مقالات و پایان نامه ها

تعریف صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک؛پایان نامه بهره وری نیروی انسانی

دانلود پایان نامه

. تعریف صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک

تعاریف ارائه شده برای صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک در قوانین کشورهای مختلف و ادبیات مالی و سرمایه­گذاری تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک و بعضاً مشترک است. دلیل این امر، برخورداری از ماهیت و فعالیت مشابه، علی­رغم وجود برخی تفاوت­ها در چارچوب و مقررات حاکم بر فعالیت و نحوه نظارت بر آن­هاست. قانون 1940 ایالات متحده، صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک را نوعی از شرکت­های سرمایه­گذاری با ویژگی­ مخصوص به­ خود معرفی می­کند که حرفه اصلی آن سرمایه­گذاری، سرمایه­­گذاری مجدد، کمک به نگهداری یا معامله اوراق بهادار در چارچوب قوانین و مقررات مربوط است.

در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (ماده1 بند20) صندوق­های سرمایه­گذاری به شرح زیر تعریف شده اند: “نهاد مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه­گذاری در اوراق بهادار می­باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه­گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک می­باشند”. به ­نظر می­رسد این تعریف به اندازه کافی جامع نبوده و از ویژگی یک تعریف قانونی کامل برخوردار نیست. هم­چنین در ماده 1 بند 5 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید(مصوب 1380) مجلس شورای اسلامی در تعریف صندوق­ سرمایه­گذاری آمده است: صندوق سرمایه­گذاری، نهاد مالی است که منابع حاصل از انتشار گواهی سرمایه­گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه­گذاری می­کند. طبق بند الف همین ماده گواهی سرمایه­گذاری، اوراق بهادار متحدالشکل است که توسط صندوق سرمایه­گذاری مشترک منتشر و در ازای سرمایه­گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه­گذار و مبلغ سرمایه­گذاری در آن­ ارائه می­شود. با توجه به تعاریف ارائه شده می­توان نتیجه گرفت «صندوق­هایسرمایه­گذاریمشترک، واسطه­هایمالیهستندکهبهعموم مردمسهاممی­فروشندووجوهحاصلهرادرپرتفویمتنوعیازاوراقبهادارسرمایه­گذاریمی­نمایند.هرواحد سرمایه­گذاری کهدرصندوق­هایسرمایه­گذاریفروختهمی­شود،نمایندهنسبتمتناسبیازپرتفویاوراق بهادار استکهصندوقسرمایه­گذاریبهوکالتازطرفسهامدارانخودادارهمی­نماید(راعی و پویان­فر، 1389).

ترکیب دارایی­های صندوق مشترک به عنوان پرتفوی یا سبد صندوق شناخته می­شود و خریداران واحد[1]های سرمایه­گذاری صندوق­ها به نسبت سهم خود بخشی از مالکیت سبد اوراق بهادار را به­دست می­آورند و هر واحد سرمایه­گذاری صندوق بیانگر نسبت مالکیت هر یک از سرمایه­گذاران در دارایی­های صندوق و درآمد ناشی از آن دارایی­هاست(مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار، 1389).

[1] Unit

دانلود پایان نامه
92