مقالات و پایان نامه ها

تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان بانک‌ها -پایان نامه در مورد سودآوری عملکرد مالی

دانلود پایان نامه

تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان بانک‌ها

حسابداران با استفاده از روابط، نسبت‌ها، درصدها، مقایسه‌ها و تغییرات و گرایش ارقام ادوار مختلف مالی، مقایسه نسبت‌های بدست آمده یک فعالیت با استانداردهای صنعت (معدل فعالیت‌‎های مشابه)، نظر خود را نسبت به وضعیت، موفقیت و یا عدم موفقیت فعالیت مورد بحث به صورت گزارشی ارائه می‌دهند(رستمی، 1390، ص43).

تجزیه و تحلیل مالی فرآیندی است که طی آن مشخصات و وسژگیهای بازار مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با استفاده از صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می شود و در امر تصمیم‌گیری، استفاده کنندگان از صورتهای مالی را یاری می‌کند(رستمی، 1390، ص44).

2-7-1  انواع تجزیه و تحلیل صورت هاي مالی

تجزیه و تحلیل صورت هاي مالی به دو گروه تجزیه و تحلیل افقی و تجزیه و تحلیل عمودي تقسیم می‌شود.

الف) تجزیه و تحلیل افقی

این نوع تجزیه و تحلیل، اطلاعات صورت هاي مالی را براي چند دوره مالی بر مبناي اطلاعات سال پایه بیان می کند و موفقیت در هر دوره مالی با مقایسه اطلاعات سنوات قبل بررسی می شود و خود به دو دسته صورت هاي مالی مقایسه اي و بررسی روند تقسیم می شود .

  • صورتهاي مالی مقایسه اي: به تجزیه و تحلیل صورت هاي مالی در دو دوره متوالی اطلاق می شود، تحلی لکنندگان مالی تغییر مطلق ارقام صورت هاي مالی و همچنین درصد تغییر از یک سال به سال دیگر را محاسبه می کنند، بدین ترتیب اطلاعات جامع تري از صورت هاي مالی استخراج می شود.
  • بررسی روند: در این بررسی روند اقلام مهم مندرج در صورت هاي مالی با مبناي قراردادن سال پایه بررسی می‌شود به همین دلیل واحدهاي تجاري در اغلب موارد ارقام مقایسه اي براي دوره‌هاي متوالی 5 تا 10 ساله را ارایه می کنند تا مقایسه هاي بیشتري انجام پذیرد. این تجزیه و تحلیل اهمیت بیشتري از تحلیل صورت هاي مالی مقایسه اي در دو دوره متوالی دارد، زیرا دوره ها بیشتر روند ارقام را بهتر منعکس می کند، تغییر از یک دوره مالی به دوره مالی بعد ممکن است الزاماً بخشی از یک روند کلی محسوب نشود زیرا ممکن است این تغییر در شرایط غیر عادي اقتصادي با وقوع چند رویداد غیر مکرر ایجاد شده باشد، مثلاً افزایش قابل ملاحظه در سود هر سهم سال جاري ممکن است ناشی از فروش اوراق بهاداري باشد که چند سال قبل خریداري شده است، که در سال هاي آتی تکرار نگردد لذا مقایسه سود خالص در یک دوره 5 ساله ممکن است این حقیقت را که افزایش سود در سال جاري در روال عادي عملیات نبوده است آشکار نماید .

ب) تجزیه و تحلیل عمودي:

در تجزیه و تحلیل عمودي تمام اطلاعات مندرج در یک صورت مالی نسبت به ارقام همان صورت مالی بررسی می‌شود و به دو گروه صورت هاي مالی استاندارد و تجزیه و تحلیل نسب تهاي مالی تقسیم می شود. امروزه تاکید بسیاری بر صورتحساب‏ سود و زیان بانک‌ها وجود دارد، زیرا بانکداران و مقامات قانونی به عنوان اولین‏ محک برای ارزیابی سرمایه مورد نیاز بانک‌ها، بر سودآوری آن توجه می‏کنند(مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاري بورس اوراق بهادار تهران، ص 1 و 3) .

  • صورت هاي مالی استاندارد: در این نوع تجزیه و تحلیل تمام اطلاعات مندرج در یک صورت مالی خاص بعنوان درصدي از یک رقم شاخص از همان صورت مالی بیان می شود براي مثال در صورت سود و زیان تمام اقلام بر حسب درصدي از فروش بیان می شوند یا در ترازنامه بعنوان درصدي از جمع دارائیها بیان می شوند.
  • تجزیه و تحلیل نسبت هاي مالی: روابط دو یا چند رقم از یک صورت مالی را تجزیه و تحلیل نسبت هاي مالی گویند که امروزه بطور گسترده اي مورد استفاده قرار می گیرد. معمولاً نسبت هاي مالی براي ارزیابی چهار جنبه از عملیات محاسبه می شوند . این چهار جنبه عبارتند از(مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاري بورس اوراق بهادار تهران، ص 4) :
  • نقدینگی
  • فعالیت
  • اهرم مالی
  • سود آوري
دانلود پایان نامه
92