بحث:
وضع موجود ترافیک شهری از دیدگاه معلولان و جانبازان در مرکز شهر سنندج
براساس محاصبه صورت گرفته در حوزه ترافیک با تأکید بر وضعیت پیاده در خیابانها، معلولان و جانبازان اظهاراتی بدین صورت عنوان کردهاند: نامناسب بودن وسایل حمل و نقل عمومی و عدم دسترسی به آنها به عنوان اولین و مهمترین مشکل شهر در بحث ترافیک بر شمرده شده، که بیشتر معلولان و جانبازان به دلیل نامناسب بودن سیستم حمل و نقل عمومی از آژانس به میزان ۳۷٫۴ درصد و تاکسی ۳۰٫۳ درصد استفاده نمودهاند و در این ارتباط تنها ۴٫۱درصد از معلولان  و جانبازان از اتوبوس و مینیبوس و بطورکلی از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده کردهاند که این خود دلیلی بر نامناسب بودن سیستم حمل و نقل عمومی میباشد.
 
نمودار شماره۱: میزان استفاده معلولین و جانبازان از وسایل حمل و نقل عمومی در شهر
همانطور که در جدول شماره ۱، ملاحظه مینماییم پس از احتمال برخورد با عابران یا ازدحام و شلوغی پیادهرو و وضعیت نابهنجار دستفروش ها، مغازه دارها، مبلمان شهری در فضاهای شهری و پیاده روها مناسبنبودن پیادهروها، وجود چاله و ناهموار بودن سطح آن و مناسب نبودن پلهها، جداول، پلها و . . در مرکز شهر، به ترتیب به عنوان مشکلات بعدی عنوان گردیده شده است.
میزان ازدحام و شلوغی که توسط مشاغل مزاحم در پیادهروها و بویژه پیادهرو فردوسی در مرکز شهر بوجود میآید دلیلی بر استفاده کمتر معلولین از این فضاها بوده است، علاوه بر این مشکل، مکانیابی نامناسب مبلمان شهری و پیشآمدگی برخی از مغازهها در پیادهرو خود بر این مشکل میافزاید.
نتایج بهدست آمده از مشکلات بخش ترافیک پارک ملت نشان میدهد که وضعیت نابهنجار دستفروشها، مغازه دارها و مبلمان شهری در فضاهای شهری و پیاده روها و نامناسب بودن و عدم وجود پارکینگ ویژه معلولین در محدوده مورد مطالعه به عنوان اولین مشکلات در بحث ترافیک مطرح شده است.
که اکثر معلولان و جانبازان معتقد بودند که، پیادهروها و معابر این محدوده دارای مشکلاتی از قبیل عرض کم پیادهرو، لغزندگی پیادهرو، پستی و بلندی موجود در پیادهرو، دستفروشی در پیادهرو و ازدحام جمعیت در پیادهرو میباشد، پاسخدهندگان اظهار میکردند پیادهرو در معابر منتهی به محدوده مورد نظر اصلاً دارای ایمنی نبوده و احتمال زمین خوردن و عدم تعادل در این فضاها دوچندان میشود. بطور کلی، پیادهروهای اکثر مناطق مورد مطالعه دارای کفپوش مناسب نمیباشند، ضعیف نگهداری میگردند و یا توسط فروشندگان اشغال میشوند و تحرک عابران پیاده به ویژه معلولین را محدود مینمایند.
در سومین مرحله معلولان از نامناسب بودن پلهها، جداول و پلها در این معابر ناراضی بوده و ذکر کردهاند که برای انتقال از قسمت پیادهرو به سوارهرو و یا بالعکس در این محدوده دچار مسائل و مشکلات متعددی میگردند. مناسب نبودن وسایل حمل و نقل عمومی و عدم دسترسی به آنها و  ازدحام و شلوغ بودن پیادهرو از دیگر موارد مطرح شده معلولین و جانبازان در ارتباط با ترافیک شهری محدوده پارک ملت بوده است.
نبودن پله ها، جداول، پل ها و مناسب نبودن وسایل حمل و نقل عمومی وعدم دسترسی به آنها را عمدهترین مشکل معلولان و جانبازان در ارتباط با ترافیک شهری در محدوده پارک جنگلی آبیدر بوده است. ناهموار بودن و اختلاف سطح موجود در معابر از مشکلات اصلی ارائه شده توسط معلولین در این ارتباط میباشد. در معابر این محدوده موانع موجود در سطح پیادهروها برای معلولان و بویژه آنانی که از صندلی چرخدار استفاده مینمایند، مسائل و مشکلات متعددی را بوجود آورده است. برخی  ویژگیهای جغرافیایی در مناطق مورد مطالعه مانند سطوح شیبدار با شیب نسبتاً تند (دامنه های شیبدار) تحرک افراد معلول را بویژه آنانی که از وسایل کمکی جهت حرکت استفاده مینمایند را محدود و کند میکند.
یکی از مهمترین مباحث و مشکلات در ارتباط با سیستم حمل و نقل نامناسب در محدوده مورد مطالعه و سایر مناطق که معلولین به آن اشاره داشتهاند این مهم بوده که رانندگان وسایل نقلیه عمومی به افراد معلول و جانباز زمان کافی برای سوار و پیاده شدن از وسایل نقلیه را نمیدهند و این مورد عدم ایمنی، راحتی، و بطور کلی حمل و نقل را به خصوص برای ناتوانان و معلولین مختل مینماید.
بطور مقایسهای میتوان اینگونه بیان نمود که، وضعیت ترافیک شهری موجود در محدوده پارک جنگلی آبیدر نسبت به دو منطقه مورد مطالعه در وضعیت مناسبتری قرار دارد.
جدول شماره ۱: ارزیابی ترافیک در سطوح سه گانه نمونه برحسب درصد

بازهها برای مقایسه متغیرها مرکز شهر پارک جنگلی آبیدر پارک ملت
مناسبنبودن وسایل حمل و نقل عمومی و عدم دسترسی به آنها ۷۹٫۵ ۷۱٫۸ ۵۶٫۴
مناسبنبودن پلهها، جداول، پلها و . . . ۸۷٫۲ ۷۹٫۵ ۷۰٫۲
مناسبنبودن پیادهروها، وجود چاله و ناهموار بودن سطح آن ۹۷٫۴ ۶۹٫۲ ۶۶٫۷
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.