ارتباطهای نوآورانه خارجی: همکاری فناوری و ادغامها
ظرفیتهای نوآوری در هر مرحله ارزش افزوده: طراحی، تولید، بستهبندی و آزمایش (Subramaniam & Youndt, 2005)

ظرفیت نوآوری تدریجی بعنوان ظرفیت برای ایجاد نوآوریهایی که محصولات یا خدمات جدید را پالایش و تقویت میباشد.
ظرفیت نوآوری رادیکال ظرفیت نوآوری برای ایجاد نوآوریهایی است که بطور قابل ملاحظه‌ای محصولات و خدمات جدید را تغییر میدهد.
تفاوتهای بین ظرفیتهای نوآوری تدریجی و رادیکال بر اساس نوع دانش استفاده شده است.

1- محصول/ خدمت 2- اندازه 3- هزینههای R&D 4- عملکرد قبلی 5- پیچیدگی 6- پویایی 7- سرمایه انسانی 8- سرمایه اجتماعی 9- سرمایه سازمانی 10- سرمایه نوآوری تدریجی 11- سرمایه نوآوری رادیکال (Wonglimpiyarat, 2010)

ظرفت نوآوری به توانایی شرکت برای ایجاد بهبود و اصلاح بزرگ در فناوریهای موجود و ایجاد فناوری جدید اشاره دارد.
تحلیل عملکرد ظرفیت نوآوری بر اساس 5 بعد زیر انجام میشود: 1- ظرفیت نوآوری سازمانی 2- ظرفیت نوآوری فرآیند 3- ظرفیت نوآوری خدمت 4- ظرفیت نوآوری محصول 5- ظرفیت نوآوری بازاریابی

1- ظرفیت پذیرش چیزهای جدید، فراهم نمودن دانش جدید برای کارکنان
2- ظرفیت برای سازگار کردن فرآیند در تمامی سطوح فرآیند تولید، توزیع موجودی، لجستیک و …
3- ظرفیت برای آوردن دانش یا فناوری جدید برای توسعه خدمت جدید
4- ظرفیت برای آوردن دانش یا فناوری جدید برای توسعه نوآوریهای محصول جدید
5- ظرفیت برای پیادهسازی فناوری جدید یا فرآیند/ محصول بهبود یافته برای عملیات بازاریابی (Xu, Lin, & Lin, 2008)

ارتباط بین ویژگیهای ساختاری کلیدی شبکه کسب و کار و ظرفیتهای نوآوری شرکتهای مشارکت کننده.

آیا ظرفیت قویتری در پیادهسازی طرح و تولید نوآورانه دارد؟
آیا ظرفیت قویتری در توسعه و کسب دسترسی به فناوریهای جدید دارد
آیا فناوریها و تولید ثبت شده بیشتری دارد؟ (Zhao, Tong, Wong, & Zhu, 2005)

ظرفیت نوآوری شامل :

  • توانایی یک شرکت برای ایجاد دانش در قالب مالکیت معنوی مانند حق ثبت اختراع
  • بکارگیری دانش مرتبط برای بدست آوردن ارزش بازار
  • پیادهسازی موفق ایدههای خلاق در یک سازمان
دو معیار برای کسب ظرفیتهای نوآوری شرکتها: