منابعی که در ذات روابط خا نوادگی و روابط اجتماعی وجود دارد..

لوری

کیفیت روابط اجتماعی به همراه فعالیتها و مشارکتهای سیاسی

برگر- اشمیت

روابط خانوادگی، راوبط اجتماعی به همراه کیفیت نهادهای اجتماعی

ایمرفال

هنجارهای از قبیل اعتماد، عمل متقابل و شبکه های اجتماعی

استون

۴-۲ چارچوب نظری
چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر رویکردی تلفیقی است که این الگو با توجه به ساختار فرهنگی- اجتماعی مردم ایران بر ساخته شده است.
چار چوب نظری این پژوهش با توجه به دو متغیر مستقل و وابسته آن دارای دو سطح می باشد. سطح اول به متغیر مستقل این پژوهش و یا به عبارتی بهتر، به نظریات موجود پیرامون انتخابات تعلق دارد. سطح دوم به نظریات پیرامون سرمایه اجتماعی (درون و برون گروهی ) اختصاص دارد.
۱-۴-۲ در سطح اول که بیشتر بر پژوهش دارابی(۱۳۸۸) با عنوان “رفتار انتخاباتی در ایران(الگوها و نظریه ها)” استوار است. علمای جامعه شناسی سیاسی، مشارکت سیاسی به همه رفتارهای داوطلبانه شهروندان یک جامعه، که ازطریق آن به طور مستقیم و غیر مستقیم بر سیاست های عمومی جامعه اثر بگذارند، اطلاق می شود. در این میان، رفتار انتخاباتی، نازل ترین سطح مشارکت سیاسی شهروندان محسوب می شود. به رغم وجود الگوها و دیدگاه های گوناگون در تحلیل رفتار انتخاباتی در سراسر دنیا و با توجه به این موضوع که، دیدگاه های موجود به فضای گفتمانی، محیطی و زمانی جوامع غربی اشاره دارد، هیچ یک از این دیدگاه ها به تنهایی قابلیت تبیین رفتار انتخاباتی شهروندان ایرانی را ندارد. از این رو تکیه بر هر کدام از این رویکرد ها در تحلیل رفتار انتخاباتی شهروندان ایرانی یکجانبه، خطا و بیهوده خواهد بود. بر این اساس، ضرورت دارد، با جرح و تعدیل این دیدگاه ها و منطبق سازی آنها با فضای گفتمانی، زمانی و محیطی جمهوری اسلامی ایران، به الگو و چارچوب نظری خاصی که قدرت تبیین داشته باشد دست یابیم.
جنبه های مختلفی در رفتار انتخاباتی قابل تامل است، از جمله نفس شرکت در انتخابات، نوع احزاب و کاندیداهای که فرد تمایل دارد به آنان رای دهد، شخصیت کاندیداها و تاثیر آن بر نگرش انتخاباتی شهروندان، چگونگی کسب اطلاعات و میزان آن و نحوه تصمیم گیری در جریان انتخابات که از آن بعنوان متغیر مستقل این پژوهش یاد می شود.
در پرداختن به رفتار انتخاباتی دو رویکرد عمده وجود دارد :
اهمیتی که فرد در مقام شخص تصمیم گیرنده دارد(رویکرد فرد گرایی).
اهمیتی که پژوهشگر به جامعه و شرایط اجتماعی زمینه ساز آن دارد(رویکرد کل گرایی).
مهمترین دیدگاه در نگاه فرد گرایی نظریه عمومی انتخاب عاقلانه، مکتب شیکاگو است و در نگاه جمع گرایی نظریه اصلی یادگیری اجتماعی است. ضمن توجه به مبانی فقهی- اصولی مشارکت سیاسی و نیز جایگاه فرد و حق انتخاب او در نظام مردم سالاری دینی سه نظریه کارکردی، دیدگاه رفتارگرایی مکتب شیکاگو و نظریه انتخاب عقلانی همراه با برخی تجدید نظرهای اساسی در آنها در این اثر مورد توجه قرار گرفته است.
بر این اساس و با توجه به اینکه رفتار انتخاباتی پدیده ای زمان پرورده، زمینه پرورده و مکان پرورده است، نمی توان به فرا نظریه ای جهان شمول دست یافت که چرایی و چگونگی و محتوای رای دهی در همه کشورهای جهان و حتی همه حوزه های انتخابیه درون یک واحد جغرافیایی را با توجه به آن تحلیل کرد. این نوشتار، با همین مفروض، درصدد بررسی مبانی زمان پرورده، زمینه پرورده و مکان پرورده (جامعه ایرانی) اثر گذار بر رفتار انتخاباتی رای دهندگان است.
مطابق با یافته ها، چارچوب مدنظر در سه سطح کلان، میانی و خرد، در بستری ساخته می شود که متغیرهای اصلی آن عبارت اند از:
فرهنگ سیاسی مردم(با رویکرد غالب بدبینانه از ایشان به سیاست)(سطح میانی)؛
فرآیند پیش اقناع،(که واسطه یک رشته اتفاقات و تجربیات قبلی، تعاملات سابق مردم با کاندیداها در طول زمانهای قبل از انتخابات در مورد ایشان شکل می گیرد(سطح کلان)؛
گفتمان های اقناعی، که مردم به نحوی در معرض آن هستند و عمدتا از طریق رسانه های جمعی و نیز ارتباطات میان فردی ارائه می شود(سطح کلان).
الگوی نظری تبیینی- ترکیبی رفتار شناسی: انتخابات شهروندان ایران
سطح
مصادیق
الگوی نظری
متغیر های تاثیر گذار بر رفتار انتخاباتی
الگوی روان شناسی سیاسی (دیدگاه مکتب شیکاگو و دیدگاه شناختی