مقالات و پایان نامه ها

تعاریف و تئوریهای مدیریت زنجیره ی تأمین

دانلود پایان نامه

تعاریف و تئوریهای مدیریت زنجیره ی تأمین

انجمن حرفه ای مدیریت زنجیره ی تأمین، مدیریت زنجیره تأمین را به این صورت تعریف کرده است: مدیریت زنجیره تأمین شامل برنامه ریزی و مدیریت کلیه فعالیت های منبع یابی و تدارکات، تبدیل کالاها از مرحله ماده خام) استخراج (تا تحویل به مصرف کننده  نهایی، فعالیت های لجستیک و کلیه ی فعالیتهای هماهنگی و همکاری میان تأمین کنندگان، واسطه ها، خرده فروشان و مشتریان است( http://www.cscmp.org, 2009). مديريت زنجيره تأمين عبارتست از  شبکه ای از شرکت ها که برای تحویل محصولات یا خدمات به مشتری نهایی فعل و انفعال دارند و جریان ها را از عرضه مواد خام تا تحویل نهایی به هم مرتبط می کنند  (Chan et al.2012.p290).  مدیریت زنجیره تامین یک برنامه جامع و استراتژیک با رویکرد تقاضا ، تدارکات ، عملیات و لجستیک می باشد (et al,2008,P666  Chow).

مدیریت زنجیره تامین عبارتست از فرایند یکپارچه سازی فعالیتهای زنجیره تامین و نیز جریانهای اطلاعاتی مرتبط با آن از طریق بهبود و هماهنگ سازی فعالیتهای زنجیره تامین ، تولید و عرضه محصول . هدف مدیریت زنجیره تامین یکپارچه سازی اطلاعات و جریان مواد در سراسر زنجیره تامین به عنوان یک سلاح رقابتی می باشد((Li et al.,2006,p109 .

مدیریت زنجیره تأمین بر یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره تأمین و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آنها از طریق بهبود روابط زنجیره برای دستیابی به مزیت رقابتی مشتمل میشود. بنابراین مدیریت زنجیره تأمین عبارت است از فرایند یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره تأمین و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آن، از طریق بهبود و هماهنگ سازی فعالیت ها در زنجیره تأمین تولید و عرضه محصول(الفت و همکاران ، 1390، ص 126).

زنجيرة تأمين شامل تمامي فعاليت هاي مرتبط با جريان و مبادله كالاها و خدمات، از مرحلة ماده خام اوليه تا مرحلة محصول نهايي قابل مصرف توسط مشتري است . اين نقل و انتقالات علاوه بر جريان مواد، شامل جريان اطلاعات و مالي نيز مي شود ( رحمان سرشت و افسر، 1387، ص38) .

زنجیره تامین شامل شبکه ای از مشارکت کنندگان و کانال های متفاوت عملیاتی از درون و بیرون سازمان است که روی مطلوبیت ستاده های زنجیره تامین  تاثیر می گذارند ، هدف اصلی فعالیتهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین ، ارضاء تقاضای مشتریان است ، به طوری که بتواند محصول مورد نظر را با حداکثر کیفیت ، حداقل قیمت و در زمان مورد نظر به مشتریان تحویل دهد ، در زنجیره تامین به منظور بهینه کردن

فرایندهای درونی زنجیره ، هر عضو باید با دیگر اعضای زنجیره هماهنگ شود . (عمید و همکاران ، 1386 ،ص 6)

به گفته سيمچي – لوي[1]، كمينسكي[2] (2000) ، مديريت زنجيره تأمين مجموعه اي از روش هاست كه براي يكپارچه سازي اثربخش تأمين كنندگان، توليدكنندگان، انبارها و فروشگا هها استفاده مي شود. به طوري كه كالا در حجم مناسب، مكان مناسب و زمان مناسب، توليد و توزيع شود تا هزينه كل سيستم به حداقل برسد و الزامات سطح  خدمات برآورده شود. مديريت زنجيره ي تأمين به عنوان يك فلسفه ي كسب وكار، با افزايش مهارت هاي كسب وكار و عملكرد تمام اعضا در زنجير ه ي تأمين، كسب وكار را متحول ساخته مديريت  است(مانیان و همکاران ،1389 ، ص4).

