• فرهنگ نوآوری
  • ظرفیت فرآیندهای داخلی
  • ظرفیت برای درک محیط
  • مرتبط با:
  • حضور فرهنگ سازمانی در شرکت که نوآوری را تشویق و ترغیب مینماید
  • توانایی همکاری کارمندان
  • روندهای بازار و فناوری
(Quintana-García & Benavides-Velasco, 2008)

فناوری واگرا تأثیر مثبت بر روی شایستگی نوآورانه دارد.
واگرایی فناورانه تأثیر بیشتری بروی ظرفیتهای نوآوری اکتشافی دارد تا ظرفیتهای نوآوری بهرهبرداری

تعداد ثبت اختراعها در یک سال در دو دسته نوآوریهای اکتشافی و بهرهبرداری
شدت نوآوری و نسبت هزینه R&D سالیانه به درآمدهای سالانه. هزینههای R&D (Romijn & Albaladejo, 2002)

ظرفیت نوآوری بعنوان مهارتها و دانش مورد نیاز برای جذب، بکارگیری و بهبود فناوریهای موجود مؤثر و ایجاد فناوری جدید.

سه سنجه برای اندازهگیری نوآوری محصول:

  • نوآوریهای محصول در طول سه سال
  • تعداد ثبت اختراعها
  • شاخص نوآوری محصول (خروجیهای نوآورانه ایجاد شده در طول سه سال)
(Sher & Yang, 2005)

دیدگاه منبع محور شرکت: ظرفیت نوآوری بعنوان کسب رقابتپذیری استراتژیک
دیدگاه تحولی: برای کسب و حفظ مزیت رقابتی و بهبود عملکرد شرکت در محیط پویا

ظرفیتهای نوآوری درون‌زا: ثبت اختراع، شرت R&D و نیروی R&D.