(Elmquist & Le Masson, 2009)

ظرفیت نوآوری شامل ایجاد ایدهها و دانش جدید برای بهره بردن از فرصتهای بازار

اندازهگیری پروژههای تحقیق و توسعه برای ظرفیتهای نوآوری، از دیدگاه منابع مالی، بعد استراتژیک، شایستگیها و شکافهای دانش (Forsman, 2011)

ظرفیت نوآوری بعنوان پدیدهای که توسط متغیرها زیر ساخته شده است: منابع داخلی، ظرفیتها و ورودیهای محیط خارج که از طریق شبکه سازی بدست آمدهاند

ظرفیتهای در 7 حوزه شناسایی
شدهاند:
ظرفیتهای کارآفرینی، ظرفیتهای شبکهسازی، استفاده از دانش، ظرفیتهای مدیریت بحران، مدیریت تغییر (Girma, Görg, & Hanley, 2008)

ارتباط بین صادرات و ظرفیت نوآوری. تجربههای صادرات گذشته ظرفیت نوآوری شرکتها را ارتقا میبخشد.

تحقیق و توسعه (J. Guan, Ma, N.,, 2003)

ظرفیت نوآوری باید در حوزهها و سطوح مختلف به منظور منطبق شدن با نیازمندیهای استراتژی شرکت و منطبق شدن با شرایط خاص و رقابت محیط تعریف شود.

ظرفیتهای نوآوری: ظرفیت یادگیری، ظرفیت R&D، ظرفیت سازمانی، ظرفیت بهرهبرداری از منابع و ظرفیت استراتژیک (Hull & Covin, 2010)

ارتباط بین ظرفیت نوآوری با ظرفیت یادگیری. ظرفیت یادگیری توانایی یک شرکت برای توسعه و کسب منابع دانش محور جدید و مهارتهای مورد نیاز برای پیشنهاد محصول جدید است. توانایی داخلی شرکت برای نوآوری، احتمال استفاده از نوآوری خارجی و همکاری را پیش بینی مینماید.

  • تعداد محصولات جدید آورده شده از طریق روشهای زیر: نوآوری داخلی، نوآوری همکارانه،نوآوری خارجی
  • ظرفیت یادگیری و توازن فناورانه
  • ریسک پذیری، ساختار و مکانیسمها، اندازه شرکت، سن شرکت، رشد فروش، نرخ بازگشت سرمایه (ROI[35])، شدت R&D
(Kroll & Schiller, 2010)

شرکتها به ظرفیتهای ارتباطی به منظور استفاده از منابع خارجی دانش، نیاز دارند

  • فعالیتهای نوآوری