مديريت زنجيره تامين فلسفه اي يكپارچه در جهت مديريت جريان كلي مسير توزيع از سوي تامين كننده تا كاربر نهايي است و بعنوان يك فلسفه مديرانه شامل ميزان و حدود رفتارهاي يكپارچه جهت همكاري بين مشتري و تامين كننده در جريان يكپارچه سازي خارجي است(قره بلاغ، 1388،ص 2 ) .

در حالت كلي زنجيره تامين از دو يا چند سازمان تشكيل مي شود كه رسماً از يكديگر جدا هستند و به وسيله جريان هاي مواد، اطلاعات و جريان هاي مالي به يكديگر مربوط مي شوند. اين سازمان ها مي توانند بنگاه هايي باشند كه مواد اوليه، قطعات، محصول نهايي و يا خدماتي چون توزيع، انبارش، عمده فروشي و خرده فروشي را ارائه كرده و حتي مصرف كننده  نهايي را نيز شامل مي گردد(معبودی و همکاران ،1389،ص14)

زنجيره تأمين مي توان نتيجه گرفت كه مديريت زنجيره ي تأمين عبارت است از مديريت تمام فعاليت هاي مربوط به انتقال كالاها از مواد خام تا كاربر نهايي كه شامل منبع گزيني و تأمين، زمانبندي توليد، پردازش سفارش، مديريت موجودي، انتقال، انبارداري و خدمات مشتري است. همچنين سيستم هاي اطلاعاتي مورد نياز براي نظارت و هماهنگي فعاليتها را نيز در بر مي گيرد (مانیان و همکاران ،1389 ، ص 5).

تعاریف فوق و سایر تعاریف ارائه شده در مورد مدیریت زنجیره تامین گویای این است که زنجيره تأمين اثربخش، به عنوان كليدي براي ايجاد شبه رقابتي پايدار برای محصولات یا خدمات به طور فزاینده در یک بازار تشخیص داده اند . (Li et al.,2006,p108)

2-2-4) پيكربندي هاي زنجيره تامين

نقطه شروع رويكرد پيكربندي به كار فيشر[3] (1997) مربوط مي شود. به منظور مديريت استراتژيك جريان هاي مواد و اطلاعات فيشر دو نوع زنجيره تامين را بر مبناي خصوصيات تقاضاي محصول ارائه مي كند. براي محصولاتي كه داراي تقاضاي با ثبات مي باشند زنجيره هاي تامين كارآ و براي محصولاتي كه داراي تقاضاي متلاطم بودند، زنجيره هاي تامين پاسخگو را پيشنهاد مي كند.

تان[4] و ديگران (2000) يك رويكرد متمايز تر راجع به پيكر بندي زنجيره تامين پاسخگو به بازار ارائه مي كنند. آنها پيكربندي زنجيره تامين پاسخگو به بازار را به دو نوع تقسيم مي كنند: پيكربندي نوع محصول قابل سفارشي سازي و پيكربندي نوع محصول نوآورانه تفاوت هاي جزيي بين اين  دونوع در الگوهاي غير قابل پيش بيني تقاضا، دوره هاي عمر كوتاه محصول و استراتژي ساخت بر اساس سفارش قرار دارد. چند تن از محققان معتقدند  كه پيكربندي هاي خالص براي همه زنجيره هاي تامين و همه موقعيت ها مناسب نيست و در همين رابطه پيكربندي هاي تركيبي را ارائه كرده اند. آنها معتقدند كه زنجيره هاي تامين كارآ يا ناب براي محصولات كاركردي مناسب بوده ولي براي محصولات نوآورانه زنجيره تامين ناب – چابك بهتر است.

