سرمد،زهره، بازرگان هرندی،عباس، حجازیالهه،روش های تحقیق درعلوم رفتاری ، تهران، انتشارات آگاه.
سکاران،اوما.(۱۳۸۲).روش های تحقیق درمدیریت، ترجمه:محمدصائبی ومحمودشیرازی،نشرموسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی.
سلیمیان وجمشیدی.(۱۳۸۴).روش تحقیق وکاربردآن درمدیریت، تهران،شهرآب،آینده سازان، چاپ اول.
حیدریه،سیدعبدالله،سیدحسینی،سیدمحمد،شهابی،علی.(۱۳۹۲).شبیه سازی مدل پذیرش فناوری دربانکداری ایران بارویکردپویاشناسی سیستم، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، شماره ۱.
صمدی ، منصور – شمس ، راحیل و پروین ، علی . (۱۳۸۶) . آزمون مدل پذیرش فناوری در گروه دانشجویان منتخب دانشگاه تهران ، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین ، شماره ۸ ، بهار ۱۳۸۶ ، ص ص ۱۳۷ – ۱۵۸
محقر، علی و شیر محمدی ، مهدی.(۱۳۸۳).توسعه مدل پذیرش فناوری (TAM) در وزارت کشور، دانش مدیریت، شماره ۶۷، ص ص ۱۱۳– ۱۳۱.
مومنی، منصور.(۱۳۹۰).خوشه بندی داده ها(تحلیل خوشه ای)،تهران، چاپ اول.
م‍ن‍ص‍ورف‍ر،ک‍ری‍م‌.(۱۳۷۴).روش‌ه‍ای‌آم‍اری‌، دانشگاه تهران
کارخانه،ساجده و محمدی، شهریار .(۱۳۹۱) . ارائه یک مدل پیشنهادی برای پذیرش بانکداری همراه ازدیدگاه مشتریان ومقایسه آن بامدل های مطرح جهانی، مجله مدیریت بازاریابی ، شماره ۱۶
یعقوبی،نورمحمد و اورعی یزدانی،بدرالدین وشاکری، رویا.(۱۳۹۰).شناسایی وتحلیل عوامل تاثیرگذاربرپذیرش خدمات بانکداری اینترنتی،چشم اندازمدیریت بازرگانی،شماره ۵
مومنی، منصور.(۱۳۹۲). مدل سازی معادلات ساختاری باتاکیدبرسازه های بازتابنده وسازنده، انتشارات گنج شایگان
قربانی زاده،وجه الله،نانگیر،حسن،رودساز،حبیب.(۱۳۹۱). فراتحلیل عوامل موثربرپذیرش فناوری اطلاعات درایران

منابع وماخذلاتین

Agarwal,R.,andPrasad,J.( 1998) “A Conceptual and Operational Definition of Personal Innovativeness in the Domain of Information Technology,”Information Systems Research (9:2, pp.204-215.
Agarwal,R. and Sambamurthy,V.(2002) “Principles and Models for Organizing the IT Function,” MIS Quarterly Executive, Vol.1, No.1, pp.1-16.
Al-Gahtani,S.S (2001).The applicability of TAM outside North America: an empirical test in the United Kingdom. Information Resources Management Journal, 14(3), 37-46.
Al-Ghahtani,S.S.,Hubona, G.S., & Wang,J. (2007). Information Technology (IT) in Saudi Arabia: Culture and the Acceptance and Use of IT, Information & Management, 44, 681-691.
Barnett,R.C., and Marshall, N. L.(1991) “The Relationship between Women’s Work and Family Roles and Their Subjective Well-Being and Psychological Distress,”in Women, Work and Health:Stress and Opportunities, M.Frankenhaeuser,V. Lundberg, and M. A. Chesney (eds.),Plenum, New York, pp. 111-136.
Bem, S. L.(1981) “The BSRI and Gender Schema Theory: A Reply to Spence andHelmreich,”Psychological Review (88:4), pp. 369-371.
Bem, D. J., and Allen, A.(1974) “On Predicting Some of the People Some of the Time: The Search for Cross-Situational Consistencies in Behavior,”Psychological Review (81:6), pp. 506-520.
Bozionelos, N.(1996) “Psychology of Computer Use:Prevalence of Computer Anxiety in British Managers and Professionals,” PsychologicalReports (78:3), pp. 995-1002.
Bullen ,G and Sacks , L(2003) . Towards new Modes of Decision Making – Complexity and Human Factors . 1) BT, 2) University College London . Available http://proquest.umi.com/login. Towards new Modes of Decision Making—Complexity and Human factors . Date Issued: 29 August 2003.
 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.