وضعیت پارکینگ پارک جنگلی آبیدر

۲۳٫۰۸

۲۵٫۶۴

۴۶٫۱۵

وضعیت پارکینگ پارک ملت

ارزیابی سیستم حمل و نقل عمومی شهری                                                                               
برای افرادی با مشکلات و محدودیتهای حرکتی که نیاز به کمک گرفتن از وسایل کمکی دارند سیستم حمل و نقل عمومی اهمیتی دوچندان دارد. در حال حاضر اتوبوسهای شهری سنندج میبایستی نقش بیشتری در حمل و نقل افراد و بهخصوص معلولین و جانبازان ایفا کنند. با ارزیابیهایی که در ارتباط با این مهم در شهر سنندج صورت گرفت، مشکل اساسی در درجه اول به عدم وجود و یا کمبود وسایل نقلیه عمومی قابل استفاده برای معلولان و بهویژه معلولین با صندلی چرخدار مربوط میشود. مشکل عمده در وسایل حمل و نقل عمومی در فضاهای شهری سنندج در نظر نگرفتن مشکلات معلولین در طراحی این وسایل نقلیه میباشد. بهطور مثال، باریکی در ورودی، راهروهای بین صندلیها و عدم وجود فضایی مناسب برای قرار گرفتن صندلی چرخدار در داخل وسایل نقلیه را میتوان ذکر نمود. سایر وسایل نقلیه از جمله تاکسی نیز دارای مشکلات مشابهای مانند اتوبوس میباشند که با کمال تأسف در طراحی آنها به تنها چیزی که توجه نشده افراد معلول و جانباز با محدودیتهای حرکتی می باشند. با نتایجی که از پرسشنامه طراحی شده بهدست آمد مشخص گردید که، مشکلات موجود سیستم حمل و نقل در هر سه محدوده مورد مطالعه در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد و اکثر معلولین و جانبازان از این وضعیت ابراز نارضایتی داشتند. جدول ۵، میزان رضایت معلولین از سیستم حمل و نقل عمومی را نمایان میسازد. متأسفانه در شهر سنندج هیچگونه پیشبینی قابلتوجهی در جهت مناسب ساختن سیستم حمل و نقل شهری برای معلولین و جانبازان انجام نگرفته است. برای مثال، هیچ یک از معلولین با صندلی چرخدار هرگز نتوانستهاند از اتوبوس استفاده نمایند. با مناسبسازی سیستم حمل و نقل عمومی برای معلولین، توان آنها را در اشتراک امور اجتماعی بیشتر و از انزوایی که بدان گرفتار شدهاند به تدریج خارج میکند.
جدول شماره ۵: میزان نامناسب بودن سیستم حمل و نقل شهری برحسب درصد

این را هم حتما بخوانید :
نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در استان اصفهان مطالعه موردی ...

محدوده خیلیکم کم متوسط زیاد خیلیزیاد
مرکز شهر ۵٫۶۴ ۱۳٫۹۶ ۱۱٫۶ ۲۹٫۵ ۳۹٫۳
پارک جنگلی آبیدر ۶٫۴ ۹٫۶
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.