مقالات و پایان نامه ها

تعریف سیستم پیش‌بینی -پایان نامه اهداف جذب منابع در مؤسسات مالی و اعتباری

دانلود پایان نامه
  • سیستم پیش‌بینی

از سیستم پیش‌بینی به‌عنوان یک فعالیت در واحد سازمانی همانند موسسه مالی و اعتباری انتظار است بتواند اطلاعاتی مربوط به آینده از قبیل منابع آتی ، میزان تحقق اهداف و موارد دیگر را جهت مقاصد هدف‌گذاری فراهم آورد .

اجزاء سیستم پیش‌بینی را می‌توان به‌صورت زیر در نظر گرفت.

  • ورودی سیستم پیش‌بینی
  • روش‌های پیش‌بینی (فن‌ها(
  • معیار عملکرد سیستم پیش‌بینی
  • محدودیت‌های سیستم پیش‌بینی
  • خروجی‌های سیستم پیش‌بینی
  • عوامل تعیین‌کننده روش پیش‌بینی

موارد فوق اجزاء تعیین‌کننده سیستم پیش‌بینی در سازمان هستند در شکل 2-3 سیستم پیش‌بینی اجزای آن به تصویر کشیده شده است .

تعریف سیستم پیش‌بینی -پایان نامه اهداف جذب منابع در مؤسسات مالی و اعتباری

شکل شماره 2- 3: سیستم  پیش‌بینی) جعفر نژاد-1385 (

 

داده‌های موردنیاز برای پیش‌بینی از اطلاعات داخل و خارج سازمان به دست می‌آید ، فقدان اطلاعات و یا ناچیز بودن آن ، محدودیت‌های زمانی ، سرمایه انسانی و…. محدودیت‌های سیستم پیش‌بینی  هستند . یکی دیگر از اجزای سیستم پیش‌بینی ، تصمیم‌گیری در مورد روش  پیش‌بینی است که از 7 قسمت تشکیل‌شده است:

1-شکل مطلوب پیش‌بینی 2- افق و دوره زمانی پیش‌بینی موردنظر 3-الگوی داده‌ها 4- دقت مطلوب 5-هزینه پیش‌بینی 6-در دسترس بودن داده‌ها 7- سهولت عمل و فهم  پیش‌بینی .

منظور از شکل مطلوب پیش‌بینی ، نقطه‌ای یا فاصله‌ای بودن آن است و دوره زمانی پیش‌بینی شامل فوری) کمتر از یک ماه ( ، کوتاه‌مدت ) یک ماه تا سه ماه ( ، میان‌مدت ) سه ماه تا دو سال ( ، بلندمدت ) بیش از دو سال ( می‌باشد .  عامل سوم در انتخاب پیش‌بینی الگوی داده‌ها می‌باشد ترکیب مدل ) روند ، دوره ، فصل و یا ترکیبات آن‌ها ( در تعیین مدلی که باید مورداستفاده قرار گیرد کمک بسزایی دارد . عامل دیگر در انتخاب روش پیش‌بینی ، دقت موردنظر پیش‌بینی است گاهی اوقات 5 درصد هم قابل‌قبول نیست و گاهی اوقات 25 درصد هم قابل پذیرفتن است . عامل دیگر  روش تجزیه‌وتحلیل هزینه و منفعت است که می‌بایست در انتخاب  تجزیه هزینه و منفعت صورت بپذیرد . میزان در دسترس بودن داده‌ها می‌تواند روشی از روش‌های پیش‌بینی را از مجموعه روش‌های پیش‌بینی قابل انتخاب خارج کند . آخرین عامل در انتخاب روش پیش‌بینی ، سهولت عمل فهم پیش‌بینی برای تصمیم گیران و هدف‌گذاران می‌باشد .

چهار عامل اساسی ارزیابی اثربخشی سیستم پیش‌بینی عبارت‌اند از:

1-صحت  2- ثبات در مقابل تغییر  3- عینیت   4- زمان موردنیاز برای پیش‌بینی

خروجی سیستم شامل داده‌های تولیدشده و میزان خطای پیش‌بینی آخرین جزء از اجزای پیش‌بینی هستند .

دانلود پایان نامه
92