جدول 3-7- شاخص‌هاي متغير توانایی تخصیص منابع 90
جدول 3-8- شاخص‌هاي متغير توانایی تولید 90
جدول 3-9- شاخص‌هاي متغير توانایی بازاریابی 91
جدول 3-10- شاخص‌هاي متغير توانایی سازماندهی 92
جدول 3-11- شاخص‌هاي متغير توانایی برنامهریزی استراتژیک 92
جدول 3-12- شاخص‌هاي متغير همکاری بین شرکتی 93
جدول 3-13- شاخص‌هاي متغير همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی 94
جدول 3-14- شاخص‌هاي متغير همکاری با مؤسسات میانجی 95
جدول 3-15- شاخص‌هاي متغير سازمانهای پژوهشی 95
جدول 3-16- شاخص‌هاي متغير نوآوري‌ در محصول 96
جدول 3-17- شاخص‌هاي متغير نوآوري‌ در فرآيند 97
جدول 3-18- شاخص‌هاي متغير نوآوري‌ در مديريت 97
جدول 4-1- توزیع سنی پاسخدهندگان 107
جدول 4-2- توزیع بر اساس سابقه خدمت پاسخدهندگان 107
جدول 4-3- توزیع بر اساس میزان تحصیل پاسخدهندگان 108
جدول 4-4- توزیع بر اساس سمت پاسخدهندگان 108
جدول 4-5- توزیع بر اساس سمت پاسخدهندگان 109
جدول 4-6- آزمون شاخص KMO و بارتلت برای توانایی نوآوری فناورانه 110
جدول 4-7- برآورد میزان اشتراک عوامل توانایی نوآوری فناورانه 111
جدول 4-8- کل واریانس تبیین شده توانایی نوآوری فناورانه 112
جدول 4-9- ماتریس چرخش یافته اجزا 114
جدول 4-10- آزمون شاخص KMO و بارتلت برای شبکههای همکاری 115
جدول 4-11- برآورد میزان اشتراک عوامل شبکههای همکاری 116
جدول 4-12- کل واریانس تبیین شده شبکه همکاری 117
جدول 4-13- ماتریس چرخش یافته اجزا شبکههای همکاری 118
جدول 4-14- آزمون شاخص KMO و بارتلت برای نوآوری 118
جدول 4-15- برآورد میزان اشتراک عوامل نوآوری 119
جدول 4-16- کل واریانس تبیین شده شبکه همکاری 120
جدول 4-13- ماتریس چرخش یافته اجزا نوآوری 120
جدول 4-14- نام اختصاری متغیرهای توانایی نوآوری فناورانه و شبکههای همکاری 123
جدول4-15- ضرایب همبستگی بین متغیر های «توانایی نوآوری فناورانه» و « شبکههای همکاری» 124
جدول 4-16- خلاصهی تحلیل همبستگی متمرکز بین توانایی نوآوری فناورانه و شبکههای همکاری 125
جدول 4-17- جدول تستهای آماری توانایی نوآوری فناورانه و شبکههای همکاری 126
جدول 4-18- ضرایب ساختاری و میان ساختاری برای متغیر متمرکز (توانایی نوآوری فناورانه) 128
جدول 4-19- سهم (واریانس) استخراج شده (توانایی نوآوری فناورانه) 129
جدول 4-20- ضرایب ساختاری و میان ساختاری برای متغیر متمرکز (شبکههای همکاری) 129
جدول 4-21- سهم (واریانس) استخراج شده (شبکههای همکاری) 130
جدول 4-22- نام اختصاری متغیرهای توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری 132

این را هم حتما بخوانید :
بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 26