نوآوری فناورانه: به کار گیری موفقیت آمیز یک ایده تکنیکی جدید برای موسسهای که آن ایده را خلق کرده است.
نوآوری تجاری: نتیجه به کار بردن و عملی کردن ابتکارات تکنیکی، بازار و یا یک مدل کسب و کار برای خلق یک کالا یا خدمت جدید و یا معرفی موفقیت‌آمیز به بازار و یا بهبود آن‌ها است.
ه)نوآوری محصول، فرآیند و مدیریت
(Manu, 1992)، نوآوري‌ را به سه دسته كلي نوآوري در محصول، نوآوري در فرآيند و نوآوري مديريتي تقسيم‌بندي كرده‌ است و بر اين اساس نوآوري سازمان‌ها را سنجيده‌ است (Manu, 1992). در اين تحقيق براي سنجش نوآوري از رويكرد مانو (1992) استفاده شده است.
نوآوري محصول
نوآوري‌ در محصول، شامل محصولات يا خدمات جديدي است كه براي رفع نياز مصرف‌كنندگان سازمان ارائه مي‌شود (Manu, 1992).
نوآوری فرآیند
نوآوري‌هاي فرآيندي عوامل جديدي هستند كه به عمليات توليدي يا خدماتي يك سازمان ارائه مي‌شوند؛ مانند مواد اوليه، شرح وظايف و مكانيزم‌هاي كاري و جريان اطلاعات مربوط میشود (Utterback & Abernathy, 1975).
نوآوری مدیریت
نوآوری مدیریت با تعریفهای نسبتاً مشابه در ادبیات با عنوانهای متفاوتی آورده شده است. اما پژوهشهای اخیر به مدیریت نوآوری (Hamel, 2006, 2007, 2009; Mol & Birkinshaw, 2009)، نوآوری مدیرانه[12] یا نوآوری سازمانی[13] (Armbruster et al., 2006; Battisti & Stoneman, 2010; OECD, 2005) اشاره نمودهاند. تعریفهای نوآوری اداری[14] ،سازمانی و مدیریتی همپوشانیهای زیادی با هم دارد (Damanpour & Aravind, 2011). جدول (2-2) تعریفها و عناوین این نوع نوآوری را به اختصار نشان میدهد:
جدول 2-2- تعریفهای متفاوت نوآوری مدیریت

تعریف واژه شناسی پژوهش
فرآیندهای ساختار سازمانی و مدیریتی را در نظر میگیرد مدیریت اداری Daft (1978)
نوآوریهای معرفی شده در ساختار سازمانی، فرآیندهای اداری و منابع انسانی مدیریت اداری Damanpour and Evan (1984)
نوآوریها در اجزای اداری که بر روی سیستم اجتماعی یک سازمان تأثیر میگذارد مدیریت اداری Damanpour et al. (1989)
طراحی ساختار و فرآیندهای سازمانی و سیستم منابع انسانی نوآوری مدیرانه Hwang (2004)