4- 2- 4- سمت 108
4- 2- 5- جنسیت 109
4- 3- تحلیل روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی 109
4- 3- 1- تحليل عاملي اكتشافي براي پرسشنامه «توانایی نوآوری فناورانه» 110
4- 3- 2- تحليل عاملي اكتشافي براي پرسشنامه «شبکههای همکاری» 115
4- 3- 3- تحليل عاملي اكتشافي براي پرسشنامه «نوآوری» 118
4- 4- سؤالات 121
4- 5- تحلیل فرضیههای تحقیق 121
4- 5- 1- بررسی روابط متقابل توانایی نوآوری فناورانه و شبکههای همکاری 121
4- 5- 2- بررسی روابط متقابل توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری 130
4- 5- 3- بررسی روابط متقابل شبکههای همکاری و نوآوری 139
4- 6- نتیجه گیری 147
5- نتیجهگیری و پیشنهادات 151
5- 1- مقدمه 151
5- 2- آزمون فرضیات تحقیق 151
5- 2- 1- فرضیات اصلی 151
5- 2- 2- فرضیات فرعی 153
5- 3- سؤالات تحقیق 154
5- 4- سازگاری یافتهها با تحقیقات پیشین 155
5- 5- تفاسیر و پیشنهادات 157
5- 6- پیشنهادات پژوهشی 162
5- 7- محدودیتهای پژوهش 162
5- 8- ویژگی پژوهش 163
مراجع 164
پیوست 176
فهرست جداول
جدول 2-1- مقايسه انواع نوآوري 24
جدول 2-2- تعریفهای متفاوت نوآوری مدیریت 27
جدول2-3- توزیع منابع نوآوری (J.C. Guan et al., 2005) 29
جدول 2-4- تعریفهای ظرفیت نوآوری 40
جدول 2-5- عاملهای ارزیابی توانایی نوآوری فناورانه تارکر (2012) 56
جدول 2-6- زیر معیار های جنبه‌های مختلف روش وانگ و همکاران (2008) 58
جدول ‏3‑1- حجم جامعه و تعداد نمونه هر يك از 11 شركت در مجموعه شرکت‌های گروه توسن 80
جدول 3-2- طيف پاسخ‌هاي پرسشنامه 83
جدول 3-3- تعداد سؤالات مرتبط با متغيرهای مورد بررسی در تحقيق 83
جدول 3-4- نتايج آزمون آلفاي کرونباخ 85
جدول 3-5- شاخص‌هاي متغير توانایی یادگیری 89
جدول 3-6- شاخص‌هاي متغير توانایی تحقیق و توسعه 89