انتظار عملکرد بر روی تمایل رفتاری به استفاده ازسیستم یافناوری اطلاعات تاثیر مثبت دارد (H1).
انتظار تلاش بر روی تمایل رفتاری (به استفاده ازسیستم یافناوری اطلاعات) تاثیر مثبت دارد (H2).
تاثیراجتماعی بر روی تمایل رفتاری ( به استفاده ازسیستم یافناوری اطلاعات) تاثیر مثبت دارد (H3).
شرایط تسهیل کننده بر روی رفتاربکارگیری (سیستم و یا فناوری اطلاعات) تاثیر مثبت دارد (H4).
خودکارآئی بر روی رفتار بکارگیری (سیستم و یا فناوری اطلاعات) اثر دارد ( H5).
اضطراب برروی رفتار بکارگیری (سیستم و یا فناوری اطلاعات) اثر دارد (H6).
نگرش نسبت به استفاده از تکنولوژی برروی رفتاربکارگیری (سیستم و یا فناوری اطلاعات) تاثیرمثبت دارد (H7).
تمایل رفتاری دارای تاثیری مثبت و معنادار بر رفتار بکارگیری (سیستم و یا فناوری اطلاعات) است (H8).

۸-۲- جمع بندی

هدف ازبررسی و بازنگری ادبیات تحقیق و مبانی نظری استفاده از تجربیات پیشین، شناخت جنبه های مختلف موضوع تحقیق، جلوگیری از تکرار اشتباهات، تایید یا رد تایید تحقیقات قبلی، انتخاب کوتاه ترین مسیر تحقیق و استفاده از منابع مختلف در جهت تدوین فرضیه ها می باشد. براین اساس، در این بخش با بررسی مفاهیم، تعاریف و بازنگری ادبیات تحقیق و آشنایی با مطالعات، تحقیقات و نوشته های دیگران، ابعاد مربوط به هر یک از متغیرهای تحقیق شناسایی شد و در نهایت مدل مفهومی تحقیق بر مبنای مدل ونکاتش و همکاران ۲۰۰۳ تدوین گردید. در مدل مذکور علاوه برمتغیرهای اصلی “انتظارعملکرد”، “انتظارتلاش”، “تاثیراجتماعی” و “شرایط تسهیل” متغیرهای “خودکارائی”، “اضطراب” و “نگرش نسبت به استفاده ازتکنولوژی” نیز به مدل اضافه شد و متغیرهای تعدیل کننده نیز از مدل حذف گردید.

فصل سوم :
روش پژوهش

۱-۳- مقدمه:

تحقیق را میتوان روشی منظم دانست که در نتیجهی آن پاسخهایی برای سؤالهای مطرح ‌شده پیرامون موضوع تحقیق به دست میآید. همچنین روش تحقیق مجموعهای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر (قابل‌اطمینان) و نظام‌ یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. آنچه که نتایج برآمده از یک تحقیق را ارزشمند و قابل استناد میکند، روش تحقیق ساختارمند، هدفمند و علمی است. چنانچه روش‌شناسی صحیح صورت نپذیرد، نتایج تحقیق، پژوهشگر و استفادهکنندگان را به بیراهه خواهد برد. بنابراین اتخاذ یک روش عقلایی برای دستیابی به نتایج مطلوب ضروری است (خاکی، ۱۳۷۸).
در این فصل ابتدا روشهای تحقیق را مورد بررسی قرار داده و روش استفاده ‌شده در این تحقیق را بیان می‌کنیم. پس از آن مدل مفهومی تحقیق را به اختصار توضیح خواهیم داد. سپس مراحل تحقیق و فرضیات آماری را مطرح می‌کنیم. بعد از آن جامعه آماری و روش نمونهگیری تحقیق را توضیح می‌دهیم. ابزار جمع‌آوری اطلاعات که در این تحقیق پرسشنامه است را توضیح خواهیم داد. در پایان روشهای موردنظر و همچنین نرم‌افزارهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۲-۳- روش تحقیق:

هر تحقیقی تلاشی نظامند به منظور دست یافتن به پاسخ یک پرسش یا راهحلی برای یک مسئله است. با توجه به اینکه پرسشها و مسئلهها ماهیت گوناگونی دارند، بنابراین میتوان تحقیقات را بر پایهی چگونگی این پرسشها و مسئلهها طبقه ‌بندی کرد(خاکی، ۱۳۷۸).
به طورکلی روش های تحقیق را می توان با توجه به دو ملاک زیر تقسیم بندی کرد:
هدف تحقیق
نحوه گردآوری داده ها
با توجه به مطالب گفته شده پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی می باشد. زیرا نتایج آن می توان به طور عملی استفاده کرد. همچنین ازنظرروش گردآوری داده ها، توصیفی می باشند. در این تحقیق به منظور جمع آوری داده ها، ازروش پیمایشی به کارگرفته شده است. درروش کتابخانه ای، مفاهیم و تعاریف متغیرهای تحقیق، ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق مورد بررسی و بازنگری قرارگرفته و در نهایت به منظورجمع آوری داده ها، پیمایشی بر روی نمونه تحقیق انجام گرفته است.

