این پایان نامه بدون کمکهای بی بدیل آقای دکتر احمد جعفرنژاد به ثمر نمینشست. راهنماییهای ایشان در تمامی مراحل تدوین این پایان نامه چراغ راه من بود. همچنین نظرات و مشاورههای آقای دکتر باقرینژاد نیز در افزایش هر چه بیشتر غنای این پایان نامه بسیار ارزشمند بوده است. جا دارد از این بزرگوارن بخاطر کمکهای شایانشان سپاسگزاری نمایم.
همچنین باید از اساتیدی که در دوران کارشناسی ارشد از محضر آنها بسیار آموختم تقدیر و تشکر نمایم.
تقديم بــه:

این پایان نامه را به مشوقین اصلیم در زندگی، پدر و مادر عزیزم تقدیم مینمایم. کسانیکه از آنها راه و رسم پرواز کردن، اسقامت و صبوری در زندگی را آموختم.
چکيده:
مرور بر روی ادبیات نوآوری نشان میدهد که در دو دههی اخیر، تغییرات سیستماتیک و بنیادی در روشی که شرکتها برای فعالیتهای نوآورانه خود انجام میدهند ایجاد شده است. به خصوص رشد بزرگی در استفاده از شبکههای خارجی توسط شرکتها با ابعاد مختلف دیده میشود. این پژوهش سعی بر این دارد تا با نگاهی جامع به تأثیر تواناییهای داخلی و ارتباطهای خارجی سازمان با نوآوری بپردازد. برای این منظور توانایی نوآوری فناورانه بعنوان توانایی سازمان برای نوآوری و شبکههای همکاری بعنوان عوامل محیطی برای نوآوری در نظر گرفته شده است. به زبانی سادهتر، این پژوهش به ارتباط میان توانایی نوآوری فناورانه (ظرفیت یادگیری، ظرفیت تحقیق و توسعه، ظرفیت تخصیص منابع، ظرفیت ساخت و تولید، ظرفیت بازاریابی، ظرفیت سازمانی و ظرفیت برنامهریزی استراتژیک) و شبکههای همکاری (همکاری بین شرکتی، همکاری با مؤسسات دولتی، همکاری با مؤسسات میانجی و همکاری با سازمانهای پژوهشی) با انواع نوآوری (نوآوری محصول، نوآوری فرآیند و نوآوری مدیریت) نگاهی دقیقتر مینماید.
این پژوهش به بررسی ارتباط این سه مجموعه در شرکتهای نرمافزاری ایران (صنعت نرمافزارهای بانکداری) خواهد پرداخت. اطلاعات جمعآوری شده از 156خبره و مدیر ارشد و میانی 12 شرکت زیر مجموعه گروه توسن (کیش ویر) توسط روش تحلیل عاملی (Factor Analysis)، تحلیل همبستگی متمرکز (Canonical Correlation Analysis) بررسی گردید. نتایج حاصل شده نشان میدهد که مجموعههای توانایی نوآوری فناورانه و شبکههای همکاری با نوآوری رابطه معنیدار و مثبتی دارند. همچنین میان دو مجموعه توانایی نوآوری فناورانه و شبکههای همکاری رابطه معنیدار و مثبتی وجود دارد.
یافتههای این پژوهش همچنین نشان میدهند که در بُعد داخل سازمانی، ظرفیت سازمانی، ظرفیت برنامهریزی استراتژیک، ظرفیت یادگیری و ظرفیت تحقیق و توسعه به ترتیب بیشترین تأثیر را بر روی نوآوری دارند. در بُعد بیرون سازمان (شبکههای همکاری) ابعاد همکاری بین شرکتی و همکاری با سازمانهای پژوهشی بیشترین تأثیر را بر روی نوآوری دارند. همکاری با مؤسسات میانجی تأثیر ضعیف دارد و همکاری با سازمانهای دولتی تأثیری بر نوآوری ندارد. از طرف دیگر همکاری بین شرکتی و همکاری با سازمانهای پژوهشی بیشترین تأثیر را بر روی توانایی نوآوری فناورانه دارد. همچنین ظرفیت برنامهریزی استراتژیک، ظرفیت سازمانی و ظرفیت بازاریابی بیشترین نقش را در ایجاد ارتباط بین شبکههای همکاری و توانایی نوآوری فناورانه ایفا میکنند.
واژگان کلیدی: شبکههای همکاری، تواناییهای نوآوری فناورانه، نوآوری، سیستم نوآوری منطقهای
فهرست مطالب
1- کلیات 2
1-1- مقدمه 2
1- 2- بیان مسأله و اهمیت آن 2
1- 3- سوابق تحقیق 5
1- 4- اهداف تحقیق 7
1- 4- 1- هدف اصلی تحقیق 7
1- 4- 2- اهداف فرعی تحقیق 7
1- 5- روش شناسی تحقیق 8
1- 5- 1- روشهای گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و دادهها 9
1- 5- 2- جامعه آماری، روش نمونهگیری، حجم نمونه 11
1- 6- الگوی مفهومی و فرضیههای تحقیق 12
1- 7- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح 14
2- مرور ادبیات 17
2- 1- مقدمه 17
2- 2- نوآوری 17
2- 2- 1- سیر تکامل نوآوری 20
2- 2- 2- انواع نوآوری 21
2- 2- 3- منابع نوآوری 29
2- 3- نظامهای نوآوری 30
2- 3- 1- نظام ملی نوآوری 30

این را هم حتما بخوانید :
بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 70