بسم الله الرحمن الرحیم

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بین الملل انزلی

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A
موضوع:
بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان
استادراهنما:
جناب آقای دکتر رضا سیمبر
نگارنده:
نوید دیلمی معزی
سال تحصیلی : ۱۳۹۴-۱۳۹۳
تقدیر و تشکر از استاد بزرگوار جناب آقای دکترر رضا سیمبر که در انجام این پایان نامه از راهنمایی های بی دریغ ایشان استفاده نموده ام ، و همچنین از تمامی اساتید که در دوران تحصیلی ام به اینجانب علم آموختند کمال تشکر و قدر دانی را دارم.
تقدیم به پدر و مادر عزیز و فداکارم و همچنین همسر گرانقدرم که در تمام مراحل تحصیلی یار و یاور اینجانب بوده اند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
پیشینه تحقیق ۴
فرضیات تحقیق ۶
اهداف تحقیق ۶
روش تحقیق ۶
محدودیت تحقیق: ۷
ساختار تحقیق: ۷
فصل اول: کلیات ۸
۱-۱- معنای لغوی قاچاق ۹
۱-۲- جرایم سازمان یافته ۱۱
۱-۳- مهاجرت غیرقانونی و بین المللی ۱۲
۱-۴- فروش کودکان ۱۳
۱-۵- فساد و انحطاط اجتماعی ۱۳
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱-۶- تجاوز ۱۳
۱-۶-۱- تجاوز با قدرت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۱-۶-۲- تجاوز با خشم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
۱-۶-۳- تجاوز همراه با دگرآزاری……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
۱-۶-۴- آزار جنسی:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۱-۷- فحشا یا روسپی‌گری ۱۴
۱-۷-۱- تبیین فحشاء ناشی از قاچاق انسان ۱۵
۱-۷-۲- فحشاء و عوامل تشکیل دهنده آن…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۱-۷-۳- وجوه افتراق فحشاء و زنا ۱۹
۱-۷-۳-۱- از نظر کیفیت رفتار عوامل انسانی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
۱-۷-۳-۲- از نظر زمان انجام عملیات……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
۱-۷-۳-۳- از نظر انگیزه ارتکاب جرم………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹
۱-۷-۳-۴- از نظر وجود شخص ثالث (قواد)…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
۱-۷-۳-۵- از نظر بزه دیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰
۱-۷-۳-۶- از نظر حق انتخاب در زنا………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۱-۷-۳-۷- از نظر کارکرد اجتماعی روسپی گری………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۱-۸- توریسم جنسی ۲۰
۱-۱۰- قاچاق انسان ۲۱
۱-۱۱- انواع قاچاق ۲۵
۱-۱۱-۱- قاچاق کالا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵
۱-۱۱-۱-۱- موضوع عایدات دولت………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
۱-۱۱-۱-۲- غیر موضوع عایدات دولت……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵
۱-۱۱-۲- قاچاق خدمات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶
۱-۱۱-۲-۱- امور گمرکی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶
۱-۱۱-۲-۲- مالکیت معنوی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
۱-۱۱-۳- قاچاق اشخاص……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
۱-۱۱-۳-۱- قاچاق مهاجران……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶
۱-۱۱-۳-۲- قاچاق انسان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۱-۱۲- ویژگی های پدیده قاچاق انسان ۳۱
۱-۱۲-۱- سازمان یافته بودن…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۱-۱۲-۲- فراملی بودن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
فصل دوم: عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان ۳۶
۲-۱- عنصر قانونی ۳۷
۲-۲- عنصر مادی ۳۸
۲-۲-۱- جرم تام…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۲-۱-۱- رفتار مادی مثبت……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸
۲-۲-۱-۱-۱- اجبار و اکراه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۲-۲-۱-۱-۲- تهدید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
۲-۲-۱-۱-۳- خدعه و نیرنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۲-۱-۱-۴- سوءاستفاده از موقعیت خود………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲
۲-۲-۱-۱-۵- سوءاستفاده از وضعیت و موقعیت مجنی علیه (بزه دیده)………………………………………………………………………………… ۴۳
۲-۲-۱-۲- نتیجه مجرمانه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳
۲-۲-۲- جرم ناقص……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۲-۳- شروع به جرم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۲-۲-۳-۱- عنصر قانونی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *