جدول4-23- ضرایب همبستگی بین متغیر های «توانایی نوآوری فناورانه» و « نوآوری» 133
جدول 4-24- خلاصه‌ی تحلیل همبستگی متمرکز بین توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری 134
جدول 4-25- جدول تستهای آماری توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری 135
جدول 4-26- ضرایب ساختاری و میان ساختاری برای متغیرهای متمرکز (توانایی نوآوری فناورانه) 137
جدول 4-27- سهم (واریانس) استخراج شده (توانایی نوآوری فناورانه) 138
جدول 4-28- ضرایب ساختاری و میان ساختاری برای متغیر متمرکز (نوآوری) 138
جدول 4-29- سهم (واریانس) استخراج شده (توانایی نوآوری فناورانه) 139
جدول 4-30- نام اختصاری متغیرهای توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری 140
جدول4-31- ضرایب همبستگی بین متغیرهای «شبکههای همکاری» و « نوآوری» 141
جدول 4-32- خلاصه‌ی تحلیل همبستگی متمرکز بین شبکههای همکاری و نوآوری 142
جدول 4-33- جدول تستهای آماری (شبکههای همکاری و نوآوری) 143
جدول 4-34- ضرایب ساختاری و میان ساختاری برای متغیر متمرکز (شبکههای همکاری) 145
جدول 4-35- سهم (واریانس) استخراج شده (شبکههای همکاری) 145
جدول 4-36- ضرایب ساختاری برای متغیر متمرکز (نوآوری) 146
جدول 4-37- سهم (واریانس) استخراج شده (نوآوری) 146
جدول 5-1- تحلیل کلی رابطه شبکه همکاری با توانایی نوآوری فناورانه 157
جدول 5-2- تحلیل کلی رابطه توانایی نوآوری فناورانه با نوآوری 158
جدول 5-3- تحلیل کلی رابطه شبکههای همکاری با نوآوری 160
فهرست اشکال
شکل 1-1- ساختار گزارش تحقیق 8
شکل 1-2- مدل مفهومی پیشنهادی 14
شكل4-1- مدل پیشنهادی روابط بین «توانایی نوآوری فناورانه» و « شبکههای همکاری» 122
شكل 4-2- همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز اول 127
شكل 4-3- همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز دوم 127
شكل4-4- مدل پیشنهادی مربوط به روابط بین «توانایی نوآوری فناورانه» و « نوآوری» 131
شكل 4-5- همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز اول (توانایی نوآوری فناورانه- نوآوری) 135
شكل 4-7- همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز سوم (توانایی نوآوری فناورانه- نوآوری) 136
شكل4-8- مدل پیشنهادی مربوط به روابط بین «شبکههای همکاری» و « نوآوری» 140
شكل 4-9- همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز اول (شبکههای همکاری- نوآوری) 144
شكل 4-10- همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز دوم (شبکههای همکاری- نوآوری) 144
فصل اول
کلیات
کلیات
مقدمه
صاحب نظران مدیریت “همکاری” را فرهنگ و استراتژی کسب و کار آینده میدانند.در فضای کسب و کار رقابتی که شرکتها بصورت روز افزون نیازمند منابع نوآوری و فناوری هستند، مزیتهای رقابتی فعلی شرکتها و منابع داخلی آنها دیگر بعنوان منبع تأمین مزیتهای رقابتی کفایت نمیکند. بنابراین همکاری بعنوان ابزاری مؤثر برای توسعه مزیت رقابتی پر کردن شکاف میان توانمندیهای موجود و مطلوب در فضای پیچیده رقابت جهانی و تحولات ناگهانی بشمار میآید.
امروزه اغلب مدیران و صاحب نظران بر این عقیده هستند که همکاری منبعی کلیدی برای نوآوری و رقابت پذیری بنگاهها میباشد. در این پژوهش سعی میگردد تا با نگرشی نهادی، سازمان در بستری از شبکههای همکاری، نظام ملی نوآوری و نظام نوآوری منطقهای در نظر بگیرد و از طرف دیگر توانایی نوآوری فناورانه بنگاه را نیز بعنوان جزئی از این نظام مورد ارزیابی قرار داده و تأثیر بستر بیرونی بنگاه (شبکهی همکاری) و تواناییهای درونی بنگاه (توانایی نوآوری فناورانه) را بر روی نوآوری بسنجد.
بیان مسأله و اهمیت آن
مرور بر روی ادبیات نوآوری نشان میدهد که در دو دههی اخیر، تغییرات سیستماتیک و بنیادی در روشی که شرکتها برای فعالیتهای نوآورانه خود انجام میدهند ایجاد شده است. به خصوص رشد بزرگی در استفاده از شبکههای خارجی توسط شرکتها با ابعاد مختلف دیده میشود (Hagedoorn, 2002). بر اساس (Chesbrough, 2003) شرکتها بر روی منابع خارجی نوآوری با تأکید بر ایدهها، منابع و افراد که به سازمانها وارد یا خارج میشوند و همچنین جستجو برای استفاده از گستره وسیعتری از ایدهها، دانش و منابع و شبکهها که برای ایجاد نوآوریهای موفق برای سازمان لازم میشوند، تکیه میکنند. (Zeng, Xie, & Tam, 2010) شبکههای همکاری را به ابعاد همکاری بین شرکتی، همکاری با سازمانهای واسطهای، همکاری با نهادهای دولتی و همکاری با مؤسسات تحقیقاتی تقسیم میکند.