوح بررسی شده تقسیم می کنیم. اگر عدد به دست آمده:

این را هم حتما بخوانید :
سامانه پژوهشی - امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی شهرستان ایرانشهر ...

  1. بین ۶/۰ – ۰ باشد، وضعیت بهداشت دهان فرد، خوب (Good)‌
  2. بین ۸/۱ – ۷/۰ باشد، وضعیت بهداشت دهان فرد، متوسط (Fair) است.
  3. بین ۳ – ۹/۱ باشد، وضعیت بهداشت دهان فرد، ضعیف (Poor) است. (۴۲)

البته ما با استفاده از آبفشان توقع حذف جرمهایی که از ابتدا روی دندان وجود داشته اند را نداریم ولی انتظار می رود این دستگاه بتواند حذف دبری و ارتقای بهداشت را بطور موثری انجام دهدوجلوی ایجاد جرم جدید را ظرف ۳ هفته بگیرد.لذا استفاده از جز مربوط به جرم خالی از فایده نخواهد بود.البته میتوان اندکسهای جرم و دبری را به طور جداگانه نیز گزارش کرد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است