مقالات و پایان نامه ها

تئوري هاي نگهداري وجه نقد .پایان نامه ساز و کارهای کنترلی شرکت ها و نگهداشت وجه نقد

دانلود پایان نامه

1-1.           انواع تئوري هاي نگهداري وجه نقد :

1-1-1. تئوري مبادله اي :

فرض تئوري مبادله اي بر اين است كه شركت ها سطح بهينه نقدينگي خود را از طريق موازنه بين هزينه و منفعت نهايي نگهداري وجه نقد تعيين ميكنند دیتمار و مهارات(2007)[1] .

مزاياي بسياري براي نگهداري وجه نقد وجود دارد : اولا دارايي هاي نقدي با عملكرد به صورت ذخيره احتياطي جهت رويارويي با زيان هاي غير مترقبه و محدوديت در افزايش تامين مالي خارجي ،باعث كاهش احتمال مواجه شدن با بحران هاي مالي ميگردد .ثانيا :حتي در زمان وجود محدوديت هاي مالي نيز داشتن وجه نقد ،اجازه در پيش گرفتن سياست هاي سرمايه گذاري بهينه را ميدهد و در نهايت اينكه وجوه نقد  مي تواند بعنوان يك منبع داخلي تامين مالي ،نياز به تامين مالي خارجي پر هزينه و يا تحمل هزينه هاي نقد نمودن دارايي هاي موجود در زمان مواجه شدن با مشكلات مالي را كاهش دهد . هزينه نهايي نگهداري وجه نقد هزينه فرصت سرمايه است كه بدليل كاهش بازده بر اثر نگهداري دارايي هاي نقدي و عدم استفاده از ان در فعاليت هاي سودآور ايجاد ميگردد.

1-1-2. هزينه معاملات:

شركتي كه با هدف حداكثر سازي ارزش فعاليت مي نمايد در زمان وجود هزينه معاملاتي ، هزينه نهايي و منفعت نهايي نگهداري وجه نقد را جهت تعيين يك ميزان وجه نقد به ……. ارزيابي مي كند.

از يك سو عدم وجود صرفه اقتصادي در افزايش تامين مالي خارجي شركت ها را ملزم به نگهداري وجه نقد به عنوان سپر و يا بازدارنده اي در برابر تامين مالي پر هزينه از خارج شركت ميكند .اولر (2009)[2]

از سوي ديگر هزينه نگهداري دارايي هاي نقدي ،كسب بازده كمتر بدليل عدم بكار گيري نقدينگي مي باشد . در حضور هزينه هاي نمايندگي يكي از منافع نگهداري دارايي هاي نقدي اين است كه اسانتر مي توان ان را به وجه نقد تبديل نمود.

1-1-3. هزينه هاي نمايندگي:

هزينه هاي نمايندگي نقش بسيار مهمي را در ميزان وجه نقد نگهداري شده در شركت ها ايفا مي كنند .نتايج تحقيقات…………………………………….نشان داد كه حاكميت شركتي اثر زيادي بر ارزش دارايي هاي نقدي دارد .

شركت هايي كه از لحاظ حاكميت شركتي در ضعف هستند اغلب ذخاير نقدينگي كمتري نگهداري مي كنند .

………..به بررسي رابطه بين حاكميت شركتي و ميزان نگهداري وجه نقد در بازار هاي امريكا پرداخته اند ،يافته هاي تحقيق آن ها نشان داد كه وجه نقد مازاد و حاكميت شركتي ضعيف گاه منجر به خرج نمودن سريع نقدينگي در خريد شركت هاي ديگر و هزينه هاي سرمايه اي ميگردد. شواهد تجربي نشان مي دهد كه شركتهايي كه حاكميت شركتي ضعيف دارند ،نيز اغلب ذخاير نقدي كمتري را نگهداري مي كنند و ارزش دارايي هاي نقدي در بازارهاي ايالات متحده به صورت مقايسه اي مي باشد .

 

1-1-4. تئوري جريان نقد ازاد:

اين تئوري كه جنسي 1986 ارائه گرديد بيان ميدارد كه مديران شركتها تلاش مي نمايند كه نقدينگي هاي موجود را تا حد امكان افزايش دهند به اين دليل كه با اين كار دارايي هاي تحت كنترل خود را افزايش مي دهند و از اين راه قدرت نفوذ خود بر تصميمات سرمايه گذاري شركت را بيشتر خواهند كرد .

وجه نقد فشار جهت عملكرد صحيح را كاهش مي دهد و به مديران اين اجازه را مي دهد تا در پرو‍ژه هايي كه تناسب بيشتري با منافع خودشان دارد سرمايه گذاري نمايند .طبيعي است اين سرمايه گذاري ها لزوما در راستاي منافع شركت نيست.

همچنين اينگونه به نظر ميرسد كه شركت هاي بزرگ در مقايسه با شركتهاي كوچك اطلاعات نامتقارن كمتري دارند. بنابر اين، شركتهاي كوچك ،با محدوديت هاي استقراض بيشتر و هزينه هاي تامين مالي بيشتري به نسبت شركتهاي بزرگ مواجه هستند .تا ان حد كه اندازه شركت نماينده اي معكوس براي ميزان عدم تقارن اطلاعاتي و نيز براي هزينه تامين مالي خارجي است .به همان ميزان بايد بين اندازه و دارايي هاي نقدي يك را منفي را انتظار داشته باشيم .در نهايت ،اندازه شركت ها نيز مي تواند بر هزينه هاي مورد انتظار تنگدستي مالي نيز موثر باشد ،مثلا :استدلال شده است كه در شركتهاي بزرگتر احتمال بيشتري وجود دارد كه تنوع بخشي بيشتر باشد و بنابراين تصفيه نمودن شركت در تنگدستي هاي مالي داراي احتمال كمتري است.

در شركت هاي كوچكتر احتمال اينكه هنگام تنگدستي مالي ،با توقف فعاليت مواجه شوند بيشتر است در چنين شرايطي ،از شركت هاي كوچك انتظار مي رود كه نسبتا وجه نقد بيشتري را به منظور جلوگيري از تنگدستي هاي مالي نگهداري نمايند .

نماينده اي كه براي اندازه شركت در نظر گرفته شده است لگاريتم طبيعي كل دارايي ها ميباشد همچنين اينگونه به نظر ميرسد كه شركت هاي جوان در مقايسه با ديگر شركت ها رفتار متفاوتي داشته باشند ،از يك رو امكان دارد كه اينگونه شركت ها بدليل فعاليت به صورت گروهي وجه نقد كمتري را در نظر داشته باشند و از روي ديگر جوان بودن اين شركت ها موجب دشواري هايي در تامين مالي خارجي ميگردد ،بنابراين ميزان وجه نقد مورد نياز اين شركت ها كه هم داراي  فعاليت گروهي بوده و هم با محدوديت استقراض بيشتر و هزينه هاي تامين مالي خارجي بيشتري به نسبت ديگر شركت ها مواجه هستند مبهم مي باشد.

 

[1]dittmar,A,mahart,smit,j,2007

[2]oler,D,picconi.M,2009

دانلود پایان نامه
92