مقالات و پایان نامه ها

تحليل پوششي داده ها:پایان نامه درباره عملکرد مالی

دانلود پایان نامه

تحليل پوششي داده ها (DEA)

تحليل پوششي داده ها در حقيقت يك روش برنامه ريزي رياضي براي اندازه گيري واحد هاي تصميم گيـرنده بر اساس مجمــوعه اي از مشــاهدات است كه بدين وسيله اقدام به تخمين تجربه مرز كارآيي[1] مي كند. اين روش ، يك تـابع مـرزي را به دست مـي دهـد كه در آن ، تمام داده ها تحت پـوشش قرار مي گيرند و به همين دليل آن را تحليل پوششي يا تحليل فراگير مي نامند . اين روش به دليل اين‌كه در آن هيچ پارامتري وجود ندارد  يك روش غير پارامتريك [2]محسوب مي شود. تحليل پوششي داده ها با استفاده از اطلاعات ساز مان ها اقدام به ساخت كارايي مي كند . مرز فوق بر اساس اطلاعات در قالب نهاده ها و ستانده ها و بر اساس نتايج برنامه ريزي خطي متوالي ساخته مي شود و در واقع درجه عدم كارايي هر واحد تصميم گيرنده به ميزان فاصله واحد مزبور تا كارايي است.اندازه گيري بهره وري را مي توان قالب كارايي تكنيكي و اثربخشي تعريف كرد. منظور از كارايي تكنيكي ، سير عمليات اجرايي سازمان در تبديل نهاده ها به ستانده ها است و اثربخشي[3] در واقع حوزه راهبردي نشان دهنده درجه تحقق اهداف سازمان بر مبناي ستانده ها است.در تحليل پوششي داده ها اندازه گيري بهره وري بيش تر متوجه جنبه كارايي تكنيكي است كارايي به صورت حاصل تقسيم تركيب وزني ستانده ها به تركيب وزني نهاده ها تعريف مي شود. وزن ها در تركيب فوق در واقع همان ارزش توليد شده يا هزينه مصرف شده اند. در عمل تعيين وزن ها به منظور محاسبه ارزش قابل قبول ، پيچيده و گاه غير ممكن است. بر همين اساس ، تحليل پوششي داده ها در قالب مفهوم كارايي تكنيكي مي تواند براي تعيين كارايي ، مشكل تعيين وزن ها را برطرف سازد. تحليل پوششي داده ها داراي قابليت‌ها و كاربردهاي فراواني است از جمله :

  • ارزيابي توأم مجموعه عوامل
  • ارزيابي واقع بينانه
  • خاصيت جبراني بودن
  • عدم نياز به اوزان از قبل تعيين شده
  • رتبه بندي واحد هاي تصميم گيرنده

در سطح كلان اين مدل ها قادر به اندازه گيري رشد اقتصادي كشورها نيز هستند

[1] .Efficiency Frontier

[2] .Non Parametric

[3] Efficiency

دانلود پایان نامه
92