۴۰٫۵۱

۱۷٫۹۵

۴۱٫۵۴

وضعیت پیاده روهای پارک جنگلی آبیدر

۲۷٫۱۸

۲۶٫۶۷

۲۵٫۶۴

۲۰٫۵۱

وضعیت پیاده روهای پارک ملت

۱۵٫۳۸

۳۳٫۳۳

۳۳٫۳۳

۱۷٫۹۵

ارزیابی پارکینگهای موجود در فضاهای شهری
بایستی برای معلولین و جانبازان برای داشتن استقلال در رانندگی و ورود به فضاهای شهری، پارکینگهای مناسب با وضعیتشان احداث گردد. بهمنظور استفاده حداکثری معلولین و جانبازان از این استقلال، باید فضای پارکینگ خاص برای افراد دارای معلولیت، در نزدیکترین نقطه به در ورودی ساختمان یا سایر تأسیسات عمومی، تعبیه گردد. ایجاد پارکینگهایی در مجاورت درب ورودی اصلی یا ورودیهای بدون پله (همسطح با خیابان) بسیار مطلوب خواهد بود. همچنین، برای اشخاصی که از صندلی چرخدار یا سایر وسایل کمکی حرکتی استفاده میکنند باید فضای آزاد و بدون مانعی در یک سمت فضای پارکینگ در نظر گرفته شود. متأسفانه در ارزیابی که از فضاهای شهری موجود صورت پذیرفت هیچکدام از پارکینگهای موجود مناسب حال معلولان نبودند و تمامی پارکینگهای موجود در سطح شهر سنندج بدون توجه به نیازهای معلولان ایجاد شدهاند. در فضاهای نمونه در مرکز شهر که دو پارکینگ عمومی وجود دارد و آنان نیز مناسب حال معلولین نمیباشند، در محدوده پارک جنگلی آبیدر یک واحد پارکینگ موجود می باشد که با توجه به فضای کوچک اختصاص داده شده به آن جوابگوی نیاز استفاده کنندگان نمی باشد و هیچگونه امکاناتی جهت دسترسی راحت معلولین در آن تعبیه نشده است و در محدوده پارک ملت پارکینگ عمومی وجود ندارد و حجم بالای ترافیک آن محدوده را به وسیله پارک دوبل پوشش می دهند که خود سبب ایجاد مزاحمت بیشتری برای دسترسی بین سواره رو و پیاده رو را برای افراد معلول و حتی عادی ایجاد می نماید.
عمدهترین مشکلات معلولین در ارتباط با پارکینگهای موجود طی مصاحبههایی که با آنان صورت پذیرفت در ابتدا به عدم پیشبینی پارکینگ ویژه معلولین در فضاهای شهری اشاره داشتند و در مراحل بعدی به قابلاستفاده نبودن پارکینگهای موجود، نامناسب بودن دربهای ورودی و خروجی پارکینگها، کمعرض بودن محل توقف خودرو معلولین و شیب زیاد محل توقف خودرو دیگر موارد مورد نظر آنان بوده است. اکثر معلولان و جانبازان یعنی ۵۶٫۴۱ درصد آنان وضعیت پارکینگ های موجود در محدوده مرکز شهر و ۴۶٫۱۵ درصد پارکینگ موجود محدوده پارک جنگلی آبیدر، ۵۹٫۴ را بسیار نامناسب ارزیابی نمودهاند. همچنین در محدوده پارک ملت پارکینگ وجود ندارد و از این بابت هم برای مسافران درون شهری و هم برای مسافران و گردشگرانی که به این قسمت وارد می شوند واقعا با مشکل جدی جای پارک مواجه می باشند. زیرا این محدوده محور ورودی مسافرانی که از سمت جنوب شهر وارد می شوند و محل اسکان موقت مسافران نیز می باشد.
جدول شماره۴:درصد فراوانی وضعیت نامناسب پارکینگ در هریک از فضاهای نمونه

این را هم حتما بخوانید :
پژوهش - بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت پذیری دست به دنبال ...

بازهها برای مقایسه متغیرها مناسب تاحدودی مناسب نامناسب بسیار نامناسب
وضعیت پارکینگ مرکز شهر ۱۷٫۹۵ ۳۰٫۷۷ ۵۶٫۴۱
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.