– لغزنده بودن پلهای فلزی

محل عبور عابر پیاده

– عرض کم محل عبور عابر پیاده
– شیب زیاد
– لغزنده بودن محل عبور
– پیوستگی به پیادهرو با جداول
– وجود نرده یا زنجیر بین پیادهرو و خیابان در محل خطکشی عابرپیاده
– عدم وجود چراغ راهنما در محل خطکشی عابرین پیاده

پارکینگ

– عدم پیش بینی پارکینگ ویژه معلولین
– قابل استفاده نبودن پارکینگ های موجود
– نامناسب بودن درب های ورودی و خروجی پارکینگ های موجود
– کم عرض بودن محل توقف خودرو معلولین
– شیب زیاد محل توقف خودرو

حمل و نقل  عمومی

– عدم دسترسی به ایستگاههای حمل و نقل عمومی
– وجود اختلاف سطح بین پیاده رو و وسایل نقلیه
– متناسب نبودن درب وسایل نقلیه برای ورود معلولین با صندلی چرخدار
– کم عرض بودن فاصله بین صندلیهای وسایل نقلیه عمومی برای حرکت و چرخش صندلی چرخدار
– عدم پیش بینی محل برای قرارگیری معلولین روی صندلی چرخدار در وسایل حمل و نقل عمومی

ارزیابی ترافیک شهری با استفاده از مدل تصمیمگیری Topsis
مدل Topsis توسط هوانگ و یون در سال ۱۹۸۱، پیشنهاد شد. این مدل، یکی از بهترین مدلهای تصمیمگیری چند شاخصه میباشد و از آن، استفادههای متعددی در رشتههای مختلف از جمله برنامهریزی شهری میگردد. در این روش m گزینه به وسیله n شاخص، مورد ارزیابی قرار میگیرد. اساس این تکنیک، بر این مفهوم استوار میباشد که، گزینه انتخابی، باید کمترین فاصله را با راه حل ایدهآل مثبت (بهترین حالت ممکن) و بیشترین فاصله را با راه حل ایدهآل منفی (بدترین حالت ممکن) داشته باشد. در این مدل فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص، به طور یکنواخت افزایشی یا کاهشی است. حل مسئله با این روش، مستلزم طی شش گام میباشد که در قسمت بعد به این مراحل اشاره خواهد شد (مؤمنی، ۱۳۸۷، ۲۴).
تبدیل شاخصهای کیفی به کمی
میتوان با استفاده از روشهای مختلفی، شاخصهای کیفی را به شاخصهای کمی تبدیل نمود؛ ولی بهترین روش ، روشهایی هستند که از مقیاسهای فاصلهای و رتبهای یا مقیاس دو قطبی استفاده مینمایند. روش عمومی در اندازهگیری یک شاخص کیفی با مقیاس فاصلهای، استفاده از مقیاس دو قطبی فاصلهای است که به قرار زیر میباشد:

این اندازهگیری، بر اساس یک مقیاس یازده نقطهای میباشد که صفر، کمترین ارزش و ۱۰، بیشترین ارزش را به خود اختصاص میدهد. باید توجه نمود که، ارزشهایی مانند ۸، ۶، ۴، ۲ ارزشهای واسطه بین دو ارزش دیگر  میباشند و ارزشهای صفر و ده، کمتر مورد استفاده قرار میگیرند. در این ارتباط ۸ متغیر برای معلولین و جانبازان در ارتباط با ترافیک شهری در سه محدوده مورد مطالعه مطرح گردیده که پاسخدهندگان بر اساس مناسببودن و میزان رضایتمندی خود به این متغیرها امتیاز دادهاند؛ که ما امتیازهای کیفی آنها را به کمی تبدیل نمودیم که این مهم در جدول شماره ۴-۱۸، آورده شده است.
 
جدول شماره ۷: ماتریس کمی شده و بیمقیاس تصمیمگیری

                                                     محدوده مورد مطالعه

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir