براي روشن شدن روند اين تكنيك فرض كنيد مجموعه متغيرهاي پيش بيني كننده شامل Pمتغير (x1,……,.xp) و مجموعه متغيرهاي معيار شامل q متغير ((y1 ,……,yq باشد، متغيرهاي X در بين خود داراي همبستگي متقابل هستند و متغیرهای Y نيز در داخل خود همبستگي دارند و همچنين ميان متغير هاي x و y نيز به صورت دو به دو همبستگي وجود دارد. روش همبستگي كانوني تلاش می‌کند بردارهايي را به صورت زير تعريف كند:
W1=a11x1+ a12x2+………. +a1pxp
V1= b11y1+b12y2+………. +b1qyq
اين بردارها تركيبات خطي از دو مجموعه متغيرها محسوب می‌شوند و هدف آن است كه ضرايب a11,……..,a1pو b11,……….,b1qچنان تعيين شوند كه همبستگي ميان w1وv1يعني مقدار c1 حداكثر شود. w1وv1را متغير متمرکز و c1را همبستگي متمرکز می‌نامند. در قدم بعد مقادير v2,w2 را به شرح زير تعيين می‌کنیم به نحوي كه همبستگي ميان w2 و v2 يعني c2 حداكثر شود و w2 وv2با w1 وv1 غير همبسته باشند .
W2=a21x1+ a22x2+………. +a2pxp
V2= b21y1+b22y2+……….+b2qyq
اين روال ادامه می‌یابد wm وvm نيز تعيين شوند و مقدار m حداكثر برابر حداقل p وq است، ضمن اينكه مقادير 1c و c2 و c3 و……..cm به تدریج كاهش می‌یابند. توجه داريم كه براي نتايج همبستگي متمرکز ، ابتدا بايد به تحليل جدول‌های همبستگي بين متغيرها پرداخت و سپس براي تعيين اثرات ناشي از تغيير همزمان چند متغير، ضرايب متغيرهاي w وv را بررسي كرد. فرض كنيد كه ماتريس همبستگي (q+p).(q+p) بين متغير هاي x1 و x2 و ……و xp و y1 وy2….وyq به صورت زير از روي متغيرها و در مشاهدات موجود حاصل شده است (علی احمدی & قاضی نوری, 1380).
جامعه آماری، روش نمونهگیری، حجم نمونه
جامعه آماری این پژوهش شرکتهای نرمافزاری زیر مجموعه شرکت توسن (کیش ور[1]) است. این شرکت در زمینه نوشتن نرمافزارهای بانکداری (Core Banking) برای بانکها فعالیت مینماید. شرکت توسن دومین شرکت نرمافزاری خصوصی ایران و بزرگترین شرکت در حوزه نرم افزارهای بانکداری داخل ایران میباشد. این شرکت دارای 11 شرکت تابعه است. شرکت توسن در سال 1378 با هدف ايجاد بستري مستقل و بومي جهت طراحي و توليد محصولات و راه حل‌های نوين در عرصه هاي مختلف الکترونيکي کشور مانند بانکداري الکترونيکي، تاسيس گشته است. تا سال 1387، این شرکت با نام کیش ویر در حال خدمت رسانی به جامعه بانکی ایران بوده و در سال 1387، تمامی محصولات، خدمات و وظایف کیش ویر به این شرکت منتقل گردید.در حال حاضر بیش از 500 نفر پرسنل و کارشناس فني، در زمينههاي مختلف علوم کامپيوتر و بانکداري در این شرکت مشغول بکار ميباشند. محصولات اين شرکت در اکثر بانکهاي خصوصي و برخي بانکهاي دولتي و اکثر مؤسسات مالي و اعتباري کشور در حال استفاده ميباشد (http://www.tosan.com) . با توجه به تعداد افراد خبره شاغل در این شرکت که حدود 198 نفر در نظر گرفته شده است و جدول نمونهگیری مورگان (KREJCIE & MORGAN, 1970) تعداد اعضای نمونه مورد نیاز برای جامعه آماری حدود 132 نفر در نظر گرفته خواهد شد.
همچنین از فرمول زیر برای تعیین اندازه نمونه استفاده گردید:
«جامعه آماري» به كل گروه افراد، وقايع، يا چيزهايي اشاره دارد كه محقق می‌خواهد به تحقيق درباره‌ی آن‌ها بپردازد و «گروه نمونه» مجموعه‌ی كوچكي از جامعه‌ی آماري است مشتمل بر برخي از اعضا كه از اعضاي جامعه‌ی آماري انتخاب شده‌اند. در واقع، گروه نمونه يك مجموعه فرعي از جامعه است كه با مطالعه‌ی آن محقق قادر است نتيجه را به كل جامعه آماري تعميم دهد (سکاران, 1381).
جامعه آماري دربرگیرنده‌ی خبرگان شامل مدیران، رؤسای بخش و كارشناسان مجموعه شرکت‌های گروه توسن می‌باشد. تعداد خبرگان در 11 شركت مورد بررسي حدود 198 نفر برآورد شد. براي تعيين حجم نمونه نيز از رابطه زير استفاده گرديد:

این را هم حتما بخوانید :
بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 36

فرمول (1-1)

كه در آن ؛
P: برآورد نسبت صفت متغير؛ 5/0= P
ε: مقدار اشتباه مجاز= 05/0
Z: متغير نرمال واحد متناظر با سطح اطمينان95 درصد؛ (96/1=Zα/2)
 
در اين فرمول، N تعداد اعضاي جامعه آماري؛ z مقدار متغير نرمال واحد متناظر با سطح اطمينان كه در اين تحقيق سطح اطمينان 95% در نظر گرفته شده است؛ s انحراف معيار جامعه و e سطح خطا است
الگوی مفهومی و فرضیههای تحقیق
فرضیات اصلی:
1- در شرکتهای تولید کننده نرمافزار بین مجموعه شبکههای همکاری و مجموعه تواناییهای نوآوری فناورانه رابطه معنیداری وجود دارد.
2- در شرکتهای تولید کننده نرمافزار بین مجموعه شبکههای همکاری با مجموعه نوآوری رابطه معنیداری وجود دارد.
3- در شرکتهای تولید کننده نرمافزار بین مجموعه تواناییهای نوآوری فناورانه با مجموعه نوآوری رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیات فرعی:
1- در شرکتهای تولید کننده نرمافزار میان ابعاد شبکههای همکاری و ابعاد تواناییهای نوآوری فناورانه رابطه معنیداری وجود دارد.
2- در شرکتهای تولید کننده نرمافزار میان ابعاد شبکههای همکاری و ابعاد نوآوری رابطه معنیداری وجود دارد.
3- در شرکتهای تولید کننده نرمافزار میان ابعاد تواناییهای نوآوری فناورانه و ابعاد نوآوری رابطه معنیداری وجود دارد.
سؤالات:
1- در میان ابعاد شبکههای همکاری به ترتیب کدام بعد بیشترین نقش را در ایجاد رابطه معنیدار میان دو مجموعه شبکههای همکاری و تواناییهای نوآوری فناورانه دارد؟
2- در میان ابعاد شبکههای همکاری به ترتیب کدام بعد بیشترین نقش را در ایجاد رابطه معنی دار میان دو مجموعه شبکههای همکاری و نوآوری دارد؟