– اتفاقات و تجربیات قبلی
تعاملات سابق مردم با نامزد ها
فرایند پیش اقناع
سطح خرد
عوامل
تاثیر گذار
بررفتار
انتخاباتی مردم
ایران
الگوی اقتصاد
سیاسی
(دیدگاه انتخاب
عقلائی)
– خلقیات ایرانیان
– توهم توطئه
– بی اعتمادی سیاسی
فرهنگ سیاسی مردم
سطح میانی
الگوی جامعه شناسی
(دیدگاه
کارکرد گرایی و دیدگاه
مبادله)
– ارتباطات میان فردی
– مساجد، حسینیه ها و تکایا، هیات ها و کانون های مذهبی
– احزاب و تشکل ها و گروه های سیاسی
گفتمان های اقناعی
سطح کلان
شبکه های اجتماعی
(دارابی،۱۰۹:۱۳۸۸)
۲-۴-۲ سطح دوم چارچوب نظری مشتمل بر دو لایه است. در لایه اول پیرامون نظریه سرمایه اجتماعی، شبکه اجتماعی و نظریه مبادله بر آرا کلمن، پاتنام و بوردیو استوار است. در لایه دوم به مفاهیمی چون اعتماد،سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی از نگاه کلمن و پاتنام پرداخته می شود.
۱-۲-۴-۲ سرمایه اجتماعی :
پاتنام؛ سرمایه اجتماعی آن دسته از ویژگی های زندگی اجتماعی،شبکه ها،هنجارها و اعتماد است که مشارکت کنندگان را قادر می سازد تا به شیوه ای موثر تر اهداف مشترک خود را تعقیب نمایند(فیلد،۵۵:۱۳۸۶)
کلمن؛ به اعتقاد کلمن سرمایه اجتماعی از طریق کارکردش تعریف می شود.یک هستی منفرد نیست بلکه تنوعی از هستی های متفاوتی است که دارای دو خصوصیت مشترک هستند: همگی دارای وجوهی از یک ساختار اجتماعی هستند و همگی کنش های خاصی از افراد داخل ساختار را تسهیل می کند(فیلد،۴۷:۱۳۸۶).
بوردیو؛ سرمایه اجتماعی را یکی از اشکال (سرمایه) می داند سرمایه از نظر او سه شکل بنیادی دارد. سرمایه اقتصادی که قابل تبدیل شدن به پول است و به شکل حقوق مالکیت قابل نهادینه شدن است. سرمایه فرهنگی که در برخی شرایط به سرمایه اقتصادی تبدیل می شود وبه شکل کیفیت آموزشی نهادینه می گردد و سرمایه اجتماعی که از تعهدات اجتماعی ساخته شده است و تحت برخی شرایط قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی می باشد و یا ممکن است که در شکل یک عنوان اشرافی نهادینه شود(بوردیو،۲۴۳:۱۹۸۶)
۲-۲-۴-۲ شبکه اجتماعی :
پاتنام؛ شبکه های اجتماعی یکی از اشکال ضروری سرمایه اجتماعی است و هر چه این شبکه ها در جامعه متراکم تر باشند میزان همکاری شهروندان برای تحقق منافع متقابل و اعتماد اجتماعی نیز بیشتر می شود(پاتنام،۲۹۸:۱۳۸۰).
شبکه های رسمی و غیر رسمی ارتباطات و مبادلات در هر جامعه ای اعم از مدرن و سنتی، فئودالی یا سرمایه داری و غیره جود دارند. این شبکه ها در نوع افقی و عمودی هستند. در شبکه های افقی شهروندانی عضویت دارند که از قدرت و وضعیت برابری برخوردارند. در این حالت همه کنشگران درگیر کنشها بوده با هم در ارتباطند و اطلاعات به صورت شفاف در اختیار کنشگران قرار می گیرد. در شبکه های عمودی شهروندانی عضویت دارند که وضعیتی نابرابر نسبت به هم دارند. در این حالت کنشگران باهم ارتباطی ندارند. به این معنی که رابطه کنشگران منقطع بوده و ایشان تنها اطلاعاتی را بدست خواهند اورد که منافع افراد در موقعیت بالاتر را به خطر نیاندازد و اطلاعات به صورت شفاف رد و بدل نمی شود.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.