مقالات و پایان نامه ها

تأمين منابع مالي ؛پایان نامه در مورد منابع مالی

دانلود پایان نامه

روش های تأمين منابع مالي آموزش و پرورش

يكي از سازوكارهاي اصلي تأمين منابع مالي براي آموزش و پرورش از محل منابع غير دولتي، انتقال منابع يا كسب درآمد از طريق خانواده هاي دانش آموزان به مؤسسات آموزشي است كه تصور مي شود به دليل علاقه اي كه والدين نسبت به موفقيت فرزندان خود دارند مايل به پرداخت حداقل بخشي از هزينه‌هاي تحصيل ايشان نيز باشند. در مجموع پيش بيني مي شود كه مشاركت مالي والدين در هزينه هاي آموزشي فرزندان شان مسئوليت پاسخ گويي در قبال آن را افزايش خواهد داد و صرفه جويي ناشي از آن به افزايش كل منابع مالي موجود خواهد انجاميد. ضمن آن كه وقتي سهم بسيار كمي از بار هزينه مستقيماً بر عهده والدين دانش آموزان باشد كنترل و حساسيت ايشان در مورد استفاده صحيح تر از امكانات كارآيي را در بخش آموزش و پرورش ارتقا خواهد داد.به رسميت شناختن آزادي انتخاب آموزش توسط والدين دانش آموزان، تنوع بخشي بيشتر به برنامه هاي درسي و آموزشي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط به مديريت مدارس به منظور تحقق مشاركت واقعي و نهادينه مردم در فرآيند تصميم سازي، تصميم گيري و مديريت مدارس از جمله اقداماتي است كه مي تواند زمينه لازم براي مشاركت بيشتر مردم در آموزش و پرورش را فراهم سازد.برخي از راه هاي بهبود كارآيي و بهره وري بهينه از منابع موجود نيازمند تصميم گيري در درون نظام آموزش و پرورش است كه عمدتاً اتخاذ سياست هايي از قبيل تمركززدايي، حركت به سمت استخدام نيروهاي بومي، رقابت در بين مدارس به منظور ارتقاء كارايي آنها از طريق قرار گرفتن در معرض فشارهاي رقابتي، تقويت پاسخگويي مدارس در قبال عملكردشان، تجديدنظر در مواد درسي، برنامه هاي آموزشي و نظام هاي مديريت مدارسي كه تقاضاي كافي براي آنها وجود ندارد، برنامه ريزي به منظور كاهش ترك تحصيل و نرخ تكرار پايه، حذف معلمان مازاد، كاهش هزينه سرانه از طريق به كارگيري فن‌آوري اطلاعات و تكنولوژي آموزشي را دربرمي گيرد.

 

2-2-6 نقش دولت در تأمين منابع مالي آموزش و پرورش

نقش دولت در تأمين منابع مالي آموزش و پرورش به دلايل ذيل اهميت دارد.

  • اول آنكه آموزش عمومي به ويژه در سطح ابتدايي داراي منافع اجتماعي قابل توجهي مي باشد و به عنوان كالاي عمومي مسئوليت تأمين و تدارك آن برعهده دولت است.
  • دوم آن كه سرمايه گذاري در سرمايه انساني به عنوان يك استراتژي اصولي براي توسعه كشور و مبارزه با فقر و محروميت محسوب مي شود و بنابراين لازم است مورد توجه بيشتر دولت قرار گيرد.

اهداف فوق توجيه اقتصادي عمومي ترين تجربه مالي اكثر كشورها يعني اتكا بر درآمدهاي عمومي براي تأمين مالي آموزش و پرورش است. بنابراين ضمن تأكيد بر سرمايه گذاري بيشتر دولت در آموزش و پرورش از طريق تجديدنظر در تخصيص منابع دولتي در ميان بخش هاي مختلف به ويژه سطوح مختلف آموزشي، اتخاذ سياست هايي از قبيل افزايش پوشش دوره متوسطه، اجباري شدن آموزش تا پايان دوره راهنمايي و محدود شدن وظايف دولت به اعمال نظارت قوي، برنامه ريزي و سياست گذاري و تأمين منابع مالي در آموزش و پرورش توصيه مي شود. بديهي است تأمين منابع مالي كافي از سوي دولت شرط لازم براي ايجاد نظام آموزش و پرورش عمومي فراگير، رايگان براي عموم، متكي بر هدف اصلي پرورش انسان‎هاي نو، اجتماعي كردن ايشان، نيروي انساني ويژه و فضاي آموزشي مناسب است (صدری، 1383).

 

دانلود پایان نامه
92