موج چهارم : نظام نوآوري : در سالهاي 1997-1987 برنظامهاي نوآوري تاكيد بيشتري شده است بگونهاي كه فريمن نظام نوآوري را همانطور كه در نمودار (2-1) نمايش داده شده است، شبكهاي از سازمانها براي تحقق فناوری معرفي مينمايد و در سال 1992 OECD نوآوري فناورانه را توليد و فرآيند جديد و تغييرات چشمگير در نوآوري شامل مجموعهاي از فعاليت هاي علمي، فناوری، سازماني، مالي و تجاري، تعريف مينمايد.
 
نمودار 2-1- نمودار نوآوري فريمن (نسيمي، 1387:115)
در مرحله بعد در سال 1997 OECD نوآوري را شامل فعاليتهاي R&D، كسب دانش، كسب تجهيزات، تداركات توليد و بازاريابي و … ميداند و آن را به سه نوع نوآوري فني و فناورانه، نوآوري غير فنارانه، نوآوري صنعتي تقسيم مينمايد در اين تقسيم بندي منظور از نوآوري غير فناورانه، نوآوري سازماني و نوآوري مديريتي ميباشد.
موج پنجم : نوآوري علمي 1993 : نوآوري علمي عبارتست از ايجاد، ارزيابي، مبادله و كاربرد ايدههاي جديد به منظور برتري يافتن بنگاههاي اقتصادي در بازار كالا و خدمات، كه منجر به شكوفايي اقتصاد ملي و توسعه اجتماعي می‌شود (نسيمي، 1387:116).
انواع نوآوری
براي بررسي انواع نوآوري، تقسيمبندي متعددي ارائه شده است كه به برخي از آن‌ها در اين قسمت اشاره ميشود:
الف) تقسيمبندي ماركوس
سه نوع نوآوري از ديدگاه مارکوئز[8]، عبارتند از راديكال, تدريجي و سيستمها ، و البته مي‌توان يك تقسيم بندي چهارگانه نيز به جاي آن ارائه نمود:
1ـ نوآوريهاي راديكال (در اجزاء)
2ـ نوآوريهاي تدريجي در فناوریهای موجود
3ـ نوآوريهاي راديكال (در سيستمها)
4ـ نوآوريهاي نسل آينده فناوری (NGT)
در اولين مورد از تقسيم بنديهاي چهارگانه فوق (نوآوري راديكال در اجزاء), توانائي عملياتي جديدي حاصل ميشود كه نوعي گسستگي در توانمنديهاي فناورانه موجود ايجاد مي‌كند.
در دومين مورد (نوآوري تدريجي), بهبودي در توانمندي عملياتي جاري (مربوط به فناوری موجود) از طريق بهبود عملكرد, ايمني, كيفيت و كاهش هزينه‌ها صورت مي‌پذيرد.
سومين مورد (يعني نوآوري سيستمها), نوآوري راديكال است كه از طريق تجديد ساختار فناوریهاي موجود، قابليتهاي عملياتي جديدي را فراهم ميآورد. در بعضي موارد، نوآوريهاي تدريجي در سيستم نيز مي‌تواند به خلق نسلهاي فناوری جديد منجر شود. این‌گونه نوآوريها را مي‌توان سيستمي تلقي نمود ، ولي نه از نوع نوآوري راديكال. اين نوع نوآوري ها را به عنوان چهارمين نوع نوآوري تحت عنوان” نسل آينده فناوری” مي شناسند.
تحقيقات دانشگاهي و صنعتي وسيله‌اي مفيد و اثر بخش براي بهبود توانائي مديريت در زمينه تغييرات ناپيوسته فناوری است . (W. Bridges, 1995)
ب) تقسيمبندي طارق خليل
از نظر خليل، نوآوري را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد يكي تحت عنوان راديكال يا انقلابي و ديگري تدريجي يا گام به گام . نوآوري از نوع راديكال بيشتر از طريق اختراع صورت مي‌پذيرد. اين گونه نوآوري ها به تغيير يا شكل گيري صنايع جديد منجر مي‌شوند. اين قبيل نوآوريها نسبتاً نادر است و غالباً در بيرون از مرزهاي سازمان رخ مي‌دهد. هنگامي كه اين نوآوريها در درون سازمان رخ مي‌دهند, چيزهائي را به تصوير مي‌كشند كه نه تنها براي سازمان جديد هستند بلكه با روشهاي موجود كاملا متفاوت است. اختراع ترانزيستور در آزمايشگاه بل[9] و دستگاه زيراكس توسط چستر کارلسون[10] هر دو منجر به تغييرات راديكال در صنعت و بازار مربوطه گرديد.
در نوع دوم نوآوري , تغييرات كوچك اما مهم بوده و مي‌توانند در زمينه محصول, خدمات و فرآيندها رخ دهند. اين گونه نوآوري ها، تقريباً در اكثر صنايع رخ مي‌دهند و موجب مي‌شوند تا سازمان با حفظ موقعيت رقابتي خود در بازار به فعاليت خود ادامه دهد. روش ژاپنيها براي نوآوري تدريجي و بهبود مستمر, كايزن نام دارد كه مي‌تواند عملكرد شركتهاي موجود را كاملا بهبود دهد. ساخت كامپيوترهاي شخصي قابل حمل در سال 1981, نوعي نوآوري فناورانه تدريجي بود در حاليكه پيش از آن كامپيوترها قابل حمل نبودند. در اين‌حالت، نوآوري عبارت بود از چيدن قطعات‌كامپيوتر دركنار هم به‌نحوي كه قابل‌حمل باشد.
ج) تقسيمبندي آنسف
مي‌توان انواع نوآوري را از ديدگاه سازمان مورد توجه قرار داد و به آن به شكلي كاربردي تر نگريست . در اين رابطه مي‌توان نوآوري را در سطوح مختلف و با شاخصهاي مختلف (مانند شاخصهاي هزينه‌اي، سرعت تحقيقات، سرعت توليد و …) مورد توجه قرار داد.
جدول (2-1) بيانگر مقايسه انواع نوآوري است كه مي‌توان آن‌ها را سطوح مختلف نوآوري ناميد و هر يك از آن‌ها داراي اهميت خاص خود است.
جدول 2-1- مقايسه انواع نوآوري

این را هم حتما بخوانید :
ارزیابی عملکرد بیمه‌های(ایران و پاسارگاد) بر مبنای مؤلفه‌های- قسمت 16

نوآوری هزینه تحقیق سرعت تحقیق سرعت تولید تخمین مقدار تقاضای مشتری زمان برگشت سرمایه مزیت رقابتی ارزش افزوده مهارهای مورد تأکید