لي[5] (2000) با در نظر گرفتن عدم اطمينان در تقاضا و عدم اطمينان در عرضه، چهار نوع زنجيره تامين را از يكديگر متمايز مي كند در اين پيكربندي دو نوع زنجيره تامين كارآ و پاسخگو بر حسب ميزان عدم اطمينان كم و زياد در عرضه به چهار نوع زنجيره تامين كارآ، پاسخگو، چابك و محافظت كننده از ريسك تقسيم مي شود(دستجردی و همکاران ، 1388 ،ص 124).

2-2-4-1) پاسخگويي زنجيره تأمين

پاسخگويي زنجيره تأمين به عنوان اينكه اعضاي زنجيره تأمين چگونه با هماهنگي به تغييرات محيطي پاسخ مي دهند، تعريف مي شود. پاسخگويي زنجيره تأمين ماهيت پوياي قابليت هاي زنجيره تأمين را مدنظر دارد كه به شركت اين امكان را مي دهد تا شايستگيهاي خاص شركت را توسعه و تجديد نمايد و به تغييرات محيطي پاسخ بهتري را ارائه نمايد بازار پيچيده امروزي نيازمند پاسخ هميشگي، كارا و … از تمامي اعضاي زنجيره تأمين است  تا قادر به عمل و عكس العمل متناوب به اطلاعات جمع آوري شده نهايت شكل يادگيري است، بنابراين، زنجيره تأمين پاسخگو به عنوان استراتژي زنجيره تأمين درنظر گرفته شده است. چنانچه قابليت هاي زنجيره تأمين به خوبي عمل نمايند استراتژيهاي زنجيره تأمين موفق تر خواهند بود. (رحمان سرشت و افسر، 1387 ، ص42)

2-2-4-2)كارايي زنجيره تأمين

مقصود از كارايي زنجيره تأمين، هز ينه توليد و تحو يل محصول به مشتري است  در مبحث كارايي زنجيره تأمين، كاهش مستمر هز ينه هاي خريد مواد، توليد و … بر اي تمامي شركاي زنجيره تأمين مطرح است

. به عبا رت د يگر، هر يك از اعضا ي زنجيره تأمين به جاي تو ليد محصولي با قيمت تمام شده بالا و فروش به قيمت بالاتر به د يگر اعضاي زنجيره تأمين، سعي مي كند تا قيمت تمام شده خود را كاهش دهد . اين امر موجب مي شود تا بها ي تمام شده محصول ا ين نوع زنجيره تأمين كاهش يابد عملکرد شرکت ارتقاء یابد ، بنابراین مي توان به عنوان يكي از استراتژي هاي زنجيره تأمين درنظر گرفت . (رحمان سرشت و افسر، 1387 ، ص42)

رويكرد پيكربندي ديگري بوسيله كورستن و گابريل[6] (2002) ارائه شده است. آنها از ابعاد ساختار محصول و عدم اطمينان تقاضا براي شرح پيكر بنديهاي زنجيره تامين استفاده مي كنند رويكرد ديگري كه اكثر رويكر دهاي ديگر را تركيب مي كند بوسيله كلوس  (2003)[7] ارائه شده است. در حاليكه ساير رويكرد ها ارتباط آشكاري با تئوري پيكربندي ندارند، اين رويكرد از نظر تئوريك مبتني بر تئوري پيكربندي است. اكثر پيكربندي هاي ارائه شده به طور ضمني مبتني بر چهارچوب ساختار -رفتار- عملكرد كلاسيك در تئوري سازمان صنعتي بوده و يا مي توانند به استراتژي هاي رقابتي عمومي پورتر مرتبط شوند. به عبارت ديگر در همه پيكر بنديها رويكرد غالب رويكرد بيرون به درون بوده و به عوامل محيطي توجه بسياري صورت گرفته است. حال آنكه به منظور اثربخشي بيشتر پيكر بند يها لازم است كه با رويكرد درون به بيرون تكميل شده و شايستگي ها و توانمندي هاي داخلي زنجيره هاي تامين نيز مورد توجه قرار گيرند(دستجردی و همکاران ، 1388 ، ص124).

[1] SIMCHI LOY

[2] KEMINSKI

[3] FISHER

[4] TAAN

[5] LI

[6] KORESTEN & GABRIEL

[7] KELOUS

دانلود پایان نامه
92