همکاریهای بین سازمانی روشی مهم برای ایجاد ظرفیت نوآوری فرآیند نیز است (Schoenmakers & Duysters, 2006). مطالعات گذشته نشان دادند که روابط خارجی و مشارکت در توافقنامه های همکاری بطور مثبت با توسعه ظرفیت نوآوری فرآیند ارتباط دارد (C. Camisón, Boronat, & Villar, 2007).
منابع نوآوری
بطور کلی نوآوری یک شرکت میتواند توسط منابع متنوع ارتقا و گاهی اوقات مختل گردد: منابع داخلی شرکت، منابع بیرونی بازار، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و در دسترس بودن منبع اطلاعاتی. مطالعات نشان میدهد که منابع نوآوری برای کشورها و فرهنگهای مختلف میتواند تا حدودی متفاوت باشد. جدول(2-3) نتایج بررسی ده نوع منبع که بر اساس موارد پیشنهاد شده توسط دستورالعمل اسلو و محیط و نیازمندیهای منطقهای[15] است، را نشان میدهد (J.C. Guan, Yam, & Mok, 2005).
جدول2-3- توزیع منابع نوآوری (J.C. Guan et al., 2005)

شرکتهای با سطح تکنولوژی بالا
(تعداد 676 شرکت)
شرکتهای کوچک، متوسط و بزرگ
(تعداد 274 شرکت)
منابع نوآوری
ردهبندی تعداد (درصد) رده بندی تعداد(درصد)
2 485 (72%) 2 164 (60%) واحد تحقیق و توسعه داخل شرکت 1
9 62 (9.2%) 6 38 (14%) واحدهای دیگر در سطح شرکت 2