۳-۳- جامعه آماری:

جامعه آماری عبارتست از گروهی از افراد یا اشیاء که در خاصیت یا خاصیت های مورد تحقیق مشترک باشند و با هدف و موضوع ارتباط داشته باشند. (خلیلی و دانشوری، ۱۳۸۷). به عبارت دیگر، جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آن ها بپردازد ( سکاران،۱۳۸۲). با توجه به هدف پژوهش که پرداختن به شناسایی عوامل موثر برپذیرش فناوری اطلاعات در مجموعه های صنعتی سیمان داری تکنولوژی پیشرفته می باشند شامل سیمان هرمزگان، سیمان نهاوند، سیمان قشم، سیمان کرمان، سیمان داراب و سیمان اردستان می باشند که سیمان هرمزگان و سیمان نهاوند به دلیل عدم همکاری از لیست جامعه آماری حذف گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران وکارشناسان می باشند. این افراد با توجه به مسئولیت و نقشی که در استفاده از سیستم های مختلف فناوری اطلاعات با توجه به پست سازمانی که داشتند به عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظرگرفته شده اند. تعداد این افراد در حدود ۱۱۰نفر است.

۴-۳- روش نمونه گیری وحجم نمونه:

گروه نمونه، مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی اعضاء که از جامعه آماری انتخاب شده اند. در واقع گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. نمونه گیری فرایند انتخاب کردن تعداد کاف

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ی از میان اعضای جامعه آماری است، بطوریکه مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات با ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضا جامعه آماری تعمیم دهیم (سکاران، ۱۳۸۱). نمونه پژوهش، گروهی فرعی یا زیر مجموعه ای از جامعه است که پژوهشگر با بررسی و مطالعه آن می تواند قادر به استخراج نتایجی شود که قابل تعمیم به جامعه است (دانایی فرد و همکاران، ۱۳۸۸).
در صدر برنامه‌ریزی هر مطالعه یا تحقیقی، این سؤال که اندازه نمونه چقدر است مطرح می‌شود. سؤال فوق موضوع مهمی است که هرگز نباید آن را کوچک شمرد. انتخاب نمونه‌ای بزرگ‌تر از حد نیاز برای حصول نتایج مورد نظر سبب اتلاف منابع می‌شود، در حالی ‌که نمونه‌های خیلی کوچک اغلب، پژوهشگر را به نتایجی سوق می‌دهد که فاقد اعتبار علمی است (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۹).
در این تحقیق جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. از آنجائیکه در تحقیق حاضر جامعه آماری مشخص و مقیاس داده ها از نوع کیفی هستند، ازفرمول کورکران زیر برای تعیین حجم نمونه استفاده گردیده است (سکاران، ۱۳۸۱).
n=
n: حجم نمونه
N: جامعه آماری
P: نسبت واجدین شرایط صفت درجامعه
q: نسیت فاقدین شرایط صفت درجامعه
d: میزان احتمال خطای نمونه گیری
۱-p=q
بنابراین حجم نمونه تحقیق برابراست با
n=
همانگونه که درفرمول دیده می شود، حجم نمونه ۸۶ نفراست که بصورت تصادفی ازبین جامعه آماری تحقیق انتخاب گردید.
بنابراین تعداد ۱۲۰پرسشنامه توزیع شد و درنهایت تعداد ۹۶ عدد پرسشنامه پرشده جمع آوری گردید. پس ازبررسی پرسشنامه ها تعدادی ازپرسشنامه ها که ناقص پرشده بود حدود۱۰ پرسشنامه کنارگذاشته شد و مابقی آن ها به تعداد ۸۶ عدد مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. باتوجه به ماهیت صنایع تولیدی ازجمله صنعت سیمان ماشین آلات خط تولید به صورت محلی اپراتور مختص به خود داشته و مجموعه سیگنال ماشین آلات بصورت سنترالی به اتاق کنترل اپراتور مرکزی یاسرپرست دپارتمان مانیتورمی گردد، لذا تعداد کارکنان در بخش اپراتوری وکارگری نسبت به کادرکارشناسی و مدیریتی کارخانه به مراتب بیشتر و تقریبا ۱۰برابر می باشند که در سه شیفت کاری اشتغال دارند. لذا تعداد مدیران وکارشناسان مجموعه های سازمان های صنعتی مورد مطالعه که ازفناوری های اطلاعات وارتباطات روز استفاده می نمایند به نسبت کل کارکنان کمتربوده و درهربخش ازچارت سازمانی به طورمتوسط ۲ یا۳ نفر پاسخگو بوده اند وهمین تعداد پرسشنامه هانیزبه سختی جمع آوری گردید. جدول ذیل توزیع انتخابی جامعه آماری موردمطالعه پژوهش رانشان می دهد:
جدول ۱-۳- توزیع انتخابی جامعه آماری موردمطالعه پژوهش